งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

esearch and Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "esearch and Development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 esearch and Development
การวิจัยและพัฒนา R & D โดย กิตติธัช คงชะวัน

2 R & D Research and Development Educational Research and Development
Curriculum Research and Development People or Population Research and Development

3 ก ารวิจัยและพัฒนา R & D หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใด ๆ (สิ่งของ
Research and Development หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใด ๆ (สิ่งของ วัตถุ ความคิดและการกระทำ) โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้าย R & D

4 R & D ขั้นตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนา
การสำรวจสังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ มีลักษณะวิจัยเชิงสำรวจหรือเชิงสังเคราะห์ (Survey or Synthesis Research) 2. การพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสม หรือประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ 3. การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 4. การประเมินกระบวนการใช้และตัวผลิตภัณฑ์ โดยมีลักษณะเป็นวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) R & D

5 1. R & D การสำรวจสังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ ขอบข่ายการดำเนินงาน
ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ จำเป็น 3. ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งที่ จะพัฒนา R & D

6 2. R & D การพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสม หรือ
ประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ 2. ขอบข่ายการดำเนินงาน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์ 3. การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ R & D

7 3. R & D การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) ขอบข่ายการดำเนินงานการทดลอง มุ่งเปรียบเทียบภายในกลุ่มทดลองระหว่าง ก่อนใช้และหลังใช้ผลิตภัณฑ์ 2. เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการทดลองใช้ และไม่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 3. มุ่งศึกษาพัฒนาการแต่ละช่วงของผู้รับการ ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ R & D

8 4. R & D การประเมินกระบวนการใช้และตัวผลิตภัณฑ์หรือ
การวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) ขอบข่ายการดำเนินงาน ความพร้อมและเพียงพอด้านทรัพยากรดำเนินงาน ใช้ผลิตภัณฑ์ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรดำเนินงานใช้ผลิตภัณฑ์ 3. ผลการดำเนินงานใช้ผลิตภัณฑ์ 4. ผลอื่นที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ R & D

9 R & D ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร EX. 1. วิจัยเชิงสำรวจ
1. วิจัยเชิงสำรวจ ความต้องการจำเป็นของชุมชน วิเคราะห์นโยบายและแนวคิด R & D 2. การวางแผนออกแบบพัฒนาหลักสูตร ยกร่าง ออกแบบหลักสูตร ตรวจสอบหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตรประเมินประสิทธิภาพ พิจารณาข้อบกพร่อง 3. วิจัยเชิงทดลอง

10 R & D ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (ต่อ) EX. ปรับปรุงความสมบูรณ์
4. การปรับปรุงพัฒนา ปรับปรุงความสมบูรณ์ เผยแพร่ ติดต่อ สั่งการ R & D ทดลองใช้ ตรวจสอบทั้งระบบพิจารณาข้อบกพร่อง ผลกระทบของหลักสูตร 5. การวิจัยเชิงประเมิน 6. ปรับปรุง/ขยายผล การนำหลักสูตรไปใช้ แก้ไขปรับปรุงส่วนบกพร่องของหลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt esearch and Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google