งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ 1. นางสาวสุวนันท์อยู่ดี เลขที่ 42 2. นางสาวอัยย์ลดามีบุตร เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละปีที่สอบได้ในแต่ละวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ 1. นางสาวสุวนันท์อยู่ดี เลขที่ 42 2. นางสาวอัยย์ลดามีบุตร เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละปีที่สอบได้ในแต่ละวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ 1. นางสาวสุวนันท์อยู่ดี เลขที่ 42 2. นางสาวอัยย์ลดามีบุตร เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละปีที่สอบได้ในแต่ละวิชา

2 จุดประสงค์การจัดทำ 1. เพื่อจะได้รู้ว่าวิชาใดนักเรียนทำข้อสอบได้ไม่ค่อย ดี และนำนักเรียนมาพัฒนาในแต่ละวิชานั้น 2. เพื่อเปรียบเทียบว่ารายวิชาใดที่ควรจะต้องมีการ พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขบ้าง

3 วิชาผู้เข้าสอบคะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 35088946.47 สังคมฯ 35440236.00 อังกฤษ 35280523.98 คณิตฯ 35368028.56 วิทย์ฯ 37977829.06 สุขศึกษา 34863445.37 ศิลปะ 34863437.75 การงาน อาชีพฯ 34863432.98 ปีการศึกษา 2552

4 จากตารางจะเห็นได้ว่าในวิชา รายวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุดเป็นอันดับ 3 แต่คะแนนเฉลี่ยได้น้อยที่สุดในทั้ง 8 รายวิชา จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษนั้น มีผู้สามารถสอบได้ไม่ค่อยดีนักและควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขซึ่งแตกต่างจาก วิชาภาษาไทยที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 แต่มีจำนวนผู้สอบได้ เป็นจำนวนมากและมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชามากที่สุดในปี 2552 รายวิช า จำนวนผู้เข้า สอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษา ไทย 350,88946.47 อังกฤ ษ 352,80523.98

5 วิชาผู้เข้าสอบคะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 351,66342.61 สังคมฯ 357,05046.51 อังกฤษ 354,53119.22 คณิตฯ 356,59114.99 วิทย์ฯ 349,21030.90 สุขศึกษา 347,46262.86 ศิลปะ 347,46232.62 การงาน อาชีพฯ 347,46243.69 ปีการศึกษา 2553

6 จากตารางปี 2553 จะเห็นได้ว่าวิชาสุขศึกษามีผู้เข้าสอบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้ายแต่มีผู้ที่สามารถสอบ ได้เป็นอันดับที่ 1 ซึ่งในขณะที่รายวิชาคณิตศาสตร์มีเข้าสอบเป็นจำนวนมากเป็นอันดับที่ 1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดใน 8 รายวิชา จะเห็นได้ว่า รายวิชาคณิตฯในปีการศึกษา 2553 ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเป็นอันมาก และรายวิชา ภาษาอังกฤษในปี 2553 มีผู้เข้าสอบมากกว่าปี 2552 อยู่ 1726 คน แต่มีสอบได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าปี 2552 อยู่ 4.76 คะแนน และนั้นแสดงว่า รายวิชาภาษาอังกฤษไม่มีการพัฒนาในด้านการเรียน ซึ่งนั่นทำให้นักเรียนไม่สามารถสอบ ได้คะแนนเป้นที่น่าพอใจ วิชาผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย คณิตฯ 356,59114.99 พลศึกษา 347,46262.86 2553

7 วิชาผู้เข้าสอบคะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 368,22841.88 สังคมฯ 372,62233.39 อังกฤษ 370,56121.80 คณิตฯ 372,09422.73 วิทย์ฯ 366,74427.90 สุขศึกษา 365,04554.61 ศิลปะ 365,04528.54 การงาน อาชีพฯ 365,04548.72 ปี 2554

8 จากตารางจะเห็นได้ว่าในปี 2554 รายวิชาสุขศึกษามีผู้เข้าสอบเป็นอันดับ น้อยที่สุด แต่มีผู้สอบได้เป็นอันดับมากที่สุดและรายวิชา ภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบเป็นอันดับที่มากที่สุดเป็นอันดับ 2 แต่มีผู้เข้าสอบได้คะแนน น้อยที่สุด จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษไม่มีการพัฒนาแก้ไข และ ปรับปรุง แต่อย่างใดเลย ซึ่งในแต่ละปีนั้น ภาษาอังกฤษจะมีผู้สอบได้คะแนนน้อย ที่สุดเกือบทุกปี ทำให้คะแนนเป็นที่ไม่น่าพอใจนักสรุปแล้ว ภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่ค่อยมีการพัฒนาอย่างใดเลย ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนหลายๆคนไม่สามารถทันต่อสังคมหรือ เศรษฐกิจการเรียนในปัจจุบันมากนัก วิชาคะแนนปี 2552 คะแนนปี 2553 คะแนนปี 2554 ภาษาอัง กฤษ 23.9819.2221.80

9 แหล่งอ้างอิง : http://www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ 1. นางสาวสุวนันท์อยู่ดี เลขที่ 42 2. นางสาวอัยย์ลดามีบุตร เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละปีที่สอบได้ในแต่ละวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google