งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mathematical Art. คณิตศาสตรมิใช่เปนวิชาที่เกี่ยวกับการคํานวณ การวัด การหา ปริมาตร การเท่ากัน การไม่เท่ากัน การสมมาตร การพิสูจน์ เอกลักษณ์และอื่น ๆ โดยใช้ตัวเลขและสัญลักษณเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mathematical Art. คณิตศาสตรมิใช่เปนวิชาที่เกี่ยวกับการคํานวณ การวัด การหา ปริมาตร การเท่ากัน การไม่เท่ากัน การสมมาตร การพิสูจน์ เอกลักษณ์และอื่น ๆ โดยใช้ตัวเลขและสัญลักษณเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mathematical Art. คณิตศาสตรมิใช่เปนวิชาที่เกี่ยวกับการคํานวณ การวัด การหา ปริมาตร การเท่ากัน การไม่เท่ากัน การสมมาตร การพิสูจน์ เอกลักษณ์และอื่น ๆ โดยใช้ตัวเลขและสัญลักษณเท่านั้น คณิตศาสตร์ยังเป็นศาสตร์ที่เป็นต้นแบบของความงามของศิลปะ หลาย ๆ ชนิด เช่น ศิลปะของอาคารสถานที่ จิตรกรรม ปติมากรรม อนุสาวรีย์ ภาพพิมพื ภาพอุปกรณ์ และเครื่องใช้ตาง ๆ สามารถนํา สัญลักษณ์ ของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ มาช่วยในการออกแบบ เมื่อ ผู้สร้างออกแบบอย่างงดงามและใส่สีสันต่าง ๆ เขาไปก็จะทําให้สิ่ง นั้นมีความสวยงาม มีคุณค่า มีเอกลักษณและเป็นที่ยอมรับของบุคคล ทั่วไป ผู้เขียนขอยกตัวอยางสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เรานํามา สร้างงานศิลปะที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด ซึ่งแต่ละ สถานที่ ผู้ออกแบบมีความภูมิใจเป็นอยางยิ่ง

2 ตัวอย่างของศิลปะทางคณิตศาสตรื มีรูปทรงพาราโบลาทาง เรขาคณิตที่มีชื่อเรียกกันว่า “Gateway Arch ” สร้างในปี คศ. 1963- 1965 และเปิดให้ใช้ในปี คศ. 1967 ผู้สร้างต้องการให้เป็นอนุเสาวรีย ที่สวยงามและเป็นสถานพักผ่อนสําคัญของเมืองเซนตหลุยส์ รัฐมิซซู รี ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสูง 630 ฟุต ฐานทั้งสองข้างห่างกัน 630 ฟุต เช่นกัน โครงสร้างเป็นสมการรูปโค้ง (Catenary Curve Equation) มีสมการ y = kcosh(x/k) ซึ่ง cosh (x) = (ex + e-x)/2

3 ประเทศออสเตรเลียซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองคณิตศาสตร (City of Math) และนี้คือ RMIT Storey Hall เปนอาคารในมหาวิทยาลัย RMIT เมืองเมลเบิรน ไดนําภาพสัญลักษณทางคณิตศาสตรรูป สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปหาเหลี่ยมและเสนโคงมาใชในการ ออกแบบฝาผนัง เพดาน อาคารตึก บันไดทางขึ้นของอาคาร ภาพตาง ๆ ทําดวยหินและแกวสี (quasicrystal designs) สถานที่ดังกลาวจัดเปนหองบรรยาย พิพิธภัณฑ สําหรับนักศึกษา และโรงภาพยนตของมหาวิทยาลัย

4 ที่เมืองเมืองเมลเบิรนเชนกันตึก Digital Harbour Port 1010 เปนที่ตั้งของ Café Wall Illusion เป นตึกทรงสี่เหลี่ยม ผนังของตึกทาสีดําขาวและ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาซิกแซกไปมา ภาพที่เห็น ของผนังตึกดูเหมือนแตละชั้นจะแยกออกจากกัน ทั้งขางบนและขางลาง แตจริง ๆ แลวเปนภาพ ลวงตา ตึก Digital Harbour Port 1010 สราง เสร็จเมื่อป ค. ศ 2006 นับวาเปนอาคารแหงหนึ่ง ที่ใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรเปนผนังของตึก

5 ปัจจุบันศิลปะและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ได้นํารูปทรงทาง คณิตศาสตร์มาช่วยในการออกแบบเปนจานวนมาก ความ จริง แลวคณิตศาสตรและศิลปะมีความสัมพันธกันอยา งตอเนื่องนับเวลาหลายพัน การนํารูปแบบของความ สมมาตร (Symmetry) สัดสวน (Proportion) และการ เชื่อมโยง (Translation) ซึ่งเปนพื้นฐานของคณิตศาสตร มาชวยในการกอสรางเปนศิลปะที่จะเห็นกันอยูเสมอ ดัง เชนภาพในอดีตเมื่อสมัย 3, 000 ปลวงมาแลว ปรามิดใน ประเทศอียิปต กอสรางโดยอาศัยรูปทรงทางคณิตศาสตร เปนรูปสามเหลี่ยม

6 ในสมัยเรอนาซองคป คศ. 1452-1519 จิตรกรที่มี ชื่อเสียงโดงดัง จนเปนที่ยอมรับวาเปนจิตรกรเอก ของโลกคนหนึ่ง คือเลโอนารโด ดา วินชี (Leonardo da Vinci ) ผลงานของเลโอนารโด ดา วินชี มีมากมายและที่ขึ้นชื่อวามีความงามเลิศล้ําคือ ภาพโมนาลิซา (Mona Lisa del Gioconda) เลโอ นารโด ดา วินชียังไดชื่อวาเปนนักคณิตศาสตรนัก วิทยาศาสตร และวิศวกร เขารักวิชาเรขาคณิตเปนอ ยางยิ่ง เขาไดอุทิศเวลาเพื่อสรางภาพรูปหาเหลี่ยม กลม (Polyhedral) จนเปนผลสําเร็จ

7 ศิลปะแบบ L-system หรือบางครั้งอาจเรียกวา L-Art เปนผลงานของจิตรกร Aristid Lindenmayer เมื่อป คศ 1968 L-system หมายถึงการพัฒนาของเซล จําลองตาง ๆ ดวยสัญลักษณ เชนขบวนการทาง ชีววิทยาจําลองการเจริญเติบโตของพืช และเซลของ พืชนั้นจะมีการแบงแยกเซลใหยอยลงไปอีก ขบวนการนี้จะใชรูปแบบของคณิตศาสตร และ โปรแกรมทางคอมพิวเตอรพัฒนาใหเกิดภาพที่ สวยงาม

8 ปัจจุบันคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทมากขึ้น โปรแกรม คอมพิวเตอรสามารถทําใหเกิดภาพคณิตศาสตรขึ้นได หลายมิติ และรูปที่สรางสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งภาพ และสี หรืออาจใหมีการเคลื่อนไหวได้ (Animation) คอมพิวเตอรทําใหศิลปะทางคณิตศาสตรเติบโตขึ้นอย่าง รวดเร็ว โปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานกราฟกก็เช่น กันไดพัฒนาขึ้นมาเปนจํานวนมาก ผูใชสามารถเลือกใช ตามวัตถุประสงคของงาน สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร ในงานดานคณิตศาสตรมีจํานวนมากเชนกัน เราสามารถ เลือกเพื่อการคํานวณอยางเดียวหรือเขียนภาพหรือ กราฟอยางเดียวหรือใชทั้งการคํานวณพรอมเขียน กราฟดวยก็มีใหเลือกจํานวนมากเชนกัน ตัวอยางภาพ ศิลปะทางคณิตศาสตรที่มาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร

9 จัดทำโดย นางสาวใหม่ ยอดขวัญ 1550900524 นางสาวอัญญารัตน์ ทัพเพรียง 1550900797 นางสาวพิชชาพร รื่นทิพย์ 1550900631


ดาวน์โหลด ppt Mathematical Art. คณิตศาสตรมิใช่เปนวิชาที่เกี่ยวกับการคํานวณ การวัด การหา ปริมาตร การเท่ากัน การไม่เท่ากัน การสมมาตร การพิสูจน์ เอกลักษณ์และอื่น ๆ โดยใช้ตัวเลขและสัญลักษณเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google