งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยและพัฒนา esearch and Development R R&D โดย กิตติธัชคงชะวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยและพัฒนา esearch and Development R R&D โดย กิตติธัชคงชะวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยและพัฒนา esearch and Development R R&D โดย กิตติธัชคงชะวัน

2 • Educational Research and Development R&D • People or Population Research and Development • Curriculum Research and Development Research and Development

3 ารวิจัยและพัฒนา R&D ก หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใด ๆ ( สิ่งของ วัตถุ ความคิดและการ กระทำ ) โดยอาศัย กระบวนการวิจัยเป็น เครื่องมือดำเนินการตั้งแต่ ขั้นตอนแรกจนขั้นตอน สุดท้าย Research and Development

4 R&D ขั้นตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนา 1. การสำรวจสังเคราะห์สภาพ ปัญหาและความต้องการ มีลักษณะวิจัยเชิงสำรวจหรือเชิง สังเคราะห์ (Survey or Synthesis Research) 2. การพัฒนาและตรวจสอบ ความเหมาะสม หรือประเมิน ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ 3. การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ มี ลักษณะการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 4. การประเมินกระบวนการใช้และ ตัวผลิตภัณฑ์ โดยมีลักษณะ เป็นวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research)

5 การสำรวจสังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 1. R&D ขอบข่ายการดำเนินงาน 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา 2. ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ จำเป็น 3. ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งที่ จะพัฒนา

6 การพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสม หรือ ประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ 2. R&D ขอบข่ายการดำเนินงาน 1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. การตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์ 3. การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

7 3. R&D การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ขอบข่ายการดำเนินงานการทดลอง 1. มุ่งเปรียบเทียบภายในกลุ่มทดลองระหว่าง ก่อนใช้และหลังใช้ผลิตภัณฑ์ 2. เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการทดลองใช้ และไม่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 3. มุ่งศึกษาพัฒนาการแต่ละช่วงของผู้รับการ ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

8 4. R&D การประเมินกระบวนการใช้และตัวผลิตภัณฑ์หรือ การวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) ขอบข่ายการดำเนินงาน 1. ความพร้อมและเพียงพอด้านทรัพยากรดำเนินงาน ใช้ผลิตภัณฑ์ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรดำเนินงานใช้ผลิตภัณฑ์ 3. ผลการดำเนินงานใช้ผลิตภัณฑ์ 4. ผลอื่นที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์

9 R&D 1. วิจัยเชิง สำรวจ ความต้องการ จำเป็นของชุมชน วิเคราะห์นโยบาย และแนวคิด 2. การวางแผน ออกแบบพัฒนา หลักสูตร ยกร่าง ออกแบบ หลักสูตร ตรวจสอบ หลักสูตร 3. วิจัยเชิง ทดลอง ทดลองใช้หลักสูตร ประเมินประสิทธิภาพ พิจารณาข้อบกพร่อง EX. ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

10 4. การ ปรับปรุง พัฒนา 5. การ วิจัยเชิง ประเมิน แก้ไขปรับปรุง ส่วนบกพร่องของ หลักสูตร 6. ปรับปรุง / ขยายผล การนำ หลักสูตรไป ใช้ ทดลองใช้ ตรวจสอบ ทั้งระบบพิจารณา ข้อบกพร่อง ผลกระทบของ หลักสูตร ปรับปรุงความ สมบูรณ์ เผยแพร่ ติดต่อ สั่งการ R&D ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ( ต่อ ) EX.


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยและพัฒนา esearch and Development R R&D โดย กิตติธัชคงชะวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google