งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 212- ปลา 0.02194√ กุ้ง 0.24790√ ปู 2.7721× หอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 212- ปลา 0.02194√ กุ้ง 0.24790√ ปู 2.7721× หอย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 212- ปลา 0.02194√ กุ้ง 0.24790√ ปู 2.7721× หอย 9.8921× KC 2 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 0.1 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 5,427- ปลา 0.12384 – 3.5350× กุ้ง 0.73366√ หอย 81.843× พืชผักสวน ครัว 0.00457 – 23.456× พืชไร่ 0.17121 – 0.54457√ ดินธรรมชาติ 135 – 12,245× KC 3 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 2.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.032√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 146,100- ปลา 0.19525√ กุ้ง 12.4918× ปู 320.21× หอย 743.71× KC 4 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 4.5 กม. ( ฝายหินทิ้งแห่งที่ 1) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.034√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 82,770- กุ้ง 0.46941√ ปู 32.420× KC 4/1 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 8 กม. ( ฝายหินทิ้งแห่งที่ 2) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่านเกณฑ์ น้ำ 0.051× ตะกอน ดินท้องน้ำ 39,671- ปลา 0.20420 – 0.5837√ กุ้ง 4.5883× ปู 20.649× ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี (3 - 8 มิถุนายน 2556) KC 5 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 12 กม. ( บ้า นคลิตี้ล่าง ) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.031√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 27,732- ปลา 0.11742 - 0.18498√ กุ้ง 8.7299× ปู 22.129× พืชผักสวน ครัว 0.05103 – 21.609× พืชไร่ 0.003√ ดินธรรม ชาต ( ริมห้วย ) 17,510 – 34,209× KC 6 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 15 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.031√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 43,650- ปลา 0.07178 – 0.14020√ กุ้ง 3.1619× ปู 23.004× KC 8 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 19 กม. ( น้ำตกคลิตี้ล่าง ) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.026√ ตะกอนดินท้อง น้ำ 18,084- ปลา 0.57559√ กุ้ง 6.7795× หอย 58.873× หมายเหตุ - เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน กำหนดให้มีค่าตะกั่ว ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2535) - ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานตะกั่วในตะกอนดินท้องน้ำ - เกณฑ์มาตรฐานอาหารให้มีสารปนเปื้อน ( น้ำหนักเปียก ) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 ( พ. ศ. 2529) - เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ไม่เกิน 400 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 ( พ. ศ.2547) - พืชผักสวนครัว ได้แก่ มะเขือพวง กะเพรา ผักกูด ชะอม ใบมะกรูด ตะไคร้ พริก ข่า โหระพา ตำลึง มะเขือ กระถิน ผักชีฝรั่ง มะเขือพวง ฝรั่ง ผักหวาน มะระหวาน กระเจี๊ยบ ใบเตย โหระพา - พืชไร่ ได้แก่ มันสัมปะหลัง ยอดฝักแม้ว - ppm = น้ำ มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร ตะกอนดินท้องน้ำ สัตว์น้ำ พืชผัก และดินธรรมชาติ มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม KC 7 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 18 กม. ( หน่วยดูแลอุทยาน ) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.024√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 8,812- ปลา 0.10514√ กุ้ง 3.1046× ปู 34.118× หอย 304.15× DK ห้วยดีกะ เหนือโรงแต่งแร่ ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 129- ปลา 0.00386 – 0.14330√ กุ้ง 0.06643√ ปู 0.52543√ หอย 2.7247× DKDK สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีตะกั่วปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำฯ และสัตว์น้ำประเภทปลาส่วนใหญ่มีตะกั่วสะสมอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ ส่วนดินตั้งแต่บริเวณเหนือโรงแต่งแร่ ใกล้ โรงแต่งแร่ และใต้โรงแต่งแร่ลงมา พบว่าบางพื้นที่ยังมีปริมาณ ตะกั่วสะสมอยู่ในปริมาณสูง จึงทำให้พืชผักบางชนิดบริเวณดังกล่าวมี ปริมาณตะกั่วสะสมสูงเช่นเดียวกัน สำหรับตะกอนดินท้องน้ำตั้งแต่ใต้ โรงแต่งแร่ลงมา ยังคงมีตะกั่วสะสมสูงกว่าบริเวณที่ไม่ได้รับ ผลกระทบเหนือโรงแต่งแร่ ส่งผลให้สัตว์หน้าดินตั้งแต่บริเวณดังกล่าว ยังคงมีตะกั่วสะสมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ


ดาวน์โหลด ppt KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 212- ปลา 0.02194√ กุ้ง 0.24790√ ปู 2.7721× หอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google