งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใส่กรอบให้ข้อความ ใน Word ๒๐๑๐ โดย ครูจิตร์นภา อุดมผล โรงเรียนพิ มายวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใส่กรอบให้ข้อความ ใน Word ๒๐๑๐ โดย ครูจิตร์นภา อุดมผล โรงเรียนพิ มายวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใส่กรอบให้ข้อความ ใน Word ๒๐๑๐ โดย ครูจิตร์นภา อุดมผล โรงเรียนพิ มายวิทยา

2 วิธีการการใส่กรอบให้ ข้อความ ๑. ใช้เมาส์เลือก ข้อความที่ต้องการ วิธีการการใส่กรอบให้ ข้อความ ๑. ใช้เมาส์เลือก ข้อความที่ต้องการ

3 ๒. คลิกแท็บ หน้า แรก (Home) ๓. คลิกเลือก เส้น ขอบ (Border) > เส้นขอบและแร เงา.. (Border and Shading)

4 ๔. เลือก ลักษณะการ ใส่ขอบลงไป ในเอกสาร ๕. เลือก รูปแบบของ เส้นขอบ ๖. เลือกสีของ เส้นขอบ ๗. คลิกปุ่ม OK

5 ผลลัพธ์หลังจากทำการเลือกแล้ว

6 การละเว้นคำผิด ใน Word ๒๐๑๐ วิธีการละ เว้นคำผิด ๑.คลิกเมาส์ ที่คำที่ ต้องการ ยกเลิกการ ตรวจสอบ แล้วเลือก คำสั่ง ละเว้น ทั้งหมด (Ignore All) ๒. คำที่เลือก ก็จะได้รับ การยกเว้น ไม่ให้แจ้ง เตือนว่าเป็น คำผิด

7 การค้นหาคำในเอกสาร ของ Word ๒๐๑๐ วิธีการค้นหา คำในเอกสาร ๑. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home) ๒. คลิกเลือก แก้ไข (Editing) > ค้นหา (Find) หรือคีย์ลัด Ctrl ค้างไว้ แล้วตามด้วย ปุ่ม F บน คีย์บอร์ด (Ctrl+F) ๓. พิมพ์คำที่ ต้องการค้นหา ลงไปในช่อง Navigation

8 ๔. คำที่ต้องการค้นหาก็จะ แสดงขึ้นมา

9 การแทนที่คำผิด ใน Word ๒๐๑๐ วิธีการแทนที่ คำผิด ๑. คลิกแท็บ หน้าแรก (Home) ๒. คลิกเลือก การแก้ไข (Editing) > แทนที่ (Replace) หรือจะกดคีย์ ลัด Ctrl บน คีย์บอร์ดค้าง ไว้ แล้วตาม ด้วยปุ่ม H (Ctrl+H)

10 ๓. คลิกแท็บ แทนที่ (Replace) ๔. พิมพ์ที่สะกดผิดลงไปในช่อง สิ่งที่ค้นหา (Find What) ๕. พิมพ์คำใหม่ที่ต้องการนำมาแทนที่ลงไปในช่อง แทนที่ด้วย (Replace with) ๖. คลิกปุ่ม แทนที่ทั้งหมด (Replace All)

11 ๗. คลิกปุ่ม ตกลง (Yes) หลังจากนั้นกดปิด เครื่องมือแทนที เพียงเท่านี้คำที่ต้องการแทนที่ ก็จะถูกคำใหม่ แทนที่อย่างสมบรูณ์

12 การใส่ลายน้ำ ๒ ๑ ๑. คลิกแท็บเมนู เค้าโครง หน้ากระดาษ ๒. คลิกเลือก ลายน้ำ ๓. เลือกลายน้ำ แบบกำหนดเอง ๓

13 ๔. เลือกลายน้ำแบบ ข้อความ พิมพ์ข้อความ เลือกภาษา แบบอักษร ขนาด สี และ เค้าโครง ๕ คลิกตกลง ๔ ๕

14 ๕ ๕ ๕ ๕ ๓ ๑ ๒ การใส่สีของ หน้ากระดาษ ๑. เลือกแท็บเค้า โครงหน้ากระดาษ ๒. คลิกเลือกสีของ หน้า ๓. ใส่สี

15 ใบงานที่ ๑. ๖ การใส่เส้นขอบและแรเงา ๑. ให้นักเรียน Copy เอกสารจาก จากงาน เดิม “ การจัดตำแหน่งข้อความ ” ๒. นักเรียนใส่ขอบหน้ากระดาษ, ขอบ ข้อความ, สีของหน้า ๓. ตกแต่งข้อความโดยการใส่แรเงา และ ลายน้ำเป็นชื่อ ของนักเรียน ๔. จัดเก็บไว้ในไดร์ฟฟกพา เรื่องการใส่ เส้นขอบและแรเงา พบกันครั้งต่อไป เรื่อง การแทรกรูปภาพ ที่จัดเก็บใน Word ๒๐๑๐


ดาวน์โหลด ppt การใส่กรอบให้ข้อความ ใน Word ๒๐๑๐ โดย ครูจิตร์นภา อุดมผล โรงเรียนพิ มายวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google