งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์
นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์ ครูชำนาญการพิเศษ

2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 2 เสนอ

3 ตัวแปรที่ต้องการศึกษา
การกำหนด ตัวแปรที่ต้องการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สพป.ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

4 ตัวแปรต้น (Independent Variables)
โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สพป.ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

5 ตัวแปรที่เราต้องการตรวจสอบ หรือ ตัวแปรที่เป็นสาเหตุของปัญหา
คือ  ตัวแปรที่เราต้องการตรวจสอบ หรือ ตัวแปรที่เป็นสาเหตุของปัญหา ( สิ่งที่ต้องจัดให้ต่างกัน ) โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สพป.ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

6 (Dependent Variables)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สพป.ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

7 ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลง หรือตัวแปร ที่เป็นผลอันเนื่องมาจากตัวแปรต้น
คือ  ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลง หรือตัวแปร ที่เป็นผลอันเนื่องมาจากตัวแปรต้น ( สิ่งที่ต้องติดตามดู) โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สพป.ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

8 (Control Variables) ตัวแปรควบคุม
โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สพป.ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

9 ( สิ่งที่ต้องจัดให้เหมือนกัน)
  ตัวแปรต่างๆซึ่งถ้าไม่ควบคุมแล้ว จะมีผลต่อการทดลอง จึงต้องควบคุมให้เหมือนๆ กัน คือ ( สิ่งที่ต้องจัดให้เหมือนกัน) โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สพป.ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

10 ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ชนิดใดทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุด
ตัวอย่างที่ 1 ปัญหา ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ชนิดใดทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุด โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สพป.ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

11 ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ตัวแปรต้น (เนื่องจากเป็นเหตุ )
โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สพป.ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

12 การเจริญเติบโตของพืช
ตัวแปรตาม การเจริญเติบโตของพืช (เนื่องจากเป็นผล) โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สพป.ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

13 ตัวแปรควบคุม ขนาดของพืช วัน เวลา จำนวนและขนาดของปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก
วัน เวลา จำนวนและขนาดของปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ชนิดของน้ำ อุณหภูมิ สถานที่ ปริมาณของน้ำ ขนาดของภาชนะ เครื่องวัดการเจริญเติบโต ชนิดของดิน ชนิดของพืช ( สิ่งที่อาจมีผลต่อการทดลอง) โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สพป.ชม. 2 นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

14 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม สพป.ชม. 2
นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google