งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา ห้องเรียนในฝัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา ห้องเรียนในฝัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา ห้องเรียนในฝัน
โครงการพัฒนา ห้องเรียนในฝัน

2 1. หลักการและเหตุผล หมู่บ้านเวียคะดี้ และย่านใกล้เคียง เป็นหมู่บ้านชาวไทยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงพุทธเก่าแก่ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณแนวตะเข็บชายแดนไทย – พม่า อยู่ในพื้นที่ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรีอยู่ไกลความเจริญมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ยากจนและมีบุตรเยอะ อีกทั้งถนนหนทาง และไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ดังนั้น การสร้างห้องเรียนในฝันเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีสื่อ อุปกรณ์การเรียน มุมวิชาการต่างๆ ให้เด็กนักเรียนหมู่บ้านเวียคะดี้ได้ศึกษาค้นคว้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติและมีศักยภาพของตนเป็นที่สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 16 ที่กำหนดให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจัดให้มีห้องสมุด ห้องเรียน พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกที่พอเพียง และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี การพัฒนาโดยการสร้างห้องเรียนให้น่าสนใจ มีบรรยากาศที่ดี จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ทางนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรีจึงจัดโครงการพัฒนาห้องเรียนในฝัน ให้แก่เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะช่วยมีห้องเรียนที่น่าเรียน และมีสื่อการเรียนรู้ที่ครบครัน

3 การเดินทาง

4 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียนในฝัน จำนวน 1 ห้องเรียน 2. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆ 3. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีสื่อการเรียน หนังสือ สมุด และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

5 3.กลุ่มเป้าหมาย ด้านปริมาณ
เด็กๆหมู่บ้านเวียคะดี้ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จำนวน 66 คน ด้านคุณภาพ เด็กๆหมู่บ้านเวียคะดี้ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สามารถอ่านออกเขียนได้ และได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

6 1.วางแผนเตรียมดำเนินงาน 3.ประเมินผล และสรุปรายงานโครงการ
4. วิธีดำเนินการ 1.วางแผนเตรียมดำเนินงาน 6-10 กุมภาพันธ์ 56 2.ดำเนินงานตามโครงการ - กุมภาพันธ์ 56 3.ประเมินผล และสรุปรายงานโครงการ -กุมภาพันธ์ 56

7 5. สถานที่ดำเนินโครงการ
หมู่บ้านเวียคะดี้ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี การสนับสนุนงบประมาณ คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

8 6. งบประมาณ งบประมาณ 12,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้
งบประมาณ ,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้ - ค่าอาหารนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับ ค่าอาหารคณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ,000 บาท - ค่าสื่อการเรียน การสอน อุปกรณ์การเรียน สมุด หนังสือ ,900 บาท - ค่าวัสดุสร้างห้องเรียน ,500 บาท -ค่ารถเดินทาง ,500 บาท 6. งบประมาณ

9 7. การติดตามและประเมินผล
2.ร้อยละ100ของเด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถทำให้เด็กมีความรู้เพิ่มขึ้น ตรวจสอบสภาพจริง การสังเกต 1.ร้อยละ 100 ของเด็กๆได้ห้องเรียนในฝันจำนวน1ห้อง ตรวจสอบสภาพจริง การสังเกต 3.ร้อยละ100ของเด็กๆได้มีสื่อการเรียน อุปกรณ์ หนังสือ สมุดที่เพียงพอ ตรวจสอบสภาพจริง

10 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.เด็กๆหมู่บ้านเวียคะดี้ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีห้องเรียนในฝัน 1 ห้องเรียน ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 2. มีสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ได้มีการจัดกิจกรรมที่สามารถทำให้เด็กๆมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

11 ภาพต่างๆและพื้นที่หมู่บ้าน
อุปกรณ์การเรียน

12

13 พื้นที่ที่จะสร้าง

14 การนำเสนอจบแล้วค่ะ

15 จัดทำโครงการโดย นางสาวเพ็ญสินี มงคลภูรัตน์ รหัสนิสิต


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา ห้องเรียนในฝัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google