งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมทดสอบที่1 ทดสอบการแสดงผลข้อความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมทดสอบที่1 ทดสอบการแสดงผลข้อความ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมทดสอบที่1 ทดสอบการแสดงผลข้อความ
void main() { printf(“Hello world!\n”); }

2 โปรแกรมทดสอบที่2 ทดสอบการแสดงผลข้อความพร้อมเลขจำนวนเต็ม
void main() { printf(“Sum %d +%d\n”,5,120); }

3 โปรแกรมทดสอบที่3 ทดสอบการแสดงผลข้อความพร้อมเลขจำนวนจริง
void main() { float x=45.36; printf("Real%f-%f\n",12.6,x); }

4 โปรแกรมทดสอบที่4 ทดสอบฟังก์ชั่นกำเนิดเสียง
void main() { beep(); }

5 โปรแกรมทดสอบที่5 ทดสอบฟังก์ชั่นกำเนิดเสียง tone
void main() { tone(800.0,1.0); }

6 โปรแกรมทดสอบที่6 ทดสอบฟังก์ชั่นหน่วงเวลา sleep
void main() { printf(“Count: 1\n”); sleep(2.0); printf(“Count: 2\n”); printf(“Count: 3\n”); }

7 โปรแกรมทดสอบที่7ทดสอบฟังก์ชั่นตรวจจับการกดปุ่ม START
void main() { start_press(); printf(“Count: 1\n”); sleep(2.0); printf(“Count: 2\n”); printf(“Count: 3\n”); }

8 โปรแกรมทดสอบที่8 ทดสอบฟังก์ชั่นควบคุมมอเตอร์
void main() { motor(0,50); }

9 โปรแกรมทดสอบที่9 ทดสอบฟังก์ชั่นควบคุมมอเตอร์
void main() { motor(0,50); motor(1,50); }

10 โปรแกรมทดสอบที่10 ทดสอบฟังก์ชั่นควบคุมมอเตอร์
void main() { printf(“Start Press!”); start_press(); motor(0,50); motor(1,50); }

11 โปรแกรมทดสอบที่11 ทดสอบฟังก์ชั่นควบคุมมอเตอร์
void main() { printf(“Start Press!”); start_press(); motor(0,50); motor(1,50); sleep(5.0); ao(); }

12 โปรแกรมทดสอบที่12 ทดสอบคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if
void main() { int x=5; if(x==5) printf("Condition TURE!\n"); }

13 โปรแกรมทดสอบที่13 ทดสอบคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if
void main() { int x = 200; float y = 23.8; if(x!=200) beep(); } if(y>15.5) y = y + 2.0; printf("x=%d y=%f\n",x,y);

14 โปรแกรมทดสอบที่14 ทดสอบคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if
void main() { int x = 50; int y = 10; int result1,result2; if(x>40 && y>5) result1 = 1; } if(x==50 && y>10) result2 = 1; printf("result1=%d result2=%d\n",result1,result2);

15 โปรแกรมทดสอบที่15 ทดสอบคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if
void main() { int x = 12; int y = 6; int result1,result2; x++; if(x>=12 || y>5) result1 = 1; } if(x==50 || y>10) result2 = 1; printf("result1=%d result2=%d\n",result1,result2);

16 โปรแกรมทดสอบที่16 ทดสอบคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if-else
void main() { int value = 6; if(value==5) printf("TRUE!\n"); beep(); } else printf("FALSE!\n");

17 โปรแกรมทดสอบที่17 ทดสอบคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if-else
void main() { int test = 3; if(test==1) printf(" 1 TRUE!\n"); } else if(test==2) printf(" 2 TRUE!\n"); else if(test==3) printf(" 3 TRUE!\n"); else if(test==4) printf(" 4 TRUE!\n"); else printf("FALSE!\n");

18 โปรแกรมทดสอบที่18 ทดสอบคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข while
void main() { int x=1; while(x<10) x++; beep(); } printf("x=%d\n",x);

19 โปรแกรมทดสอบที่19 ทดสอบคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข while
void main() { int x = 5; while(1) beep(); sleep(1.0); } printf("x=%d\n",x);

20 โปรแกรมทดสอบที่20 ทดสอบการทำซ้ำด้วยลูป while
void main() { int i=0; while(1) printf("Count: %d \n",i); sleep(1.0); i++; }


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมทดสอบที่1 ทดสอบการแสดงผลข้อความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google