งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใส่กรอบให้ข้อความ ใน Word ๒๐๑๐

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใส่กรอบให้ข้อความ ใน Word ๒๐๑๐"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใส่กรอบให้ข้อความ ใน Word ๒๐๑๐
โดย ครูจิตร์นภา อุดมผล โรงเรียนพิมายวิทยา

2 วิธีการการใส่กรอบให้ข้อความ
๑. ใช้เมาส์เลือกข้อความที่ต้องการ

3 ๒. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home)
๓. คลิกเลือก เส้นขอบ (Border) > เส้นขอบและแรเงา.. (Border and Shading)

4 ๔. เลือกลักษณะการใส่ขอบลงไปในเอกสาร
๕. เลือกรูปแบบของเส้นขอบ ๖. เลือกสีของเส้นขอบ ๗. คลิกปุ่ม OK

5 ผลลัพธ์หลังจากทำการเลือกแล้ว

6 ต้องการยกเลิกการตรวจสอบ แล้วเลือกคำสั่ง ละเว้นทั้งหมด (Ignore All)
การละเว้นคำผิด ใน Word ๒๐๑๐ วิธีการละเว้นคำผิด คลิกเมาส์ที่คำที่ ต้องการยกเลิกการตรวจสอบ แล้วเลือกคำสั่ง ละเว้นทั้งหมด (Ignore All) ๒.คำที่เลือกก็จะได้รับการยกเว้นไม่ให้แจ้งเตือนว่าเป็นคำผิด

7 วิธีการค้นหาคำในเอกสาร
๑. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home) ๒. คลิกเลือก แก้ไข (Editing) > ค้นหา (Find) หรือคีย์ลัด Ctrl ค้างไว้ แล้วตามด้วยปุ่ม F บนคีย์บอร์ด (Ctrl+F) ๓. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงไปในช่อง Navigation การค้นหาคำในเอกสารของ Word ๒๐๑๐

8 ๔. คำที่ต้องการค้นหาก็จะแสดงขึ้นมา

9 การแทนที่คำผิด ใน Word ๒๐๑๐
วิธีการแทนที่คำผิด ๑. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home) ๒. คลิกเลือก การแก้ไข (Editing) > แทนที่ (Replace) หรือจะกดคีย์ลัด Ctrl บนคีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วตามด้วยปุ่ม H (Ctrl+H)

10 ๓. คลิกแท็บ แทนที่ (Replace)
๔. พิมพ์ที่สะกดผิดลงไปในช่อง สิ่งที่ค้นหา (Find What) ๕. พิมพ์คำใหม่ที่ต้องการนำมาแทนที่ลงไปในช่อง แทนที่ด้วย (Replace with) ๖. คลิกปุ่ม แทนที่ทั้งหมด (Replace All)

11 ๗. คลิกปุ่ม ตกลง (Yes) หลังจากนั้นกดปิดเครื่องมือแทนที
เพียงเท่านี้คำที่ต้องการแทนที่ ก็จะถูกคำใหม่แทนที่อย่างสมบรูณ์

12 ๑.คลิกแท็บเมนู เค้าโครงหน้ากระดาษ ๓.เลือกลายน้ำแบบกำหนดเอง
การใส่ลายน้ำ ๑.คลิกแท็บเมนู เค้าโครงหน้ากระดาษ ๒. คลิกเลือก ลายน้ำ ๓.เลือกลายน้ำแบบกำหนดเอง

13 ๔ ๕ ๔.เลือกลายน้ำแบบข้อความ
พิมพ์ข้อความ เลือกภาษา แบบอักษร ขนาด สี และเค้าโครง ๕ คลิกตกลง

14 ๑ ๒ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ การใส่สีของหน้ากระดาษ ๑.เลือกแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ
๒.คลิกเลือกสีของหน้า ๓. ใส่สี

15 ๒. นักเรียนใส่ขอบหน้ากระดาษ ,ขอบข้อความ,สีของหน้า
ใบงานที่ ๑.๖ การใส่เส้นขอบและแรเงา ๑.ให้นักเรียน Copy เอกสารจาก จากงานเดิม “การจัดตำแหน่งข้อความ” ๒. นักเรียนใส่ขอบหน้ากระดาษ ,ขอบข้อความ,สีของหน้า ๓.ตกแต่งข้อความโดยการใส่แรเงา และ ลายน้ำเป็นชื่อ ของนักเรียน ๔.จัดเก็บไว้ในไดร์ฟฟกพา เรื่องการใส่เส้นขอบและแรเงา พบกันครั้งต่อไป เรื่อง การแทรกรูปภาพที่จัดเก็บใน Word ๒๐๑๐


ดาวน์โหลด ppt การใส่กรอบให้ข้อความ ใน Word ๒๐๑๐

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google