งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จัดทำโดย คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จัดทำโดย คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จัดทำโดย คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

2 ห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียน หล่มสักวิทยาคม

3 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ จากการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานช่าง ) ที่อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมแล้ว มีความรู้สึก ว่าทัศนียภาพภายในห้องเรียนช่างโลหะนี้ ไม่ค่อยเป็น ที่น่าเรียนเท่าไหร่นัก ห้องเรียนดูรกสกปรกสิ่งของ ภายในห้องนั้นว่างไม่เป็นระเบียบ ห้องเรียนมืดแสง สว่างไม่เพียงพอ รวมทั้งบรรยากาศโดยรวมแล้วไม่ดี ดูแล้วไม่เหมาะสมแก่การเรียนการสอน

4 วัตถุประสงค์ของของโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ต้องการให้ ห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมดู น่าเรียนมากยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนสีห้องใหม่ให้ดูแล้ว สว่างสะอาดตาขึ้น ตกแต่งห้องให้ดูสวยงาม ให้ดูแล้ว สดใสสบายตา จะได้เป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอน และนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมทุก คน ที่ต้องใช้ห้องงช่างโลหะเป็นแหล่งศึกษาอีกในรุ่น ต่อไป

5 ขอบเขตของโครงการ ขอบเขตการทำงาน 1. ทำความสะอาดห้องเรียนให้สะอาดโดยการ ถู เช็ด กวาด 2. ทาสีห้องเรียนในโทนสีที่ดูแล้วเย็นสบายตา 3. ตกแต่ภายในห้องไม่ว่าจะเป็นหน้าต่าง บอร์ด กระดาน ดำ 4. ทาสีหน้าต่างและผนังด้านนอก

6 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการทำโครงการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ในปี การศึกษา 2553 และผู้ให้กาสนับสนุน จำนวน 34 คน จำแนกเป็น 1. ผู้ให้การสนับสนุนในการทำโครงการ จำนวน 2 ท่าน คุณครูอุไรวรรณ เพาะบุญ คุณครูผู้สอนรายวิชาการจักกิจกรรม สร้างสรรค์ประโยชน์ คุณครูสุทัศน์ เย็นใจ คุณครูผู้ดูแลตลอดการปฏิบัติกิจกรรม 2. คณะกรรมการการทำโครงการ จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวอภิชญา สีวัน ประธาน นายจตุพล เติมพันธ์ รองประธาน นางสาวอภิชญา อาจหาญ เหรัญญิก นายอนิวัฒมน์ ภักไทย เลขานุการ 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จำนวน 28 คน

7 ขอบเขตของระยะเวลา ในการทำกิจกรมโครงการพัฒนาห้องช่าง โลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ทำการ เก็บรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ. ศ.2554 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2554 รวมระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ (24 วัน )

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อเกิดการปฏิบัติงานพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ขึ้นมาก็ย่อมจะทำ ให้ห้องงช่างโลหะเกิดความสะอาด ดูสดใส สบายตา ทำให้ทุกคนอยากที่เข้ามาเรียนหรือใช้ห้องช่างโลหะ เพราะบรรยากาศของห้องเปลี่ยนไปจากเดิม และที่ สำคัญอย่างยิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความสามัคคีระหว่าง เพื่อนร่วมชั้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำโครงการนี้จน ประสบผลสำเร็จ

9 ภาคผนวก

10 ก่อนและหลังทำกิจกรรมโครงการการ พัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่ม สักวิทยาคม ก่อน หลัง

11 ก่อน หลัง

12

13 ขณะที่ทำกิจกรรมโครงการการพัฒนา ห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสัก วิทยาคม คุณครูสุทัศน์ กำลังผสมสีและบอกวิธีการทาสีที่ถูกต้อง

14 หลังจากได้คำแนะนำที่ดีแล้วทุกคนก็ช่วยกันทาสีหน้าต่างอย่างขมักเขม่น เพื่อนแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ที่ตนถนัด และได้รับมอบหมาย

15

16 ข้อ ที่ ลายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 54321 1 ความเป็นระเบียบหลังการ ปฏิบัติงาน 2 การจัดตกแต่งบอร์ด อุปกรณ์การช่างที่หน้าต่าง 3 ความเหมาะสมของ ห้องเรียนและบรรยากาศ ภายในห้อง 4 ห้องเรียนมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มากน้อยเพียงใด 5 ผู้เข้าเรียนมีความพึงพอใจ กับการพัฒนาห้องขึ้นใหม่ มากน้อยเพียงใด ผลสำรวจโครงการการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสัก ชื่อ.................................................... สกุล........................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/...... แบบสอบถามความพึงพอใจการทำโครงการการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่ม สักวิทยาคม ให้ใช้เครื่องหมาย / ลงบนช่อง 5,4,3,2,1 ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... เกณฑ์การ ประเมิน ดีมาก = 5 ดี = 4 เกือบดี = 3 พอใช้ = 2 เกือบพอใช้ = 1


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาห้องช่างโลหะ อาคาร 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จัดทำโดย คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google