งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University,Chiangmai, Thailand Marketing Plan for Software Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University,Chiangmai, Thailand Marketing Plan for Software Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University,Chiangmai, Thailand Marketing Plan for Software Business

2 Company LOGO Kulachatr C. Na Ayudhya2 เอกสารส่วนที่ 2 การจัดการทางการตลาด และ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด โดย เอกสารส่วนที่ 2 การจัดการทางการตลาด และ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด โดย อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

3 Company LOGO กระบวนการจัดการทางการตลาด(SSTPMA) การศึกษาตลาดและแบ่งส่วนตลาด S-SWOT & Segmentation การเลือกตลาดเป้าหมาย T-Targeting การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ P-Positioning 1 2 3 4 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด M-Marketing Mix ปฏิบัติการและควบคุม A-Action & Control FeedbackFeedback

4 Company LOGO การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด SWOT  S-Strengths  W-Weaknesses  O-Opportunities  T-Threats กิจกรรมเสริม ; แจก Zopp Card วิเคราะห์ SWOT ของ อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ แล้วนำไปติดบนกระดานดังภาพ

5 Company LOGO

6 Company LOGO SWOT INTERNAL EXTERNAL NEGATIVE POSITIVE Build Strengths Explore Opportunity Minimize Threats Overcome Weaknesses Strengths ภายใน คือจุดดี จุดเก่ง ความได้เปรียบภายใน สิ่งแวดล้อมที่ศึกษาอยู่ เป็นความโดดเด่นของ สิ่งที่ศึกษา เช่น มีความรู้ มีทุนทางปัญญา มีทุนทรัพย์ มีทักษะการบริหารจัดการ ได้เปรียบในเรื่องต้นทุน มีเครือข่าย ซึ่ง เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาหรือแสวงหาให้มี Weaknesses คือจุดด้อย จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบคู่แข่ง เป็น สิ่งที่อยู่ในองค์กร ต้องกำจัดให้เหลือน้อย ที่สุด เช่น ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ ขาดทักษะทางบริหาร ขาดประสบการณ์ ทางการตลาดและการเงิน คุณวุฒิน้อย วัยวุฒิน้อย ขาดความน่าเชื่อถือ Opportunities คือโอกาสที่ธุรกิจจะฉกฉวยได้จากสถาน การณ์หนึ่งๆ เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกองค์กร ไม่ สามารถควบคุมได้ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน สังคมวัฒนธรรม สภาวะทาง การเมือง ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ Threats คือสภาพคุกคามและเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ แบบเลี่ยงไม่ได้ เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ นอก จากจะปรับตัวให้อยู่รอดให้ได้ในสถานการณ์ นั้นๆ เช่น มาตรการภาษี เศรษฐกิจตกต่ำ ราคาน้ำมันและค่าครองชีพแพง วัฒนธรรม เสื่อมโทรม

7 Company LOGO TOWS Matrix

8

9 Company LOGO ตัวอย่างการระบุกลยุทธ์เชิงรุก SO (Advancement) Opportunities (ปัจจัยภายนอกองค์กร)  ภาครัฐให้การสนับสนุนธุรกิจซอฟท์แวร์  เทคโนโลยีมีราคาถูกลง  ไม่ต้องพึ่งพาระบบโลจิสติกส์  ราคาน้ำมันไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ Strengths (ปัจจัยภายในองค์กร)  มีความสามารถในการเขียน โปรแกรมเป็นที่ยอมรับในธุรกิจ หลากหลาย  สินค้าที่จำหน่ายสามารถ Download ได้  พนักงานมีประสบการณ์ทาง การตลาดสูงSO  High Quality Software for SMEs  Marketing  e-Commerce  Personal Selling  Customer Relation Management ; CRM

10 Company LOGO ตัวอย่างการระบุกลยุทธ์ถดถอย WT (Avoid & Overcome) Threats (ปัจจัยภายนอกองค์กร)  ธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มหดตัวลง  ธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆ เริ่มชะลอการลงทุน และค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยี Weaknesses (ปัจจัยภายในองค์กร)  ไม่สามารถเขียน Software on demand ได้ เพราะบุคลากร ไม่เพียงพอ  เป็น software house ขนาด เล็ก ไม่มี Venture Capital สนับสนุน จึงต้องการรายได้ ประจำWT  Ignore big business or high industries  เป็นนายหน้าให้กับ Software House อื่นๆ

11 Company LOGO การวิเคราะห์การแข่งขัน Competitive Analysis

12 Company LOGO Potential Entrants Suppliers Industry Competitors Buyers Substitutes 5 Forces Model of Competitive Analysis M.E. Porter การวิเคราะห์ผู้เล่นรายใหม่ใน อุตสาหกรรมเกิดขึ้นง่ายหรือยาก เพราะสาเหตุใด เราควรหาวิธีการ อย่างไรไม่ให้ผู้เล่นเหล่านั้นเข้ามา สินค้าหรือบริการทดแทน ให้วิเคราะห์ว่าในอุตสาหกรรมนี้ ถ้าไม่ใช้ Software แล้วสามารถ ใช้สิ่งอื่นทดแทนได้หรือไม่ หรือ ใช้วิธีอื่นทดแทนสินค้าของเรา มี มากหรือมีน้อย มีความยากง่าย ในการใช้ทดแทนสักเท่าไหร่ วิเคราะห์อิทธิพลของผู้ซื้อว่ามี อำนาจต่อรองมากน้อย อย่างไร ถ้าผู้ซื้อมี Demand มาก แนวโน้มอิทธิพลจะต่ำ (ง้อซื้อ) ราคาสินค้าจะสูง ตรงกันข้ามถ้ามีผู้เล่นมากราย ผู้ซื้อมีทางเลือกมาก จะมี อิทธิพลสูง ราคาสินค้าจะต่ำ วิเคราะห์ผู้ขายปัจจัยการผลิต เช่น เจ้าของซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์หรือ Provider ต่างๆว่ามีอิทธิพลต่อธุรกิจ เรามากหรือน้อยอย่างไร ถ้ามีผู้ผลิต มากราย เราจะเป็นต่อ แต่ถ้าเราต้อง พึ่งพาผู้ผลิตมากเราจะเป็นรอง

13 Company LOGO Industrial Competitors Rivalry คู่แข่งทางตรงในอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้วิเคราะห์การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ที่ทำอยู่ สภาพการแข่งขันมีรายใดบ้าง รายเล็ก รายใหญ่ เท่าไหร่ สภาวะการแข่งขันรุนแรง มาก น้อย ปานกลาง สินค้าแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร 5 Forces Model of Competitive Analysis M.E. Porter

14 Company LOGO Switching Cost คือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ ซึ่ง จะเกิดขึ้นกับ Buyer Buyer : ถ้ามีการเปลี่ยนผู้ให้บริการซอฟแวร์หรือใช้สินค้า ทดแทน แล้วมี Switching Cost สูง แนวโน้มจะไม่ เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการหรือใช้บริการเจ้าเดิม จะต้องพิจารณา Switching Cost Industrial Rivalry Industrial Rivalry : ในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์มีการ เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการหรือลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์บ่อยๆ แล้ว มี Switching Cost สูง แนวโน้มจะเลือกใช้บริการเจ้าเดิม

15 Company LOGO การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน Value Chain

16 Company LOGO ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน Firm Infrastructure : มีทีมงานบริหารจัดการที่ดี ประกอบไปด้วย ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด ฝ่าย บัญชีการเงิน ฝ่ายการผลิต และฝ่ายบุคคล Human Resource Management : มีระบบบริหารบุคคลที่ดี มีระบบจ่ายเงินเดือนสองลักษณะ คือ จ่ายเงินเดือนตามภาระหน้าที่และจ่ายค่าคอมมิชชั่นเมื่อขายได้ หรือ จ่ายโบนัสเพิ่มเมื่อผลิตงานชิ้น เล็ก หรือชิ้นใหญ่ มีระบบส่งคนฝึกอบรมซอฟท์แวร์อย่างต่อเนื่อง และรับสมัครโปรแกรมเมอร์ฝีมือดี Information Technology : ในสำนักงานมีการจัดวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตเต็มรูปแบบ มีการ ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการผลิตซอฟท์แวร์มากมาย Procurement : มี Partner เป็นผู้ผลิตซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ในต่างประเทศหลายราย จึงได้ต้นทุน ซอฟท์แวร์ราคาต่ำ Inbound Logistics มีการนำเข้า เทคโนโลยี ใหม่ๆ สม่ำเสมอ Software Production มีโปรแกรมเมอร์ฝีมือดี จำนวนมากและสามารถ ผลิตงานได้เร็ว ใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ ผลิตงาน Outbound Logistics มีหน้าร้าน ให้บริการและ สามารถดาวน์ โหลดไปทดลอง ใช้ได้ Marketing มีพนักงานด้าน การตลาดดูแล ลูกค้าโดยเฉพาะ Service มีระบบลูกค้า สัมพันธ์และ ดูแลลูกค้าอย่าง ใกล้ชิด

17 Company LOGO การแบ่งส่วนตลาด Market Segmentation

18 Company LOGO S- Segmentation (การแบ่งส่วนตลาด) เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม  สถานที่ตั้งตามสภาพภูมิศาสตร์ ;  จังหวัด ภาค ในประเทศ ต่างประเทศ  อุตสาหกรรม ;  ขนาด และ รายได้  พฤติกรรมศาสตร์ ; พฤติกรรมองค์กรที่จะซื้อ  ประโยชน์ที่ได้จากการใช้งาน ;  ประหยัด สะดวก คุณภาพ ใช้งานได้ทนทาน updated ง่าย  วัตถุประสงค์ในการซื้อ ; ซื้อใช้งาน ซื้อเพื่อขายต่อ  อัตราการใช้ ; ใช้น้อย ใช้ปานกลาง ใช้มาก ใช้ทั้ง องค์กร

19 Company LOGO ผู้ประกอบการควรวิจัยและสำรวจตลาดโดยใช้คำถาม  ผู้ซื้อเป็นใคร  ใครเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ  ผู้ซื้อต้องการอะไร  เพราะเหตุใดเขาจึงซื้อ  เขาซื้อที่ไหน  เขาซื้ออย่างไร  ซื้อเมื่อใด  ซื้อมากน้อยเพียงใด  ใครเป็นผู้ใช้สินค้า  พฤติกรรมที่จะซื้อในอนาคต

20 Company LOGO เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด เกณฑ์ที่เหมาะสมของลูกค้าซอฟท์แวร์ ภูมิศาสตร์ / พื้นที่ของลูกค้า กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ ลักษณะธุรกิจ รายได้ ปี > 10 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ขนาดธุรกิจ ขนาดเล็ก ประเภทธุรกิจ ค้าปลีก พฤติกรรมซื้อขององค์กร เหตุผลที่ซื้อ ซื้อเพื่อปรับใช้กับระบบงานปัจจุบัน วิธีการซื้อ ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือ Sales Engineer ของบริษัท ตัวอย่างของการกำหนดส่วนแบ่งตลาด : ซอฟท์แวร์บัญชี

21 Company LOGO ตัวอย่างการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โรงงานอุตสาหกรรม Trader / ส่งออก ร้านค้าปลีก

22 Company LOGO การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) Quality Price วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ Software คุณภาพราคาย่อมเยา เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางขนาด ย่อมที่สามารถทดลองใช้ พร้อม ได้รับการอบรมการใช้ฟรี และ ดูแลหลังขายฟรี 1 เดือน มี Option ที่สามารถปรับปรุงเพิ่ม ได้ในอนาคต พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

23 Company LOGO การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) Quality Service วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ Software on demand ที่มี คุณภาพสูง เน้นการให้บริการหลัง ขาย ด้วยพนักงานแบบ in house โดยมี Option ที่สามารถปรับปรุง เพิ่มได้ในอนาคต พร้อมรองรับ การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

24 Company LOGO การกำหนดกลยุทธ์พื้นฐาน Porter Generic Model Low cost CompetencyUniquenessCompetency BroadMarketScope Cost Leadership Strategy Differentiation Strategy NarrowMarketScope Segmentation or Focus Strategy

25 Company LOGO การกำหนดกลยุทธ์การตลาด Igor Ansoff’s Matrix กลยุทธ์เจาะตลาด แสวงหาตาม กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มการโฆษณา ใช้กลยุทธ์ลดราคา โหมการจัด งาน ใช้พนักงานเดินเข้าพบ ออก ตลาดตามเป้าหมายที่กำหนด ใช้ เมล์ email Promote website พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่เพื่อตอบสนอง กลุ่มเป้าหมายเดิม ศึกษาตลาดใหม่ๆ โดย การจำหน่ายสินค้าเดิม หรือปรับปรุงใหม่เล็กน้อย เปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือ พลิกทำธุรกิจแนวใหม่ที่ ไม่เหมือนเดิม

26 Company LOGO จบตอนที่ 1 End of session 1


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา Payap University,Chiangmai, Thailand Marketing Plan for Software Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google