งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความมั่งคั่งของคนในชาติ (Wealth of Nation) รวยที่สุด ทรัพย์สินมากที่สุด เงินสดมากที่สุด รวยเร็วที่สุด รวยมานานที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความมั่งคั่งของคนในชาติ (Wealth of Nation) รวยที่สุด ทรัพย์สินมากที่สุด เงินสดมากที่สุด รวยเร็วที่สุด รวยมานานที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความมั่งคั่งของคนในชาติ (Wealth of Nation) รวยที่สุด ทรัพย์สินมากที่สุด เงินสดมากที่สุด รวยเร็วที่สุด รวยมานานที่สุด

2 รวย นายเฉลียว อยู่วิทยา ( กะทิงแดง ) ทรัพย์สิน นายธนินทร์ เจียรวา นนท์ ( ซีพี ) เงินสด นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ( เบียร์ช้าง ) รวยเร็ว พตท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร (AIS,GSM) รวยมานาน ตระกูลหวั่งหลี ล่ำ ซำ

3 ประสบการณ์ในอดีต อาจไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้อง กับปัจจุบัน

4 สินค้าหัตถกรรม งานฝีมือ (handmade only one in the world) ไม่ใช่งานเหมา งานโหล ( ดาบซามูไร นาฬิกาสั่งทำ รถ โรลรอยส์ เรือจำลอง เครื่องประดับ )

5 Layout การวางสินค้าจากหน้ามาหลัง สินค้าสั่งมาก่อน อยู่หน้าสุด สินค้าสั่งมาทีหลัง อยู่หลังสุด ( นม, น้ำ ผลไม้ ) วันที่หมดอายุสินค้า ราคาขายแบบช่วงชั้น 1-100 ชิ้น 150.- บาท 101-200 ชิ้น 140.- บาท 201-300 ชิ้น 130.- บาท

6 ปี เดือน วัน เวลา 2004 03 22 11.15.35 2547 03 22 11.15.35 1147 03 22 11.15.35 040322111535 470322111535 470322111535

7 040322111535/ 2500 470322/3000 4703221115/49 00

8 M A C H I N E R Y S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 MCCS 1330 ERYM 7891 HCIN 4356

9 •SMEs กับประสิทธิภาพการ บริหาร •1. ST (T-Times) •2. 4 Zero •3. 5R •4. 6 Steps •5. JIT (Just In Time) •6. JOIN

10 •3T (T=Times) •T1 เวลาที่ใช้ในการผลิต จริง •T2 เวลาที่เป็นส่วนเกิน •T3 เวลาที่ต้องค้นหา • ต้องหา T2 และ T3 ให้พบ แล้วขจัดทิ้งไป

11 •4 Zero •Zero Defect ของเสีย เท่ากับศูนย์ •Zero Delay ระยะเวลารอ เท่ากับศูนย์ •Zero Inventory สินค้าคง คลังเท่ากับศูนย์ •Zero Accidenet อุบัติเหตุ เท่ากับศูนย์

12 •5 R •Right Man ใช้คนให้ถูกกับงาน •Right Job เลือกงานให้ถูกกับคน •Right Tool เลือกเครื่องมือที่ เหมาะสมกับคนและงาน •Right Time เลือกโอกาสหรือเวลา ที่เหมาะสม •Right Place เลือกสถานที่ที่ เหมาะสม

13 •6 Steps • กำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน • หาแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ไข ปัญหา • วิเคราะห์แนวทางแต่ละแนวทางให้ ละเอียด • คัดเลือกแนวทางที่ดีที่สุด • ติดตามประเมินผล • แก้ไขแนวทางปฏิบัติที่บกพร่อง • ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ มรรค

14 •JIT • การผลิตแบบทันเวลาพอดี • การปรับกระบวนทัศน์ให้สอดคล้องกับ โลกาภิวัฒน์ • การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง • การยอมรับในการแสวงหาทรัพยากร ตลาดแรงงาน แหล่งทุน เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม / ต่างประเทศ ที่ได้เปรียบ มากกว่าในประเทศ • การร่วมมือ / การใช้ต่างประเทศ ในการ ผลิต การใช้ IT • การทำธุรกรรม e-commerce,e - export

15 •Join • การมีส่วนร่วมของ พนักงาน •T-QC •QC •5 ส. •Time based management

16 • สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน • ทุน = รายได้ - รายจ่าย


ดาวน์โหลด ppt ความมั่งคั่งของคนในชาติ (Wealth of Nation) รวยที่สุด ทรัพย์สินมากที่สุด เงินสดมากที่สุด รวยเร็วที่สุด รวยมานานที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google