งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา ห้องเรียนในฝัน. 1. หลักการและเหตุผล หมู่บ้านเวียคะดี้ และย่านใกล้เคียง เป็นหมู่บ้านชาวไทย ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงพุทธเก่าแก่ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณแนว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา ห้องเรียนในฝัน. 1. หลักการและเหตุผล หมู่บ้านเวียคะดี้ และย่านใกล้เคียง เป็นหมู่บ้านชาวไทย ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงพุทธเก่าแก่ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณแนว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา ห้องเรียนในฝัน

2 1. หลักการและเหตุผล หมู่บ้านเวียคะดี้ และย่านใกล้เคียง เป็นหมู่บ้านชาวไทย ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงพุทธเก่าแก่ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณแนว ตะเข็บชายแดนไทย – พม่า อยู่ในพื้นที่ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรีอยู่ไกลความเจริญมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ ยากจนและมีบุตรเยอะ อีกทั้งถนนหนทาง และไฟฟ้าเข้าไม่ ถึง ดังนั้น การสร้างห้องเรียนในฝันเพื่อให้เป็นแหล่งการ เรียนรู้ที่มีสื่อ อุปกรณ์การเรียน มุมวิชาการต่างๆ ให้เด็ก นักเรียนหมู่บ้านเวียคะดี้ได้ศึกษาค้นคว้าเป็นสิ่งสำคัญอย่าง ยิ่งที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ และมีศักยภาพของตนเป็นที่สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ ผู้เรียน โดยเน้นเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 16 ที่กำหนดให้ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียน โดยจัดให้มีห้องสมุด ห้องเรียน พื้นที่สี เขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกที่พอเพียง และอยู่ใน สภาพใช้การได้ดี การพัฒนาโดยการสร้างห้องเรียนให้ น่าสนใจ มีบรรยากาศที่ดี จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ทางนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ นิติศาสตร์ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี จึงจัดโครงการพัฒนาห้องเรียนในฝัน ให้แก่เด็กนักเรียน ในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะช่วยมีห้องเรียนที่น่าเรียน และ มีสื่อการเรียนรู้ที่ครบครัน

3 การเดินทาง

4 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียนในฝัน จำนวน 1 ห้องเรียน 2. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆ 3. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีสื่อการเรียน หนังสือ สมุด และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

5 3. กลุ่มเป้าหมาย ด้านปริมาณ เด็กๆหมู่บ้านเวียคะดี้ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี จำนวน 66 คน ด้านคุณภาพ เด็กๆหมู่บ้านเวียคะดี้ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี สามารถอ่านออกเขียนได้ และได้รับ การศึกษาอย่างทั่วถึง

6 4. วิธีดำเนินการ 2. ดำเนินงาน ตามโครงการ - กุมภาพันธ์ 56 1. วางแผน เตรียม ดำเนินงาน 6-10 กุมภาพันธ์ 56 3. ประเมินผล และสรุป รายงาน โครงการ - กุมภาพันธ์ 56

7 5. สถานที่ดำเนินโครงการ หมู่บ้านเวียคะดี้ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี การสนับสนุนงบประมาณ คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ( มารดาพิทักษ์ )

8 6. งบประมาณ งบประมาณ 12,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้ - ค่าอาหารนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับ ค่าอาหารคณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี ( มารดาพิทักษ์ ) 3,000 บาท - ค่าสื่อการเรียน การสอน อุปกรณ์การเรียน สมุด หนังสือ 3,900 บาท - ค่าวัสดุสร้างห้องเรียน 2,500 บาท - ค่ารถเดินทาง 3,500 บาท

9 7. การติดตามและ ประเมินผล 2. ร้อยละ 100 ของ เด็กๆได้เข้าร่วม กิจกรรมที่สามารถ ทำให้เด็กมีความรู้ เพิ่มขึ้น ตรวจสอบสภาพจริง การสังเกต 2. ร้อยละ 100 ของ เด็กๆได้เข้าร่วม กิจกรรมที่สามารถ ทำให้เด็กมีความรู้ เพิ่มขึ้น ตรวจสอบสภาพจริง การสังเกต 3. ร้อยละ 100 ของ เด็กๆได้มีสื่อการ เรียน อุปกรณ์ หนังสือ สมุดที่ เพียงพอ ตรวจสอบสภาพจริง 3. ร้อยละ 100 ของ เด็กๆได้มีสื่อการ เรียน อุปกรณ์ หนังสือ สมุดที่ เพียงพอ ตรวจสอบสภาพจริง 1. ร้อยละ 100 ของ เด็กๆได้ห้องเรียน ในฝันจำนวน 1 ห้อง ตรวจสอบสภาพจริง การสังเกต 1. ร้อยละ 100 ของ เด็กๆได้ห้องเรียน ในฝันจำนวน 1 ห้อง ตรวจสอบสภาพจริง การสังเกต

10 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ 1. เด็กๆหมู่บ้านเวียคะดี้ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี มีห้องเรียนในฝัน 1 ห้องเรียน ที่มีสภาพแวดล้อมที่ สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน การสอน 2. มีสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียน ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง ทำให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ได้มีการจัดกิจกรรมที่สามารถทำให้เด็กๆมี ความรู้เพิ่มมากขึ้น

11 ภาพต่างๆและพื้นที่หมู่บ้าน อุปกรณ์การ เรียน

12

13 พื้นที่ที่จะ สร้าง

14 การนำเสนอจบแล้ว ค่ะ

15 จัดทำโครงการโดย นางสาวเพ็ญสินี มงคลภูรัตน์ รหัสนิสิต 55440574


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา ห้องเรียนในฝัน. 1. หลักการและเหตุผล หมู่บ้านเวียคะดี้ และย่านใกล้เคียง เป็นหมู่บ้านชาวไทย ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงพุทธเก่าแก่ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณแนว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google