งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ขั้นตอนการเขียน เว็บเพจ. คำศัพท์ที่ควรรู้ อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำเต็มว่า International Network เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายหลายอย่างเข้าด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ขั้นตอนการเขียน เว็บเพจ. คำศัพท์ที่ควรรู้ อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำเต็มว่า International Network เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายหลายอย่างเข้าด้วยกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ขั้นตอนการเขียน เว็บเพจ

2 คำศัพท์ที่ควรรู้ อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำเต็มว่า International Network เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายหลายอย่างเข้าด้วยกัน อินเทอร์เน็ต จึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลในทุกๆด้าน เว็บไซต์ (Website) หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) หรือเรียกย่อๆว่าเว็บ (Web) เป็นแหล่งเก็บเว็บเพจที่ ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูเว็บเพจที่เก็บอยู่ในเว็บไซต์นั้นๆได้ เว็บเพจ (Web Page) แต่ละหน้าของเว็บ ซึ่งจะ ประกอบไปด้วยข้อความ รูปภาพ เนื้อหา เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ และจะบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล.htm หรือ.html โฮมเพจ (Home Page) หน้าแรกของเว็บ เมื่อเข้าไปดู เว็บไซต์ต่างๆจะพบหน้าที่ปรากฏขึ้นเป็นหน้าแรกเรียกว่า Home Page ซึ่งเปรียบเสมือนสารบัญของเว็บไซต์มีคำนำที่ เจ้าของเขียนขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในส่วนนั้นๆ ว่าให้บริการ อะไรบ้าง เป็นต้น

3 คำศัพท์ที่ควรรู้ เว็บบราวเซอร์ (Browser) โปรแกรมที่ใช้ในการเข้าสู่ World Wide Web และเปิดดูเว็บเพจที่เก็บอยู่ในเว็บไซต์ ต่างๆ Internet Exploere Safari Opera Browser Google Chrome Mozilla Firefox

4 คำศัพท์ที่ควรรู้ เวิล์ดไวด์เว็บ (World Wide Web) บริการเครือข่ายใย แมงมุมในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต HTTP (HyperText Transfer Protocol) มาตรฐานการ เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อโอนข้อมูลประเภท Hypertext ของเวิล์ดไวด์เว็บบนอินเทอร์เน็ต HTML (HyperText Markup Languaage) ภาษา สำหรับทำเครื่องหมายหรือภาษาหลักสำหรับการสร้างเว็บเพจ เพื่อแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์

5 ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ  วางแผน / กำหนดหัวข้อเรื่องและเนื้อหาที่จะนำเสนอ เช่น ประวัติส่วนตัว, เผยแพร่ข่าวสาร, สิ่งที่น่าสนใจหรือชอบ เป็นต้น  สร้างผังความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบรากไม้ Home Page ประวัติ การศึกษ า ผลงาน ความ ภาคภูมิใ จ

6  กำหนดชื่อไฟล์ของเอกสาร - นามสกุลไฟล์ HTML มี 2 แบบ คือ.htm และ.html - ชื่อและนามสกุลไฟล์ควรกำหนดเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ไม่มีช่องว่าง และไม่ใช้สัญลักษณ์พิเศษใดๆ ยกเว้นเครื่องหมายขีดล่าง “ _ ” - ไฟล์แรก (Home Page) มักจะใช้ชื่อ index.html Index.h tml p01.htm l p02.htm l p03.htm l p04.htm l ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ

7 ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ  สร้างโฟล์เดอร์เฉพาะสำหรับเอกสารเว็บแต่ละชุด / เรื่อง ในโฟลเดอร์ที่สร้าง สามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยเพื่อเก็บไฟล์ให้ เป็นระบบได้ เช่น สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Myweb บนเดสท็อปของ Windows Myweb index.ht ml image p01.htm l p02.htm l history work

8 ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ  รวบรวมข้อมูลและรูปภาพ เมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ รวบรวมข้อมูลและ รูปภาพ จากหนังสือ หรือข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต ส่วนรูปภาพนั้น ผู้จัดทำสามารถถ่ายรูปจากกล้องดิจิตอลหรือกล้องมือถือแล้วนำมาสแกน แล้วตกแต่งรูปภาพ ด้วยโปรแกรม adobe photoshop หรือ photoscape  ออกแบบ กำหนดรูปแบบของเว็บเพจแต่ละหน้าว่าจะจัดวางในรูปแบบใด ทั้งในส่วนของรูปภาพและข้อความ โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบ ความ สวยงาม ความน่าสนใจ  ลงมือเขียน เมื่อดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ก็ถึงการลงมือเขียน เว็บ ผู้เขียนเว็บจะใช้เลือกใช้ตามโปรแกรมที่ตัวเองถนัด

9 โครงสร้างภาษา HTML หัวข้อเว็บเพจ ส่วนที่มีเนื้อหา และข้อมูลเกี่ยวกับ ภาพ Link ที่ ปรากฏใน Web Page

10 The End


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ขั้นตอนการเขียน เว็บเพจ. คำศัพท์ที่ควรรู้ อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำเต็มว่า International Network เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายหลายอย่างเข้าด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google