งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง สช.จ.ยะลา, จ.ยะลา, สช.ส่วนกลาง, ประเทศ

3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง สช.จ.ยะลา, จ.ยะลา, สช.ส่วนกลาง, ประเทศ

4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง สช.จ.ยะลา, จ.ยะลา, สช.ส่วนกลาง, ประเทศ

5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2555 และ 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2555 และ 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2555 และ 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

8 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด ปี การศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

9 โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน
ได้แก่ โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน ถนอมศรีศึกษา 1 425.78 มานะศึกษา 2 387.75 ธีรวิทยา 3 361.82 จงฝามูลนิธิ 4 359.59 วชิรศึกษา 5 334.93

10 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด ปี การศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

11 โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน
ได้แก่ โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน สุทธิศาสน์วิทยา 1 381.90 ถนอมศรีศึกษา 2 348.01 ธีรวิทยา 3 335.99 สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 4 322.44 จงฝามูลนิธิ 5 313.85

12 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด ปี การศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

13 โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน
ได้แก่ โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน จงฝามูลนิธิ 1 269.08 อิสลามประสานวิทย์ 2 253.96 สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 3 251.90 พัฒนาวิทยา 4 248.04 ธรรมวิทยามูลนิธิ 5 239.35

14 ผลการทดสอบ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

15

16 โรงเรียนที่ไม่ได้สอบ NT ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนถนอมศรีศึกษา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ โรงเรียนมานะศึกษา โรงเรียนศานติวิทยา โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู

17 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มีคะแนนเฉลี่ยการ ทดสอบ NT สูงสุด ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

18 โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน (90 คะแนน)
ได้แก่ โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน (90 คะแนน) อาลาวียะห์วิทยา 1 47.24 รังสีอนุสรณ์ 2 46.49 รัชตะวิทยา 3 41.30 เพ็ญศิริ 4 40.29 ดารุลฮูดาห์วิทยา 5 37.24

19 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ความสามารถด้านภาษา การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

20 โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน (90 คะแนน)
ได้แก่ โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน (90 คะแนน) อาลาวียะห์วิทยา 1 14.48 รังสีอนุสรณ์ 2 14.43 เพ็ญศิริ 3 12.85 รัชตะวิทยา 4 12.42 ดารุลฮูดาห์วิทยา 5 12.35

21 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ความสามารถด้านคำนวณ การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

22 โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน (90 คะแนน)
ได้แก่ โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน (90 คะแนน) อาลาวียะห์วิทยา 1 16.69 รังสีอนุสรณ์ 2 14.93 รัชตะวิทยา 3 13.35 ดารุลฮูดาห์วิทยา 4 11.94 ศานติธรรม 5 11.51

23 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ความสามารถด้านเหตุผล การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

24 โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน (90 คะแนน)
ได้แก่ โรงเรียน ลำดับที่ คะแนน (90 คะแนน) รังสีอนุสรณ์ 1 17.13 อาลาวียะห์วิทยา 2 16.23 รัชตะวิทยา 3 15.53 ธีรวิทยา 4 12.98 ดารุลฮูดาห์วิทยา 5 12.95

25 การประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
การประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

26 แบบทดสอบการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ที่ คำ ที่ คำ ที่ คำ ๑ ชีวี ๑๘ พระธาตุ ๓๕ นอนหลับ ๒ ภาระ ๑๙ สุภาพ ๓๖ ขยาย ๓ โกง ๒๐ น้ำตาล ๓๗ ตลาด ๔ เงียบ ๒๑ อบรม ๓๘ สม่ำเสมอ ๕ คะแนน ๒๒ พูดปด ๓๙ ฝรั่ง ๖ งอกงาม ๒๓ ล้อมวง ๔๐ จักรยานยนต์ ๗ ระบาย ๒๔ น้ำอัดลม ๔๑ สัปดาห์ ๘ หาว ๒๕ วันเกิด ๔๒ กษัตริย์ ๙ ฟ้อน ๒๖ ขี้เล็บ ๔๓ บริสุทธิ์ ๑๐ ดอกแก้ว ๒๗ ห่วง ๔๔ บรรดา ๑๑ ข้างเคียง ๒๘ ชมเชย ๔๕ ออกพรรษา ๑๒ ร่ายรำ ๒๙ กล่องข้าว ๔๖ ขมา ๑๓ ได้แก่ ๓๐ ครอบครัว ๔๗ สถานี ๑๔ ผ้าใบ ๓๑ ปลอดโปร่ง ๔๘ กตัญญู ๑๕ ประกาศ ๓๒ มะพร้าว ๔๙ มอเตอร์ไซด์ ๑๖ บำเพ็ญ ๓๓ ก่อสร้าง ๕๐ ออกซิเจน ๑๗ เกียจคร้าน ๓๔ ไมตรี

27 แบบทดสอบการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
วันหยุดของก้อย วันหยุดสุดสัปดาห์ คุณพ่อคุณแม่พาก้อยเดินทางโดยรถยนต์ไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าที่ ปักษ์ใต้ เมื่อไปถึง ก้อยพนมมือไหว้คุณปู่คุณย่าและคุณอาอย่างงดงาม คุณย่าลูบ หัวก้อยอย่างรักใคร่ ก้อยดื่มน้ำเย็นและกินขนมครกที่คุณย่าซื้อมาจากตลาดนัด อย่างเอร็ดอร่อยคุณอาชวนก้อยขี่รถจักรยานไปที่สวนหลังบ้าน ที่นั่นคุณอาได้ ปลูกกระท่อมไว้ใกล้ลำธาร รอบๆ กระท่อม ก้อยมองเห็นดอกไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ บานชื่น กุหลาบ ชบา เฟื่องฟ้า เบญจมาศ พุทธรักษา คุณนายตื่น สาย จำปา และเฟื่องฟ้า นอกจากนี้แล้วคุณอา ยังปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้น ลางสาด ต้นสะตอ ต้นมะกอก เป็นต้น ก้อยรู้สึกว่าธรรมชาติที่นี่ช่างร่มรื่น และสดชื่นมากๆ เด็กหญิงนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะปรางใหญ่ สูดออกซิเจนเข้า เต็มปอด มองทิวทัศน์อย่างเพลิดเพลิน และไม่ลืมที่จะถ่ายรูปไปฝากคุณครูและ เพื่อน ๆ ที่โรงเรียนด้วย

28 ผลการประเมินผลการอ่าน ออกเขียนได้

29

30 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน การอ่านสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

31 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านได้
ได้แก่ โรงเรียน ลำดับที่ ร้อยละของนักเรียนที่อ่านได้ ถนอมศรีศึกษา 1 99.00 มานะศึกษา 2 98.50 รังสีอนุสรณ์ 3 98.03 ศานติธรรม 4 95.33 จงฝามูลนิธิ 5 90.92

32 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน การเขียนสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

33 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านได้
ได้แก่ โรงเรียน ลำดับที่ ร้อยละของนักเรียนที่อ่านได้ รังสีอนุสรณ์ 1 85.64 ถนอมศรีศึกษา 2 84.00 ดารุลอูโลมนิบงบารู 3 68.24 มานะศึกษา 4 67.30 จงฝามูลนิธิ 5 65.00


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google