งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาวเพชรสุภา ตุ้มบุตร เลขที่ 43 นางสาวอรรอนงค์ อินบุตร เลขที่ 51 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาวเพชรสุภา ตุ้มบุตร เลขที่ 43 นางสาวอรรอนงค์ อินบุตร เลขที่ 51 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาวเพชรสุภา ตุ้มบุตร เลขที่ 43 นางสาวอรรอนงค์ อินบุตร เลขที่ 51 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

2 จุดประสงค์ 1. ดูความแตกต่างของผลการสอบในปีการศึกษา 2552-2554 2. จัดทำขึ้นเพื่อดูคะแนนเฉลี่ยของผลสอบในปี การศึกษา 2552-2554 3. จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาในด้านการศึกษา

3 ตารางแสดงผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350,8 89 46.47351,6 33 42.61368,2 28 471.8 8 สังคม ศึกษาฯ 354,4 02 36.00357,0 50 46.51372,6 62 33.39 ภาษาอังกฤ ษ 352,8 05 23.98354,5 31 19.22370,5 61 21.80 คณิตศาสต ร์ 353,6 80 28.56359,5 91 14.99372,0 94 22.73 วิทยาศาสต ร์ 349,7 78 29.06349,2 10 30.90366,7 44 27.90 สุขศึกษาฯ 348,6 34 45.37347,4 62 62.86365,0 45 54.61 ศิลปะ 348,6 34 37.75347,4 62 32.62365,0 45 28.54 การงาน อาชีพฯ 348,6 34 32.98347,4 62 43.69365,0 45 48.72

4 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปี 2552

5 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปี 2553

6 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปี 2554

7 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า จากผลการทดสอบทั้ง 3 ปี มีรายวิชาสุขศึกษา ที่มีผลการสอบเฉลี่ยดีที่สุด ส่วนรายวิชาที่มีผล การทดสอบเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ

8 สิ่งที่ควรมีการพัฒนา / ปรับปรุง / แก้ไข ควรมีการปรับปรุงในรายวิชาคณิตศาสตร์กับ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นวิชาที่มีความสำคัญที่สุดในการ เรียนหลายๆอย่างในปัจจุบัน

9 ขอขอบคุณข้อมูล จาก http://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555http://www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาวเพชรสุภา ตุ้มบุตร เลขที่ 43 นางสาวอรรอนงค์ อินบุตร เลขที่ 51 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google