งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Boys Sexual Abuse พันตำรวจเอกหญิง จันทนา วิธวาศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Boys Sexual Abuse พันตำรวจเอกหญิง จันทนา วิธวาศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Boys Sexual Abuse พันตำรวจเอกหญิง จันทนา วิธวาศิริ

2 ตัวอย่างเด็กชายที่ถูก ละเมิดทางเพศ เด็กชายไทย อายุ 9 ปี เดินไปโรงเรียนเช้ามาก ถูกชายแปลกหน้ากระชาก ขึ้นรถที่จอดอยู่ข้างทาง ขู่ด้วยคัตเตอร์ และละเมิด ทางเพศ

3 ตรวจ ร่างกาย รอยช้ำ ขนาด 1-2 ซม. ที่ แขนซ้าย รอยฉีกขาดที่ Anus 3,6,10 น. Sperm, Acid phosphatase - negative

4 การดูแล รักษา Counseling เรื่อง STD และ Blood Test ARV ป้องกันการติดเชื้อ HIV จิตเวช ให้การรักษา PTSD ที่ 6 เดือน ไม่พบการติด เชื้อ STD อื่น

5 วัตถุประสง ค์ 1. ศึกษาลักษณะปัญหา ของเด็กชาย ที่ถูกละเมิดทางเพศ 2. ศึกษาผลการตรวจ พิสูจน์การถูกละเมิด ทางเพศของเด็กชาย

6 วิธี การศึกษา ระหว่าง ม. ค. 2543 – ธ. ค. 2546 เด็กชายอายุ 15 - ปี ที่ส่งมาตรวจพิสูจน์การถูกละเมิด ทางเพศ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ให้การปรึกษา เจาะเลือด ให้การดูแลรักษา และป้องกันโรค ติดตาม 6 เดือน

7 ผลการศึกษา เด็กชายที่แจ้งว่าถูกละเมิด ทางเพศแบ่งตามอายุ

8 สถานภาพ การศึกษา

9 สถานภาพ ครอบครัว

10 ความสัมพันธ์ของ ผู้กระทำกับเด็ก

11 ระยะเวลาเกิด เหตุ จำนวน ( ราย ) วันที่เกิดเหตุ

12 ผลการตรวจ เลือดครั้งแรก Couns eling Blood test HBsAbHIVAb 0-411 5-919 4 10-14151221 total353261 %10018.83.1 HBsAg HCVAb VDRL all negative

13 ผลการตรวจ พิสูจน์ PE พบรอยบาดแผล (12 ราย )34.3% PR พบรอยฉีกขาด (12 ราย )34.3% AP พบ (3 ราย ) 8.4% ตรวจพบ PE & PR ( 6 ราย ) 17.1% PE & AP (1 ราย ) 2.8%

14 อภิปรายผล จำแนกเด็กตามความสัมพันธ์ของ ผู้กระทำเป็น 4 กลุ่ม  คนแปลกหน้า 51.4% อายุเด็กเฉลี่ย 8.6  2.27 ปี มักพบบาดแผลฟกช้ำตามตัว แจ้งความและมาโรงพยาบาลเร็ว ร่องรอยฉีกขาดพบได้ใน 2 วันแรก  ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก 28.6% ครู พระ คนเลี้ยง รุ่นพี่ อายุเด็กเฉลี่ย 10.4  4.22 ปี ระยะเวลาทำร้ายนาน 1-5 ปี

15  ชาวต่างชาติ 11.4% อายุเด็กเฉลี่ย 13.5  0.5 ปี จบ ป. 4 มีปัญหาทาง เศรษฐกิจ ติดเชื้อ HIV 1 ราย  อื่นๆ 8.5% เพื่อนบ้าน, คนรู้จัก อภิปรายผล

16 เด็กชายถูกละเมิดทางเพศเพียง 2.56% ของเด็กที่แจ้งทั้งหมด ลักษณะเด็กชายเปรียบเทียบกับ เด็กหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศ  อายุน้อยกว่า  ผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นชายแปลก หน้า  มีการใช้กำลังบังคับ บาดเจ็บ มากกว่า  การละเมิดเป็นไปได้ทั้ง Anal abuse, Orogenital abuse หรือ Masturbation abuse อภิปราย ผล

17 สังคมไทยต่อการถูกละเมิดทาง เพศของเด็กชาย  แจ้งความและ มา โรงพยาบาลเร็ว  ให้ความสำคัญในการป้องกัน รักษาน้อยกว่าเด็กหญิง  การแยกเด็กออกจาก ครอบครัวน้อย อภิปราย ผล

18 สรุป เด็กชายแจ้งว่าถูกละเมิดทาง เพศน้อยกว่าเด็กหญิง ลักษณะที่แตกต่าง อายุผู้ถูกกระทำน้อยกว่า ผู้กระทำมักเป็นคนแปลกหน้า มีกรณีการใช้กำลังบังคับ และทำให้ บาดเจ็บมากกว่า แจ้งตำรวจและมาถึงโรงพยาบาลเร็ว กว่า ร่องรอยที่ Anus ตรวจพบได้ ภายหลังเกิดเหตุไม่เกิน 2 วัน

19 “ อนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก ” มาตราที่ 34 “ จะคุ้มครองเด็กจากการ แสวงประโยชน์ทางเพศ และการกระทำทางเพศ โดยมิชอบทุกรูปแบบ ”

20 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt Boys Sexual Abuse พันตำรวจเอกหญิง จันทนา วิธวาศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google