งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมทดสอบที่ 1 ทดสอบการ แสดงผลข้อความ void main() { printf(“Hello world!\n”); }

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมทดสอบที่ 1 ทดสอบการ แสดงผลข้อความ void main() { printf(“Hello world!\n”); }"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมทดสอบที่ 1 ทดสอบการ แสดงผลข้อความ void main() { printf(“Hello world!\n”); }

2 โปรแกรมทดสอบที่ 2 ทดสอบการแสดงผล ข้อความพร้อมเลขจำนวนเต็ม void main() { printf(“Sum %d +%d\n”,5,120); }

3 โปรแกรมทดสอบที่ 3 ทดสอบการ แสดงผลข้อความพร้อมเลขจำนวนจริง void main() { float x=45.36; printf("Real%f-%f\n",12.6,x); }

4 โปรแกรมทดสอบที่ 4 ทดสอบฟังก์ชั่น กำเนิดเสียง void main() { beep(); }

5 โปรแกรมทดสอบที่ 5 ทดสอบฟังก์ชั่น กำเนิดเสียง tone void main() { tone(800.0,1.0); }

6 โปรแกรมทดสอบที่ 6 ทดสอบฟังก์ชั่น หน่วงเวลา sleep void main() { printf(“Count: 1\n”); sleep(2.0); printf(“Count: 2\n”); sleep(2.0); printf(“Count: 3\n”); }

7 โปรแกรมทดสอบที่ 7 ทดสอบฟังก์ชั่น ตรวจจับการกดปุ่ม START void main() { start_press(); printf(“Count: 1\n”); sleep(2.0); printf(“Count: 2\n”); sleep(2.0); printf(“Count: 3\n”); }

8 โปรแกรมทดสอบที่ 8 ทดสอบฟังก์ชั่น ควบคุมมอเตอร์ void main() { motor(0,50); }

9 โปรแกรมทดสอบที่ 9 ทดสอบฟังก์ชั่น ควบคุมมอเตอร์ void main() { motor(0,50); motor(1,50); }

10 โปรแกรมทดสอบที่ 10 ทดสอบฟังก์ชั่น ควบคุมมอเตอร์ void main() { printf(“Start Press!”); start_press(); motor(0,50); motor(1,50); }

11 โปรแกรมทดสอบที่ 11 ทดสอบฟังก์ชั่น ควบคุมมอเตอร์ void main() { printf(“Start Press!”); start_press(); motor(0,50); motor(1,50); sleep(5.0); ao(); }

12 โปรแกรมทดสอบที่ 12 ทดสอบคำสั่ง ตรวจสอบเงื่อนไข if void main() { int x=5; if(x==5) { printf("Condition TURE!\n"); }

13 โปรแกรมทดสอบที่ 13 ทดสอบคำสั่ง ตรวจสอบเงื่อนไข if void main() { int x = 200; float y = 23.8; if(x!=200) { beep(); } if(y>15.5) { y = y + 2.0; } printf("x=%d y=%f\n",x,y); }

14 โปรแกรมทดสอบที่ 14 ทดสอบคำสั่ง ตรวจสอบเงื่อนไข if void main() { int x = 50; int y = 10; int result1,result2; if(x>40 && y>5) { result1 = 1; } if(x==50 && y>10) { result2 = 1; } printf("result1=%d result2=%d\n",result1,result2); }

15 โปรแกรมทดสอบที่ 15 ทดสอบคำสั่ง ตรวจสอบเงื่อนไข if void main() { int x = 12; int y = 6; int result1,result2; x++; if(x>=12 || y>5) { result1 = 1; } if(x==50 || y>10) { result2 = 1; } printf("result1=%d result2=%d\n",result1,result2); }

16 โปรแกรมทดสอบที่ 16 ทดสอบคำสั่ง ตรวจสอบเงื่อนไข if-else void main() { int value = 6; if(value==5) { printf("TRUE!\n"); beep(); } else { printf("FALSE!\n"); }

17 โปรแกรมทดสอบที่ 17 ทดสอบคำสั่ง ตรวจสอบเงื่อนไข if-else void main() { int test = 3; if(test==1) { printf(" 1 TRUE!\n"); } else if(test==2) { printf(" 2 TRUE!\n"); } else if(test==3) { printf(" 3 TRUE!\n"); } else if(test==4) { printf(" 4 TRUE!\n"); } else { printf("FALSE!\n"); }

18 โปรแกรมทดสอบที่ 18 ทดสอบคำสั่ง ตรวจสอบเงื่อนไข while void main() { int x=1; while(x<10) { x++; beep(); } printf("x=%d\n",x); }

19 โปรแกรมทดสอบที่ 19 ทดสอบคำสั่ง ตรวจสอบเงื่อนไข while void main() { int x = 5; while(1) { beep(); sleep(1.0); } printf("x=%d\n",x); }

20 โปรแกรมทดสอบที่ 20 ทดสอบการทำซ้ำ ด้วยลูป while void main() { int i=0; while(1) { printf("Count: %d \n",i); sleep(1.0); i++; } }


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมทดสอบที่ 1 ทดสอบการ แสดงผลข้อความ void main() { printf(“Hello world!\n”); }

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google