งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชมรมดนตรีสากล Science Music Club SMC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชมรมดนตรีสากล Science Music Club SMC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชมรมดนตรีสากล Science Music Club SMC

2 กิจกรรมที่จัดในเทอม 2

3 โครงการลานดนตรีบานบุรีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2548
โครงการลานดนตรีบานบุรีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2548

4

5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ว่าที่ ร.ต.สุนทร บุญมาทัต ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรนนต์ ขันติกาโร ประธานชมรมดนตรีสากล วัน/เวลา วันที่ 26 มกราคม 2549 สถานที่จัดกิจกรรม ใต้ตึกคณิตศาสตร์

6 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสอนน้องร้องเล่น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและสร้างความสามัคคีให้แก่สมาชิกในชมรม เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีความสามารถให้สามารถแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการที่จะหัดเล่นดนตรี

7

8

9 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษารวม 49 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชาย คน หญิง คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชาย คน หญิง คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชาย คน หญิง คน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชาย คน หญิง คน

10

11 ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามโครงการ
1. นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถ 2. สร้างบรรยากาศความสนุกสนานและความบันเทิง 3. ทำให้นักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชมรม ได้ฝึกฝนทักษะในการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 4. ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์โดยตรงจากการทำกิจกรรมและการทำงานร่วมกัน 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาชิกในชมรม

12 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงพอทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย ผู้จัดกิจกรรมติดสอบกะทันหัน ทำให้การจัดกิจกรรมค่อนข้างจะฉุกละหุก เครื่องเสียงที่ใช้จัดกิจกรรมมีความชำรุด ทำให้เสียงที่ออกมาไม่ค่อยมีความไพเราะเท่าที่ควร อุปกรณ์ประกอบการแสดงเกิดการชำรุดอย่างกระทันหันทำให้ความไพเราะของเสียงเพลงลดลงเนื่องจากต้องใช้กีตาร์เพียงชิ้นเดียว

13

14 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ควรที่จะแบ่งฝ่ายรับผิดชอบในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรที่จะเลื่อนเวลาในการจัดกิจกรรมออกไป ถ้าหากทางผู้จัดกิจกรรมไม่พร้อมที่จะจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ควรที่จะรักษาเวลาในการจัดกิจกรรม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ

15 ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำกิจกรรมครั้งต่อไป
1 อยากให้มีการจัดประกวดวงดนตรี 2 อยากให้มีการจัดระบบเครื่องเสียงให้ดีกว่านี้ 3 จัดให้มีที่นั่งเพียงพอสำหรับผู้ชม 4 อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงกว่านี้ 5 อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้บ่อย ๆ 6 อยากให้มีการเล่นดนตรีแบบสบาย ๆ เช่น ดนตรีโฟล์คซอง 7 อยากให้มีการเปิดโอกาสในการให้นักศึกษาที่มีความสามารถได้แสดงออก


ดาวน์โหลด ppt ชมรมดนตรีสากล Science Music Club SMC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google