งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2556

2 1. ตรวจสอบเฝ้าระวัง ณ ด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค
ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 1) จำนวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา 1) ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเข้า ณ ด่านอาหารและยา 2) จำนวนคนเดินทางเข้าประเทศ ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ ด่านอาหารและยา หมายเหตุ เป้าหมายของแต่ละด่านตามที่ได้แจ้งไว้กับสำนักด่านฯ 2) ตรวจสอบสัมภาระในรายที่มีความเสี่ยง สำนักด่านอาหารและยา

3 1. ตรวจสอบเฝ้าระวัง ณ ด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค(ต่อ)
ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 3) จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าที่ด่านอาหารและยาตรวจคุณภาพ ดังนี้ 3.1) ทดสอบเบื้องต้น 3.1) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นตามแผนเก็บตัวอย่าง โดยเบิกชุดทดสอบเบื้องต้นจากสำนักด่านอาหารและยา สำนักด่านอาหารและยา

4 1. ตรวจสอบเฝ้าระวัง ณ ด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค(ต่อ)
ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 3.2) ส่งห้องปฏิบัติการ 3.2) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ศูนย์วิทย์ พร้อมทั้งระบุในบันทึกเก็บตัวอย่าง “ใช้เงินเบิกจ่ายแทนกัน ที่ อย.โอนให้กรมวิทย์ ” ขอให้ด่านฯสำเนาผลวิเคราะห์ให้สำนักด่านฯทราบด้วย ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หากพบผลการตรวจวิเคราะห์ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงาน ทุกวันที่ 25 ของเดือนตามแบบรายงาน สำนักด่านอาหารและยา

5 2. พัฒนาและรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา
ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 2.1) ร้อยละห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค(เฉพาะด่านที่สสจ.ปฏิบัติงาน) ได้รับการพัฒนาและตรวจติดตามระบบคุณภาพ เข้าร่วมประชุม/อบรมคู่มือคุณภาพ และการ ปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการตามระบบ คุณภาพ ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพ(Internal audit) แก้ไขข้อบกพร่องที่พบ สำนักด่านอาหารและยา

6 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานด่านอาหารและยาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google