งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 4: ทางเลือก, เงื่อนไขของทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 4: ทางเลือก, เงื่อนไขของทางเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 4: ทางเลือก, เงื่อนไขของทางเลือก

2 ทางเลือก ???

3 คำสั่ง if-else เมื่อมีทางเลือก 2 ทางเลือก ใช้ คำสั่ง if-else ตัดสินใจเพื่อเลือกการ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยคำสั่ง if-else จะทำ การทดสอบเงื่อนไข ถ้า เงื่อนไขเป็นจริงให้ทำงาน อย่างหนึ่ง แต่ถ้าเงื่อนไข เป็นเท็จจะให้เลือกทำงาน อีกอย่างหนึ่ง จริง เท็จ เงื่อนไข

4 รูปแบบคำสั่ง if-else if ( เงื่อนไข ) { statements_1; } else { statements_2; } *** ส่วนของ else นี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ stmts_2 F T เงื่อนไ ข stmts_ 1

5 Condition หรือเงื่อนไข ในคำสั่ง if- else condition คือเงื่อนไขหรือการดำเนินการที่ ให้ผลลัพธ์เป็นจริงหรือเท็จ ค่าผลลัพธ์ที่เป็น ศูนย์ หรือ NULL หมายถึงเท็จ ค่าผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ ศูนย์ หรือไม่ใช่ NULL หมายถึงจริง 0 / NULL เท็จ 0 / NULL หมายถึง เท็จ ไม่ใช่ 0 จริง ไม่ใช่ 0 (non zero) / not NULL หมายถึง จริง

6 ตัวอย่าง int x = 5; if ( x >= 0 ) { cout << “positive number” << endl; } 5 >= 0 จริ ง ผลลัพธ์ positive number

7 ตัวอย่าง int x = -5; if ( x >= 0 ) { cout << “positive number” << endl; } else { cout << “negative number” << endl; } -5 >= 0 เท็ จ ผลลัพธ์ negative number

8 แบบฝึกหัด if ( 5 ) cout << “ if ” << endl; else cout << “ else ” << endl; ผลลัพธ์ if

9 แบบฝึกหัด if ( -1 ) cout << “ if ” << endl; else cout << “ else ” << endl; ผลลัพธ์ if

10 แบบฝึกหัด if ( 0 ) cout << “ if ” << endl; else cout << “ else ” << endl; ผลลัพธ์ else

11 แบบฝึกหัด int x = 10; if ( x ) cout << “ if ” << endl; else cout << “ else ” << endl; ผลลัพธ์ if

12 ตัวอย่าง int x = 20; if ( x >= 0 ) { cout << “ A ” << endl; } if ( x > 10 ) { cout << “ B ” << endl; } ผลลัพธ์ A B

13 ตัวอย่าง int x = 5; if ( x >= 0 ) { cout << “ A ” << endl; } if ( x > 10 ) { cout << “ B ” << endl; } else { cout << “ C ” << endl; } ผลลัพธ์ A C

14 การเปรียบเทียบทางตรรกะ สัญลักษณ์ความห มาย สัญลักษ ณ์ ความห มาย = = เท่ากับ!= ไม่ เท่ากั บ < น้อย กว่า<= น้อยกว่า หรือ เท่ากับ > มากกว่ า>= มากกว่า หรือ เท่ากับ

15 ตัวอย่าง

16 การทดสอบเงื่อนไขที่มี && (and), || (or) และ !(not) การใช้ if-else นั้นเราสามารถเพิ่มเติม เงื่อนไขที่มีความซับซ้อนโดยการใช้ ตัวเชื่อมทางตรรกะคือ && (and), || (or) หรือ ! (not) ตัวเชื่อม && มีค่าความสำคัญในการ คำนวณมากกว่าตัวเชื่อม || ตัวเชื่อม ! มีค่าความสำคัญในการคำนวณ มากกว่าตัวเชื่อม && และ ||

17 ตารางค่าความจริง AB A && B A || B ! A จริง เท็จ จริงเท็จ จริงเท็จ จริงเท็จจริง เท็จ จริง

18 ตัวอย่าง if (A > 5 && A < 10) B = A + C; จริง เท็จ (A > 5) && ( A < 10) B = A + C

19 ตัวอย่าง if (temp > 0 && temp < 100) { cout << "Liquid"; } if (temp = 100) { cout << "Not liquid"; }

20 ตัวอย่าง

21

22 ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ if (0 <= temp <= 100) ดูเหมือนว่าจะเป็นเงื่อนไข 0 ≤ temp ≤ 100 แต่ว่า...

23 ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ if ( 0 <= temp <= 100 ) ดูเหมือนว่าจะเป็นเงื่อนไข 0 ≤ temp ≤ 100 แต่ว่า... false true 0 1

24 Block ส่วน statements ที่มีคำสั่งที่ ต้องการทำ มากกว่าหนึ่ง คำสั่ง ต้อง ใช้ เครื่องหมาย {... } เพื่อ รวมให้เป็นชุด ของคำสั่ง ซึ่ง เรียกว่า block เช่น if (interest > 0.5*payment) { { tax = (payment – interest)*0.25; netpay = payment – tax; } else { { tax = (payment – interest)*0.15; netpay = payment–tax+(0.005*tax); } interest > 0.5*payment tax = (payment – interest)*0.25tax = (payment – interest)*0.15 TrueFalse netpay = payment – taxnetpay = payment–tax+(0.005*tax)

25 ตัวอย่าง if (tmp 2) { { st = 5; prs = prs – 1;} else st = 2; st = 5 True False tmp 2 st = 2 prs = prs - 1

26 ตัวอย่าง if (total < 50) { total=total-score; score=score*1.5; total=total+score; } total<50 total=total-score True False score=score*1.5 total=total+score

27 ตัวอย่าง if (tmp 2) { { st = 3; prs = prs – 1;} st = st + 2; st = 3 True False tmp 2 st = st +2 prs = prs - 1

28 จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่า absolute start stop read x x<0 abs = -x abs = x print x, abs TF

29 จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่า absolute start stop read x x<0 abs = -x abs = x print x, abs TF #include Using namespace std; int main() { int abs, x; cout << “Input an integer: ”; cin >> x; if ( x < 0 ) abs = -x; else abs = x; cout << “abs(” << x << “) = ” << x << endl; return 0; }


ดาวน์โหลด ppt 886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 4: ทางเลือก, เงื่อนไขของทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google