งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาวเพชรสุภา ตุ้มบุตร เลขที่ 43 นางสาวอรรอนงค์ อินบุตร เลขที่ 51 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาวเพชรสุภา ตุ้มบุตร เลขที่ 43 นางสาวอรรอนงค์ อินบุตร เลขที่ 51 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา จัดทำโดย นางสาวเพชรสุภา ตุ้มบุตร เลขที่ 43 นางสาวอรรอนงค์ อินบุตร เลขที่ 51 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

2 จุดประสงค์ 1. ดูความแตกต่างของผลการสอบในปีการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อดูคะแนนเฉลี่ยของผลสอบในปี การศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาในด้านการศึกษา

3 ตารางแสดงผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350, , , สังคม ศึกษาฯ 354, , , ภาษาอังกฤ ษ 352, , , คณิตศาสต ร์ 353, , , วิทยาศาสต ร์ 349, , , สุขศึกษาฯ 348, , , ศิลปะ 348, , , การงาน อาชีพฯ 348, , ,

4 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปี 2552

5 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปี 2553

6 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปี 2554

7 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า จากผลการทดสอบทั้ง 3 ปี มีรายวิชาสุขศึกษา ที่มีผลการสอบเฉลี่ยดีที่สุด ส่วนรายวิชาที่มีผล การทดสอบเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ

8 สิ่งที่ควรมีการพัฒนา / ปรับปรุง / แก้ไข ควรมีการปรับปรุงในรายวิชาคณิตศาสตร์กับ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นวิชาที่มีความสำคัญที่สุดในการ เรียนหลายๆอย่างในปัจจุบัน

9 ขอขอบคุณข้อมูล จาก เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555http://www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาวเพชรสุภา ตุ้มบุตร เลขที่ 43 นางสาวอรรอนงค์ อินบุตร เลขที่ 51 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google