งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความมั่งคั่งของคนในชาติ (Wealth of Nation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความมั่งคั่งของคนในชาติ (Wealth of Nation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความมั่งคั่งของคนในชาติ (Wealth of Nation)
รวยที่สุด ทรัพย์สินมากที่สุด เงินสดมากที่สุด รวยเร็วที่สุด รวยมานานที่สุด

2 รวย นายเฉลียว อยู่วิทยา (กะทิงแดง)
รวย นายเฉลียว อยู่วิทยา (กะทิงแดง) ทรัพย์สิน นายธนินทร์ เจียรวานนท์ (ซีพี) เงินสด นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (เบียร์ช้าง) รวยเร็ว พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (AIS,GSM) รวยมานาน ตระกูลหวั่งหลี ล่ำซำ

3 ประสบการณ์ในอดีต อาจไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน

4 สินค้าหัตถกรรม งานฝีมือ (handmade only one in the world)
ไม่ใช่งานเหมา งานโหล (ดาบซามูไร นาฬิกาสั่งทำ รถโรลรอยส์ เรือจำลอง เครื่องประดับ)

5 Layout การวางสินค้าจากหน้ามาหลัง สินค้าสั่งมาก่อน อยู่หน้าสุด สินค้าสั่งมาทีหลัง อยู่หลังสุด (นม,น้ำผลไม้) วันที่หมดอายุสินค้า ราคาขายแบบช่วงชั้น ชิ้น บาท ชิ้น 140.-บาท ชิ้น 130.-บาท

6 ปี เดือน วัน เวลา

7 / / /4900

8 M A C H I N E R Y S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 MCCS 1330 ERYM 7891 HCIN 4356

9 SMEs กับประสิทธิภาพการบริหาร
1. ST (T-Times) 2. 4 Zero 3. 5R 4. 6 Steps 5. JIT (Just In Time) 6. JOIN

10 3T (T=Times) T1 เวลาที่ใช้ในการผลิตจริง T2 เวลาที่เป็นส่วนเกิน

11 4 Zero Zero Defect ของเสียเท่ากับศูนย์ Zero Delay ระยะเวลารอเท่ากับศูนย์ Zero Inventory สินค้าคงคลังเท่ากับศูนย์ Zero Accidenet อุบัติเหตุเท่ากับศูนย์

12 5 R Right Man ใช้คนให้ถูกกับงาน Right Job เลือกงานให้ถูกกับคน
Right Tool เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับคนและงาน Right Time เลือกโอกาสหรือเวลาที่เหมาะสม Right Place เลือกสถานที่ที่เหมาะสม

13 กำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน หาแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
6 Steps กำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน หาแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์แนวทางแต่ละแนวทางให้ละเอียด คัดเลือกแนวทางที่ดีที่สุด ติดตามประเมินผล แก้ไขแนวทางปฏิบัติที่บกพร่อง ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ มรรค

14 การผลิตแบบทันเวลาพอดี การปรับกระบวนทัศน์ให้สอดคล้องกับโลกาภิวัฒน์
JIT การผลิตแบบทันเวลาพอดี การปรับกระบวนทัศน์ให้สอดคล้องกับโลกาภิวัฒน์ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การยอมรับในการแสวงหาทรัพยากร ตลาดแรงงาน แหล่งทุน เทคโนโลยี ที่เหมาะสม/ต่างประเทศ ที่ได้เปรียบมากกว่าในประเทศ การร่วมมือ/การใช้ต่างประเทศ ในการผลิต การใช้ IT การทำธุรกรรม e-commerce ,e -export

15 การมีส่วนร่วมของพนักงาน
Join การมีส่วนร่วมของพนักงาน T-QC QC 5 ส. Time based management

16 สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน
ทุน=รายได้-รายจ่าย


ดาวน์โหลด ppt ความมั่งคั่งของคนในชาติ (Wealth of Nation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google