งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. นภัส อินจำปา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี แนวทางการรับส่งต่อ ผู้ป่วย มะเร็งนรีเวช 038784001-5, 038455632.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. นภัส อินจำปา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี แนวทางการรับส่งต่อ ผู้ป่วย มะเร็งนรีเวช 038784001-5, 038455632."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. นภัส อินจำปา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี แนวทางการรับส่งต่อ ผู้ป่วย มะเร็งนรีเวช 038784001-5, 038455632

2 ขอบเขตการให้การบริการ สมุทรปราก าร 038784001-5, 038455632

3 กิจกรรม 4. การนัดคิวตรวจปากมดลูก ทางโทรศัพท์ 5. การจัดทำแนวทางการ รักษามะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ 1. การสร้างระบบรับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งภาคตะวันออก 2. ระบบนัดและส่งเอกสาร ทาง e mail refer240@yahoo.com 3. ระบบการนัดคิวผู้ป่วยฉายรังสีทางแฟกซ์ 038784001-5, 038455632

4 รพ.สต. รพ. อำเภอ รพ. มะเร็งชลบุรี รพ.ชลบุรี รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี โรงพยาบาล เอกชน รพ. ศูนย์ /รพ. ทั่วไป โรงพยาบาลอื่นๆ รพ.ม.บูรพา รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 038784001-5, 038455632

5 มะเร็งปากมดลูก 038784001-5, 038455632

6 • โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่เป็นปัญหา ทางสาธารณสุขของโลก และพบเป็น อันดับสองของสตรีไทย • ASR=24.7 ต่อประชากร 100,000 คน / ปี ( 2541-2543,Cancer in Thailand) • อุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูก ของภาค ตะวันออก 15.1 ต่อประชากร 100,000 คน / ปี (2546-2550) 038784001-5, 038455632

7 The 2001 Bethesda System Epithelial Cell Abnormalities • AGC  AGC NOS, AGC FN • AIS • ACA • ASC  ASC-US, ASC-H • LSIL • HSIL • SCCA 2. Glandular cell 1. Squamous cell 038784001-5, 038455632

8 ABNORMAL PAP SMEAR • คำแนะนำ รพ. มะเร็งชลบุรี : โทรนัดคิว 038784001-4 ต่อ 101, 103 และ refer ผู้ป่วยตามวันนัด พร้อมผล pap smear, ผลตรวจ anti HIV 038784001-5, 038455632

9 ผลทางพยาธิวิทยา (HISTOPATHOLOGY) ปากมดลูกในผู้ป่วยที่ มีผลการตรวจเซลล์วิทยาปากมดลูก (CERVICAL CYTOLOGY; PAP SMEAR) ผิดปกติชนิดสเควมัสเซลล์ซ รพ. มะเร็งชลบุรี 2551-2554, 370 ราย ผลทาง เซลล์ วิทยา (pap smear, cytology) ผลทางพยาธิวิทยา (Histology) ; จำนวน ( ร้อยละ ) รวม จำนวน ( ร้อยละ ) Negative/ inflamation CIN1CIN2CIN3 Squamous cell carcinoma Adenoca rcinoma ASCUS 21 (24.4)39 (45.4) 14 (16.3) 12 (14.0)0086 (23.2) LSIL 18 (15.3)76 (64.1) 12 (10.2) 00118 (31.9) ASCH 08 (38.1)2 (9.52)11 (52.4)0021 (5.7) HSIL 5 (3.7)10 (7.4) 24 (17.78) 87 (64.4)00135 (36.5) SCCA 1 (10)005 (50)4 (40) 10 (2.7) 038784001-5, 038455632

10 การวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก • ซักประวัติ : เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์, เลือดออกกระปริกระปรอย, ตกขาวมาก, ตกขาว มีกลิ่นเหม็น • ตรวจร่างกาย ตรวจภายใน • การตัดชิ้นเนื้อปากมดลูก (Cervical biopsy, pathological report)

11 INVESTIGATIONS • CBC, Plt • BUN, Cr, electrolyte, UA • LFT • Anti HIV, HBsAg, VDRL • CXR, • IVP • Cystoscopy, sigmoicoscopy or proctoscopy • Optional • Optional; CT, MRI, ultrasound, barium enema etc

12 FIGO STAGING CA CERVIX 038784001-5, 038455632

13 FIGO STAGING CA CERVIX 038784001-5, 038455632

14 24/06/53 FIGO Staging Cervical Cancer

15 24/06/53 FIGO staging of CA Cervix 2009 Stage 0 Carcinona in situ I IA Diagnosis only by microscopy IA1 Invasion < 3 mm., extension < 7 mm. IA2 Invasion > 3 mm. and 3 mm. and < 5 mm. Extension < 7 mm

16 24/06/53 FIGO staging of CA Cervix 2009 Stage IB Clinically visible lesion, limited to the cervix = มองเห็นด้วยตา, อยู่ที่ปากมดลูก เท่านั้น IB1 Clinically visible lesion < 4 cm. IB2 Clinically visible lesion > 4 cm.

17 24/06/53 FIGO staging of CA Cervix 2009 Stage IIA Without parametrium invasion IIA1 Clinically visible lesion < 4 cm. IIA2 Clinically visible lesion > 4 cm.

18 24/06/53 FIGO staging of CA Cervix 2009 Stage II B With parametrium invasion III Tumor extends to pelvic side wall and/ or Involves lower 1/3 vagina and/ or Hydronephrosis or non functional kidney III A Involves lower 1/3 vagina, no extends to pelvic side wall III B Tumor extends to pelvic side wall and/ or Hydronephrosis or non functional kidney

19 24/06/53 FIGO staging of CA Cervix 2009 Stage IV Extended beyond true pelvis or Involved (biopsy proven) mucosa bladder/ rectum IV A Spread of the growth to adjuscent organ IV B Spread to distant organs

20 FIGO STAGING OF CA CERVIX 2009 Stage IV Extended beyond true pelvis or Involved (biopsy proven) mucosa bladder/ rectum IV A Spread of the growth to adjuscent organ IV B Spread to distant organs 038784001-5, 038455632

21 ข้อเสนอแนะ การส่งต่อ • ในการส่งต่อให้มีข้อมูลการ investigation ที่ทำไป แล้ว • กรณี advanced stage (II-IIIB) ให้ทำ IVP, cystoscopy, proctoscopy ก่อนส่งตัวผู้ป่วยมาพร้อมผล หรือกรณีที่ คิวส่องกล้องนาน สามารถส่งผู้ป่วยมาก่อนได้โดย ให้ระบุวันที่ได้รับนัดมาด้วย และ ถ้าสามารถทำ CT abdomen & pelvis ให้ทำมาได้ โดยไม่ต้องทำ IVP, cystoscopy, proctoscopy ( ขอเป็น CT อย่างน้อย 16 slide) 038784001-5, 038455632

22 ข้อเสนอแนะ การส่งต่อ • กรณีผู้ป่วยซีด ให้เติมเลือดมา อย่างน้อย Hb 10 gm% ( ผล CBC ไม่เกิน 1 สัปดาห์ก่อนส่ง ตัวผู้ป่วยมารับการรักษา ) • กรณีผู้ป่วยมี investigations ผิดปกติ ให้ ดำเนินการรักษาเบื้องต้นก่อนส่งผู้ป่วยมา • ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาเช่น chemotherapy, PCN, ผ่าตัด ฯลฯ มาก่อน ควรแจ้ง รายละเอียดมาด้วย • ควร แจ้งผู้ป่วยให้มาถึงรพ. มะเร็งชลบุรี ก่อน 10:00 น. 038784001-5, 038455632

23 CERVICAL CANCER IN PREGNANCY * แนะนำให้ refer ไปรักษาต่อใน โรงพยาบาลที่มีทั้งแพทย์มะเร็ง นรีเวชและกุมารแพทย์

24 038784001-5, 038455632

25 มะเร็งทางนรีเวชอื่นๆ มะเร็งรังไข่ มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งกล้ามเนื้อมดลูก มะเร็ง เนื้อรก มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง ฯลฯ 038784001-5, 038455632

26 แนะนำ 038784001-5, 038455632 • ถ้า “ สงสัย ” ทำ invertigation เบื้องต้น และ refer พร้อมข้อมูล • ถ้าฉุกเฉิน “ รักษาเบื้องต้น ” ทำเลย เท่าที่ทำได้ แล้ว refer พร้อมข้อมูล • ถ้าไม่แน่ใจ “ โทรถาม ”

27 สิ่งที่ขอ 038784001-5, 038455632 • Lab : CBC, FBS, BUN, Cr, Electrolyte, LFT, Anti HIV, HBsAg, VDRL, Blood group, Rh, UA, EKG • CXR • Ultrasound pelvis, or CT abdomen • EKG • Tumor maker : CA125, CA199, CEA, LDH, AFP, BetaHCG เป็น ต้น • กรณีที่ผ่าตัดแล้ว ขอผล pathological report, cytology, block slide, และ operative note record

28 สิ่งที่ขอ 038784001-5, 038455632 • Case กลุ่ม Molar pregnancy, GTN : • betaHCG ทั้งหมด, CBC, liver function test, Thyroid function test, ultrasound whole abdomen( ดูตับ กับมดลูก ), CXR • CT brain ถ้ามี lung metastasis • กรณีที่ผ่าตัดแล้ว ขอผล pathological report, block slide, และ operative note record • ประวัติการรักษา

29 038784001-5, 038455632 refer240@yahoo.com 038784001-5, 038455632

30 ผ่าตัด เคมี บำบัด รังสี รักษา รพ. มะเร็ง ชลบุรี /// โรงพยาบาล ชลบุรี // โรงพยาบาล ระยอง // โรงพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี // โรงพยาบาล สมเด็จพระบรม ราชเทวี ณ ศรี ราชา //


ดาวน์โหลด ppt พญ. นภัส อินจำปา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี แนวทางการรับส่งต่อ ผู้ป่วย มะเร็งนรีเวช 038784001-5, 038455632.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google