งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน ด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน ด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน ด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2556

2 1. ตรวจสอบเฝ้าระวัง ณ ด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค สำนักด่านอาหารและยา ตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงาน 1) จำนวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สุขภาพนำเข้า ณ ด่านอาหารและ ยา 1) ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่นำเข้า ณ ด่านอาหารและ ยา 2) จำนวนคนเดินทางเข้าประเทศ ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ ด่าน อาหารและยา หมายเหตุ เป้าหมายของแต่ละด่าน ตามที่ได้แจ้งไว้กับสำนักด่านฯ 2) ตรวจสอบสัมภาระในรายที่มี ความเสี่ยง

3 1. ตรวจสอบเฝ้าระวัง ณ ด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค(ต่อ) สำนักด่านอาหารและยา ตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงาน 3) จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าที่ ด่านอาหารและยาตรวจคุณภาพ ดังนี้ 3.1) ทดสอบเบื้องต้น 3.1) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ นำเข้าด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นตาม แผนเก็บตัวอย่าง โดยเบิกชุดทดสอบ เบื้องต้นจากสำนักด่านอาหารและยา

4 1. ตรวจสอบเฝ้าระวัง ณ ด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค(ต่อ) สำนักด่านอาหารและยา ตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงาน 3.2) ส่งห้องปฏิบัติการ 3.2) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าส่งตรวจ วิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ศูนย์วิทย์ พร้อม ทั้งระบุในบันทึกเก็บตัวอย่าง “ใช้เงินเบิกจ่ายแทนกัน ที่ อย.โอนให้กรมวิทย์ ” ขอให้ด่านฯสำเนาผลวิเคราะห์ให้สำนักด่านฯ ทราบด้วย ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หากพบผลการ ตรวจวิเคราะห์ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงาน ทุกวันที่ 25 ของ เดือนตามแบบรายงาน

5 2. พัฒนาและรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา สำนักด่านอาหารและยา ตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงาน 2.1) ร้อยละห้องปฏิบัติการ ด่านอาหารและยาส่วน ภูมิภาค(เฉพาะด่านที่สสจ. ปฏิบัติงาน) ได้รับการพัฒนา และตรวจติดตามระบบ คุณภาพ 1)เข้าร่วมประชุม/อบรมคู่มือคุณภาพ และการ ปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการตามระบบ คุณภาพ 2)ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพ(Internal audit) 3)แก้ไขข้อบกพร่องที่พบ

6


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน ด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google