งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 171- ปลา 0.018 – 0.054√ กุ้ง <0.00005√ ปู 0.312√

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 171- ปลา 0.018 – 0.054√ กุ้ง <0.00005√ ปู 0.312√"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 171- ปลา 0.018 – 0.054√ กุ้ง <0.00005√ ปู 0.312√ หอย 0.868√ KC 2 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 0.1 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 5,564- ปลา 0.02√ กุ้ง 0.067√ ปู 3.58× หอย 9.31× พืชผักสวน ครัว 0.04 – 4.025× พืชไร่ 0.11√ ดินธรรมชาติ 276 – 4,200× KC 3 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 2.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.039√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 127,700- ปลา 0.091 - 1.575× กุ้ง 0.012√ หอย 30.203× KC 4 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 4.5 กม. ( ฝายหินทิ้งแห่งที่ 1) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.017√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 6,045- ปลา 0.018 - 0.195√ กุ้ง 0.376√ KC 4/1 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 8 กม. ( ฝายหินทิ้งแห่งที่ 2) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่านเกณฑ์ น้ำ 0.029√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 38,742- ปลา 0.213√ กุ้ง 3.856× ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี (11 - 17 มีนาคม 2556) KC 5 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 12 กม. ( บ้า นคลิตี้ล่าง ) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.023√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 19,276- ปลา 0.166-0.408√ กุ้ง 0.282√ ปู 0.202√ พืชผัก สวนครัว 0.003 – 0.836√ พืชไร่ 0.003√ ดิน ธรรมชาติ 45 – 108√ KC 6 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 15 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.020√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 19,498- ปลา 0.131 – 0.227√ กุ้ง 0.113√ หอย 103.41× KC 8 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 19 กม. ( น้ำตกคลิตี้ล่าง ) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.039√ ตะกอนดินท้อง น้ำ 17,134- ปลา 0.140√ กุ้ง 0.299√ หอย 23.431× หมายเหตุ - เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน กำหนดให้มีค่าตะกั่ว ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2535) - ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานตะกั่วในตะกอนดินท้องน้ำ - เกณฑ์มาตรฐานอาหารให้มีสารปนเปื้อน ( น้ำหนักเปียก ) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 ( พ. ศ. 2529) - เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ไม่เกิน 400 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 ( พ. ศ.2547) - พืชผักสวนครัว ได้แก่ ตำลึง กระถิน พลู ตะไคร้ กระเพรา ยี่หร่า ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ พริก ใบ มะกรูด ชะอม ยอดฝักทอง ใบมะกรูด มะเขือพวง ผักชีฝรั่ง โหระพา มะนาว ข่า ผักกูด ยอดมะระหวาน มะเขือเทศ - พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ - ppm = น้ำ มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร ตะกอนดินท้องน้ำ สัตว์น้ำ พืชผัก และดินธรรมชาติ มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม KC 7 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 18 กม. ( หน่วยดูแลอุทยาน ) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.027√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 40,843- ปลา 0.167√ กุ้ง 0.365√ หอย 188.99× DK ห้วยดีกะ ( เหนือโรงแต่งแร่ ) ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 248- ปลา 0.054 – 0.084√ กุ้ง <0.00005√ หอย 5.876× DKDK สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำในลำห้วยคลิตี้ทุกจุดมีค่าตะกั่วอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ส่วนปริมาณตะกั่วในตะกอน ดินท้องน้ำตั้งแต่บริเวณใต้โรงแต่งแร่ลงมายังมีการปนเปื้อนตะกั่วใน ระดับสูง พืชผักมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ดินธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานยกเว้นบริเวณ ใกล้โรงแต่งแร่ ส่วนสัตว์น้ำ จำพวกปลา และกุ้ง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาหารที่มีสาร ปนเปื้อน ยกเว้นปู และหอย


ดาวน์โหลด ppt KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิดตัวอย่าง ปริมาณตะกั่ว (ppm) ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอน ดินท้องน้ำ 171- ปลา 0.018 – 0.054√ กุ้ง <0.00005√ ปู 0.312√

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google