งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ การเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา Research Methodology รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ภาคเรียนที่ 1/2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ การเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา Research Methodology รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ภาคเรียนที่ 1/2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ การเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา Research Methodology รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา Research Methodology รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์

2 ความหมายของเครื่องมือ ชนิดของเครื่องมือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ สังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบฝึกหัด

3 ความหมายของเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือวัด หรือแบบ วัดต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อการวิจัย

4 ความหมายของเครื่องมือ 1. เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดปริมาณ ความสูง อุณหภูมิ วัด ระดับน้ำตาลในเลือด วัดความเข้มของสนามแม่เหล็ก วัด กระแสไฟฟ้า เป็นต้น 2. เครื่องมือวัดทางสังคมศาสตร์ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบทดสอบ (Test) แบบสัมภาษณ์ (Interview form) แบบสังเกต (Observation form)

5 ชนิดของเครื่องมือ 1. แบบสอบถาม คือ ชุดของคำถาม ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ รวบรวม ข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้มาจากผู้ถูก สอบถามโดยตรง แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบสอบถามปลายปิด แบบสอบถามปลายเปิด แบบสอบถามผสม ทั้งปลายปิดและ ปลายเปิด

6 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 1. เตรียมข้อมูล พิจารณาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตัวแปรต่างๆ และกลุ่มตัวอย่างคือใคร ฯลฯ 2. เลือกชนิดของคำถาม ปลายเปิด ปลาย ปิด 3. กำหนดคำถาม เรียงตามความต้องการ ถามจากมากที่สุดลงมา 4. ร่างแบบสอบถาม จัดทำแบบสอบถาม ฉบับร่าง 5. ตรวจสอบคุณภาพ (1) ให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ (2) นำไปทดลองใช้ (3) วิเคราะห์ ผล และปรับปรุง 6. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

7 ตัวอย่างแบบสอบถาม

8

9

10

11 แบบสอบถามที่นิยมใช้ แบบวัดเจตคติแบบของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบที่นิยมใช้กันมาก โดยให้ ระดับการวัดออกเป็น 5 ช่วง คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง =5 เห็นด้วย =4 ไม่แน่ใจ =3 ไม่เห็นด้วย =2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง =1

12 ตัวอย่าง แบบสอบถาม

13 แบบสัมภาษณ์ 2. แบบสัมภาษณ์ เป็นชุดของ คำถามที่ใช้ถามและจดบันทึก คำตอบของการสัมภาษณ์ โดยผู้ สัมภาษณ์เป็นผู้บันทึกคำตอบ ซึ่ง อาจสัมภาษณ์ รายบุคคล หรือราย กลุ่ม ก็ได้

14 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ อาจารย์ช่าง อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ กับวิชาคำนวณช่างอุตสาหกรรม

15 แบบสังเกต 3. แบบสังเกต เป็นเครื่องมือวัด พฤติกรรมของบุคคล ที่แสดงออกมา โดยอาศัยการรับรู้ของผู้สังเกตเป็น หลัก เหมาะสำหรับประเมิน กระบวนการ การกระทำ การแสดงออก ทักษะ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน เป็นต้น

16 ตัวอย่างแบบสังเกต

17

18 การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ( ลัดดา วัลย์ 2547) 1. ทบทวนวัตถุประสงค์ สมมติฐาน และ แบบการวิจัย 2. สำรวจรายละเอียดเบื้องต้น 3. วางแผนเก็บ รวบรวมข้อมูล 4. การเตรียมความพร้อมของผู้เก็บ ข้อมูล 5. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 7. การเตรียมข้อมูลก่อน นำไปวิเคราะห์ ข้อมูล

19 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ทบทวนวัตถุประสงค์ สมมติฐาน และ แบบการวิจัย เพื่อให้เข้าใจ ในงานที่ทำ และ เก็บ ข้อมูลได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย และได้คำตอบตรงตาม สมมติฐาน 2. สำรวจรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อให้รู้ว่าจะเก็บข้อมูลอย่างไร แบ่งกลุ่มอย่างไร สุ่มตัวอย่าง อย่างไร

20 การเก็บรวบรวมข้อมูล 3. วางแผนเก็บ รวบรวมข้อมูล จะเก็บจากบุคคล จากเอกสาร จำนวน ข้อมูลที่เก็บ วิธีการเก็บข้อมูล เช่น ทาง โทรฯ ทางไปรษณีย์ หรือ เก็บด้วย ตนเอง หรือ ทีมงาน 4. การเตรียมความพร้อมของผู้เก็บ ข้อมูล ต้องอบรม วิธีการเก็บข้อมูลให้ ตัวแทน หรือทีมงาน เข้าใจในวัตถุประสงค์ และ ซักซ้อมความเข้าใจ ฯลฯ

21 การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามแผนที่ได้วางไว้ ควรมีการนัด หมายและเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด เท่าที่ทำได้ 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ว่าครบถ้วน ถูกต้อง ขาด เกินหรือไม่ หากไม่ครบ ควรจัดเก็บเพิ่มเติม 7. การเตรียมข้อมูลก่อน นำไปวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้เฉพาะข้อมูลที่ครบถ้วน เท่านั้น นำไปวิเคราะห์

22 ข้อดี - ข้อเสีย ของการเก็บรวบรวม ข้อมูลแบบต่างๆ

23

24

25 แบบฝึกหัด Work sheet 7-1 การสร้างแบบสอบถาม ฉบับ ร่าง โดยใช้แบบฝึก ร่าง แบบสอบถาม (30 นาที ) จบ บทที่ 7


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ การเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรียนที่ 1/2555 วิชา Research Methodology รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ภาคเรียนที่ 1/2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google