งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชมรมดนตรีสากล Science Music Club SMC. กิจกรรมที่จัดใน เทอม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชมรมดนตรีสากล Science Music Club SMC. กิจกรรมที่จัดใน เทอม 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชมรมดนตรีสากล Science Music Club SMC

2 กิจกรรมที่จัดใน เทอม 2

3 โครงการลานดนตรี บานบุรีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2548

4

5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ว่าที่ ร. ต. สุนทร บุญมาทัต ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรนนต์ ขันติกาโร ประธานชมรมดนตรีสากล วัน / เวลา วันที่ 26 มกราคม 2549 สถานที่จัดกิจกรรมใต้ตึกคณิตศาสตร์

6 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสอนน้องร้องเล่น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้มี โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและสร้างความ สามัคคีให้แก่สมาชิกในชมรม เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีความสามารถให้สามารถ แสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการ ที่จะหัดเล่นดนตรี วัตถุประสงค์ของโครงการ

7

8

9 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษารวม 49 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชาย 12 คน หญิง 11 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชาย 5 คน หญิง 7 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชาย 3 คน หญิง 10 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชาย 1 คน หญิง - คน

10

11 1. นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ได้แสดง ความสามารถ 2. สร้างบรรยากาศความสนุกสนานและความ บันเทิง 3. ทำให้นักศึกษาที่เป็นสมาชิกในชมรม ได้ ฝึกฝนทักษะในการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมาย 4. ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์โดยตรง จากการทำกิจกรรมและการทำงานร่วมกัน 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วม กิจกรรมกับสมาชิกในชมรม ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ตามโครงการ

12 ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงพอทำให้มีผู้เข้าร่วม โครงการน้อย ผู้จัดกิจกรรมติดสอบกะทันหัน ทำให้การจัด กิจกรรมค่อนข้างจะฉุกละหุก เครื่องเสียงที่ใช้จัดกิจกรรมมีความชำรุด ทำ ให้เสียงที่ออกมาไม่ค่อยมีความไพเราะ เท่าที่ควร อุปกรณ์ประกอบการแสดงเกิดการชำรุด อย่างกระทันหันทำให้ความไพเราะของ เสียงเพลงลดลงเนื่องจากต้องใช้กีตาร์ เพียงชิ้นเดียว ปัญหาและอุปสรรคในการ ปฏิบัติงาน

13

14 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ แบ่งฝ่ายรับผิดชอบในการ ทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ควรที่จะแบ่งฝ่ายรับผิดชอบในการ ทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ควรที่จะเลื่อนเวลาในการจัดกิจกรรม ออกไป ถ้าหากทางผู้จัดกิจกรรม ไม่พร้อมที่จะจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ควรที่จะรักษาเวลาในการจัดกิจกรรม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการ เรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ

15 1 อยากให้มีการจัดประกวดวงดนตรี 2 อยากให้มีการจัดระบบเครื่องเสียงให้ ดีกว่านี้ 3 จัดให้มีที่นั่งเพียงพอสำหรับผู้ชม 4 อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง กว่านี้ 5 อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้บ่อย ๆ 6 อยากให้มีการเล่นดนตรีแบบสบาย ๆ เช่น ดนตรีโฟล์คซอง 7 อยากให้มีการเปิดโอกาสในการให้ นักศึกษาที่มีความสามารถได้ แสดงออก ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำกิจกรรมครั้งต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ชมรมดนตรีสากล Science Music Club SMC. กิจกรรมที่จัดใน เทอม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google