งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 212- ปลา 0.02194√ กุ้ง 0.24790√ ปู 2.7721× หอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 212- ปลา 0.02194√ กุ้ง 0.24790√ ปู 2.7721× หอย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 212- ปลา √ กุ้ง √ ปู × หอย × KC 2 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 0.1 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 5,427- ปลา – × กุ้ง √ หอย × พืชผักสวน ครัว – × พืชไร่ – √ ดินธรรมชาติ 135 – 12,245× KC 3 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 2.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.032√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 146,100- ปลา √ กุ้ง × ปู × หอย × KC 4 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 4.5 กม. ( ฝายหินทิ้งแห่งที่ 1) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.034√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 82,770- กุ้ง √ ปู × KC 4/1 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 8 กม. ( ฝายหินทิ้งแห่งที่ 2) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่านเกณฑ์ น้ำ 0.051× ตะกอน ดินท้องน้ำ 39,671- ปลา – √ กุ้ง × ปู × ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี (3 - 8 มิถุนายน 2556) KC 5 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 12 กม. ( บ้า นคลิตี้ล่าง ) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.031√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 27,732- ปลา √ กุ้ง × ปู × พืชผักสวน ครัว – × พืชไร่ 0.003√ ดินธรรม ชาต ( ริมห้วย ) 17,510 – 34,209× KC 6 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 15 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.031√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 43,650- ปลา – √ กุ้ง × ปู × KC 8 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 19 กม. ( น้ำตกคลิตี้ล่าง ) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.026√ ตะกอนดินท้อง น้ำ 18,084- ปลา √ กุ้ง × หอย × หมายเหตุ - เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน กำหนดให้มีค่าตะกั่ว ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2535) - ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานตะกั่วในตะกอนดินท้องน้ำ - เกณฑ์มาตรฐานอาหารให้มีสารปนเปื้อน ( น้ำหนักเปียก ) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 ( พ. ศ. 2529) - เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ไม่เกิน 400 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 ( พ. ศ.2547) - พืชผักสวนครัว ได้แก่ มะเขือพวง กะเพรา ผักกูด ชะอม ใบมะกรูด ตะไคร้ พริก ข่า โหระพา ตำลึง มะเขือ กระถิน ผักชีฝรั่ง มะเขือพวง ฝรั่ง ผักหวาน มะระหวาน กระเจี๊ยบ ใบเตย โหระพา - พืชไร่ ได้แก่ มันสัมปะหลัง ยอดฝักแม้ว - ppm = น้ำ มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร ตะกอนดินท้องน้ำ สัตว์น้ำ พืชผัก และดินธรรมชาติ มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม KC 7 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 18 กม. ( หน่วยดูแลอุทยาน ) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.024√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 8,812- ปลา √ กุ้ง × ปู × หอย × DK ห้วยดีกะ เหนือโรงแต่งแร่ ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 129- ปลา – √ กุ้ง √ ปู √ หอย × DKDK สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีตะกั่วปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำฯ และสัตว์น้ำประเภทปลาส่วนใหญ่มีตะกั่วสะสมอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ ส่วนดินตั้งแต่บริเวณเหนือโรงแต่งแร่ ใกล้ โรงแต่งแร่ และใต้โรงแต่งแร่ลงมา พบว่าบางพื้นที่ยังมีปริมาณ ตะกั่วสะสมอยู่ในปริมาณสูง จึงทำให้พืชผักบางชนิดบริเวณดังกล่าวมี ปริมาณตะกั่วสะสมสูงเช่นเดียวกัน สำหรับตะกอนดินท้องน้ำตั้งแต่ใต้ โรงแต่งแร่ลงมา ยังคงมีตะกั่วสะสมสูงกว่าบริเวณที่ไม่ได้รับ ผลกระทบเหนือโรงแต่งแร่ ส่งผลให้สัตว์หน้าดินตั้งแต่บริเวณดังกล่าว ยังคงมีตะกั่วสะสมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ


ดาวน์โหลด ppt KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 212- ปลา 0.02194√ กุ้ง 0.24790√ ปู 2.7721× หอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google