งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมทิศ ทางการทำงาน Flow of control (Loop). Flow of control การควบคุมทิศทางการทํางานแบบเลือกทํา if, if – else, if – else if, switch การควบคุมทิศทางการทํางานแบบวนรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมทิศ ทางการทำงาน Flow of control (Loop). Flow of control การควบคุมทิศทางการทํางานแบบเลือกทํา if, if – else, if – else if, switch การควบคุมทิศทางการทํางานแบบวนรอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมทิศ ทางการทำงาน Flow of control (Loop)

2 Flow of control การควบคุมทิศทางการทํางานแบบเลือกทํา if, if – else, if – else if, switch การควบคุมทิศทางการทํางานแบบวนรอบ while, do while, for คําสั่งประกอบการควบคุมทิศทาง break, continue, exit()

3 การควบคุมทิศทางแบบ เลือกทํา โปรแกรมจะทําหรือไมทําตามชุดคําสั่งนั้นขึ้นอยู กับเงื่อนไขที่ให เงื่อนไขในโปรแกรมอาจเปนการเปรียบเทียบ หรือการดําเนินการทาง ตรรกศาสตรซึ่งให ผลลัพธเปน true หรือ หรือ false การควบคุมทิศทางแบบเลือกทําแบงออกเปน 4 ประเภทคือ if if – else if – else if switch

4 statement : คําสั่งที่จะใหทําหากผลลัพธของเงื่อนไขเปน true condition : เงื่อนไขที่ใหผลลัพธเปน true หรือ false การควบคุมทิศทางแบบ เลือกทํา – if if ใชในกรณีที่มีทางเลือกอยูเพียงทางเลือก เดียวคือทําหรือไมทํา if(condition) statement; หากมีคําสั่งมากกวาหนึ่งคําสั่งจะตองมีเครื่องหมาย { } ปกกาครอบคําสั่งไว้ if(condition) { statement_1; statement_2;... statement_n; } if(condition) { statement_1; statement_2;... statement_n; }

5 if – แผนภาพแสดงการ ทำงาน Condition Statement True/Yes False/No

6 if – ตัวอย่างการใช้งาน #include int x,y; void main() { printf(“Enter total score : ”); scanf(“%d”,&x); printf(“Enter number of students : ”); scanf(“%d”,&y); if(y==0) printf(“Divided by zero !\n”); getch(); } Enter total score : 500 Enter number of students : 0 Divided by zero

7 การควบคุมทิศทางแบบเลือก ทำ – if-else if-else ใช้ในกรณีที่มีทางเลือกอยู่สองทางหาก condition เป็น true จะทำ statement ชุด A หาก condition เป็น false จะทำ statement ชุด B if(condition) statement_A; else statement_B; if(condition) { statement_A1;... statement_An; } else { statement_B1;... statement_Bn; }

8 if-else แผนภาพแสดง การทำางาน Condition Statement A True/YesFalse/No Statement B

9 ตัวอย่างการใช้งาน if- else #include int choice; float radius, circum, area; void main() { printf(“1.Circumference of the circle\n”); printf(“2.Area of the circle\n”); printf(“Enter your choice 1 or 2 : ”); scanf(“%d”,&choice); printf(“Enter radius of the circle : ”); scanf(“%f”,&radius); if(choice==1){ circum = 2*3.14156*radius; printf(“Circumference of the circle = %f\n”,circum); } else if(choice==2){ area = 3.14156*radius*radius; printf(“Area of the circle = %f\n”,area); }

10 การควบคุมทิศทางแบบเลือกทำ if - else if if -else if ใชในกรณีที่มีทางเลือกอยูมากกวา สองทางเลือก โดยแตละทางเลือกมีเงื่อนไขตาง กัน if(condition_A) { statement_A1;... } else if(condition_B) { statement_B1;... } else { statement_Z1;... } if(condition_A) statement_A; else if(condition_B) statement_B; else if(condition_C) statement_C;... else if(condition_Y) statement_Y; else statement_Z; Tip: else ตัวสุดท้ายไม่ จำเป็นต้องมี

11 การควบคุมทิศทางแบบเลือกทำ if - else if Condition_A Statement_A Condition_BCondition_C Statement_BStatement_C Statement_Z True False

12 ตัวอย่างการใช้งาน if- else if #include int point; void main() { printf(“Enter your point : ”); scanf(“%d”,&point); if((point =80)) printf(“Grade A\n”); else if((point =70)) printf(“Grade B\n”); else if((point =60)) printf(“Grade C\n”); else if((point =50)) printf(“Grade D\n”); else printf(“Grade F\n”); } #include int point; void main() { printf(“Enter your point : ”); scanf(“%d”,&point); if((point =80)) printf(“Grade A\n”); else if((point =70)) printf(“Grade B\n”); else if((point =60)) printf(“Grade C\n”); else if((point =50)) printf(“Grade D\n”); else printf(“Grade F\n”); }

13 การควบคุมทิศทางแบบเลือก ทำ – switch switch ใช้ในกรณีมีทางเลือกให้ทำหลายทางจากเงือนไข ร่วมกัน switch(variable) { case constant_A : statement_A1; statement_A2;... break; case constant_B : statement_B1; statement_B2;... break;... default : statement; }

14 variable : ตัวแปรหรือนิพจน์ที่ให้ผลเป็นข้อมูลแบบ int หรือ char constant_A, constant_B, … : ค่าคงที่ชนิดเดียวกับตัวแปร variable หากค่าของ variable เท่ากับค่าคงที่ตัวใด โปรแกรมจะทำ คำสั่งใน case นั่น ใน case เดียวกันอาจมีค่าคงที่ได้หลายตัว break : ใช้คันระหว่าง case ให้โปรแกรมออกจากการทำงาน ของ switch หากไม่ใส่ตัวคัน โปรแกรมจะทำการเปรียบเทียบ variable กับ constant ตัวถัดไปเรื๋อยๆ default : หาก variable ไม่ตรงกับ constant ใดเลย โปรแกรม จะทำตามคำสั่งใน default การควบคุมทิศทางแบบเลือก ทำ – switch

15 แผนภาพแสดงการทำงาน switch Condition_A Statement_A Condition_BCondition_C Statement_BStatement_C Default Statement_Z True False

16 switch – ตัวอย่างการใช้ งาน #include char grade; void main() { printf(“Enter your grade : ”); scanf(“%c”,&grade); switch(grade) { case ‘a’: printf(“80-100\n”); break; case ‘b’: printf(“70-79\n”); break; case ‘c’: printf(“60-69\n”); break; case ‘d’: printf(“50-59\n”); break; default: rintf(“0-49\n”); }

17 การควบคุมทิศทางแบบ วนรอบ โปรแกรมจะทำซ้ำคำสั่งเดิมหรือวนลูป (loop) จนกว่าเงื่อนไขจะเป็น false จึงหลุดออกจากลูป นั้น คำสั่งแบบวนรอบมี 3 แบบคือ while do – while for

18 การควบคุมทิศทางแบบ วนรอบ while โปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไขหากเป็นจริงจะทำตาม คำสั่ง เมื่อเสร็จแล้วก็จะกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขใหม่ วน ไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จจึงออกจากลูป while(condition) statement; while(condition) { statement_1; statement_2;... statement_n; }

19 while – แผนภาพแสดง การทำงาน

20 while - ตัวอย่างการใช้ งาน #include int count=0; void main() { while(count<5){ printf(“Line %d\n”, ++count); count++; } getch(); } Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Line 5

21 การควบคุมทิศทางแบบ วนรอบ do - while โปรแกรมจะทำงานตามคำสั่งก่อนหนึ่งรอบ จากนั้นจึง ตรวจเงื่อนไขที่ while หากเป็นจริงจะกลับไปทำคำสั่ง อีก วนเช่นนี้จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จจริงจึงออกจาลูป do statement; while(condition ) do { statement_1; statement_2;... statement_n; }while(condition) ;

22 แผนภาพแสดงการทำงาน do - while

23 do - while - ตัวอย่างการ ใช้งาน /* This example prompts users for a password */ /* and continued to prompt them until they */ /* enter one that matches the value stored in */ /* checkword. */ #include void main () { char checkword[80] = “pentium"; char password[80] = ""; do{ printf ("Enter password: "); scanf("%s", password); }while(strcmp(password, checkword)); printf(“Correct”); getch(); }

24 change ส่วนที่เปลี่ยนค่าตัวแปรเพื่อ นำไปใช้ตรวจสอบเงื่อนไขใน รอบถัดไปโดยอาจเป็นการเพิ่มหรือลดค่าของ ตัวแปรทีละ 1 หรือมากกว่า การควบคุมทิศทางแบบ วนรอบ – for เป็นคำสั่งแบบวนรอบที่รวมเอาทั้งการกำหนดค่า เริ่มต้น, เงื่อนไข, และการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น ไว้ด้วยกัน condition เงื่อนไขที่กำหนดจากตัวแปรเพื่อให้โปรแกรมวนรอบ initial กำาหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร ตัวแปรนี้จะถูกนำมาใช้ในเงื่อนไข for(initial; condition; change) { statement_1;... }

25 for – แผนภาพแสดง การทำางาน

26 for – ตัวอย่างการใช้งาน #include int count=0; void main() { for(count=1; count<=12; count++) printf(“Line %d\n”, count*5); } #include int count=0; void main() { for(count=1; count<=12; count++) printf(“Line %d\n”, count*5); }

27 คำสั่งประกอบการควบคุม ทิศทาง break ใช้ร่วมกับคำสั่งควบคุมทิศทางแบบเงื่อนไข หรือวนรอบ switch, for, while, และ do เพื่อให้ โปรแกรมออกจากลูปเลือกทำหรือลูปวนรอบในสุดที่ กำลังทำอยู่ continue ใช้ร่วมกับคำสั่งควบคุมทิศทางแบบวนรอบ มีผลทำให้โปรแกรมหยุดการทำงานในรอบปัจจุบันแล้ว ไปเริ่มการทำงานในรอบใหม่ exit() ใช้ออกจากการทำงานของโปรแกรม อยู่ ในไลบราลี stdlib.h

28 break - ตัวอย่างการใช้ งาน #include int count=0, num; void main() { clrscr(); while(count<10){ printf(“Enter Number (0 for quit): ”); scanf(“%d”, &num); if(num==0){ printf(“Quit Loop”); break; printf(“This message will never be reached”); } // end If else printf(“You Enter %d\n”, num); } // end While getch(); } #include int count=0, num; void main() { clrscr(); while(count<10){ printf(“Enter Number (0 for quit): ”); scanf(“%d”, &num); if(num==0){ printf(“Quit Loop”); break; printf(“This message will never be reached”); } // end If else printf(“You Enter %d\n”, num); } // end While getch(); }

29 continue - ตัวอย่างการใช้ งาน #include int i; double array[] = {5, 0, 9, 2, 10}; void main () { for(i = 0; i < 5; i++) { if(array[i] == 0) continue; printf(“1/%.02f = %.02f\n”, array[i], 1/array[i]); } getch(); } #include int i; double array[] = {5, 0, 9, 2, 10}; void main () { for(i = 0; i < 5; i++) { if(array[i] == 0) continue; printf(“1/%.02f = %.02f\n”, array[i], 1/array[i]); } getch(); } 1/5.00 = 0.20 1/9.00 = 0.11 1/2.00 = 0.50 1/10.00 = 0.10 1/5.00 = 0.20 1/9.00 = 0.11 1/2.00 = 0.50 1/10.00 = 0.10

30 exit() - ตัวอย่างการใช้งาน #include float x, y, z; void main() { clrscr(); printf(“Enter 2 numbers (x/y): ”); scanf(“%f/%f”, &x, &y); if(y==0){ printf(“Error, divided by zero”); exit(0); } else printf(“x/y = %f”, x/y); getch(); } #include float x, y, z; void main() { clrscr(); printf(“Enter 2 numbers (x/y): ”); scanf(“%f/%f”, &x, &y); if(y==0){ printf(“Error, divided by zero”); exit(0); } else printf(“x/y = %f”, x/y); getch(); }

31 END


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมทิศ ทางการทำงาน Flow of control (Loop). Flow of control การควบคุมทิศทางการทํางานแบบเลือกทํา if, if – else, if – else if, switch การควบคุมทิศทางการทํางานแบบวนรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google