งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพิทยา ไชย มงคล Mr. Pittaya Chaimongkol ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 Tel. 0-2593-3530 Fax. 0-2593-3530 Mobile : 08-9719- 9199.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพิทยา ไชย มงคล Mr. Pittaya Chaimongkol ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 Tel. 0-2593-3530 Fax. 0-2593-3530 Mobile : 08-9719- 9199."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพิทยา ไชย มงคล Mr. Pittaya Chaimongkol ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 Tel. 0-2593-3530 Fax. 0-2593-3530 Mobile : 08-9719- 9199 E-mail Address : pittaya9@hotmail. com

2 The Power Shiftรู้ก่อน ได้เปรียบ ค.ศ. 1300 คลื่นลูกที่หนึ่ง “ปฏิวัติเกษตรกรรม” สร้างความมั่งคั่ง ค.ศ. 1800 คลื่นลูกที่สอง “ปฏิวัติอุตสาหกรรม” สร้างความมั่งคั่ง ค.ศ. 1965 คลื่นลูกที่สาม “ปฏิวัติสารสนเทศ” องค์ ความรู้ สร้างความมั่งคั่ง ค.ศ. 2004 ยุคที่แปด ตามศาสตร์ “ฮวงจุ้ย” ตะวันออกจะรุ่งเรืองต่อเนื่อง 20 ปี

3 3 The Powershiftรู้ก่อน ได้เปรียบ ค.ศ. 1300 คลื่นลูกที่หนึ่ง “ปฏิวัติเกษตรกรรม” สร้างความมั่งคั่ง ค.ศ. 1800 คลื่นลูกที่สอง “ปฏิวัติอุตสาหกรรม” สร้างความมั่งคั่ง ค.ศ. 1965 คลื่นลูกที่สาม “ปฏิวัติสารสนเทศ” องค์ ความรู้ สร้างความมั่งคั่ง ค.ศ. 2004 ยุคที่แปด ตามศาสตร์ “ฮวงจุ้ย” ตะวันออกจะรุ่งเรืองต่อเนื่อง 20 ปี

4 4 Taiwan colored rice Gol den Ric e 2 Golden Rice 1

5 5 • การวางแผนกลยุทธ์องค์การจะมองระยะยาว • การจัดโครงสร้างองค์การจะเป็นแนวราบ และเป็น เครือข่าย (Flat Organization & Networking) (Flat Organization & Networking)(Flat Organization & Networking) • การกระจายอำนาจตัดสินใจสู่ผู้ปฏิบัติจะมากขึ้น (Empowerment) • องค์กรช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น รัฐจะช่วยน้อยลง (Self-sustainable) (Self-sustainable) • ประชาคมจะมีส่วนร่วมมากขึ้น (Participation) • การใช้ความรู้เชิงสหวิทยาการมีความจำเป็นมากขึ้น • การแก้ปัญหาจะต้องมองภาพที่เป็นลักษณะองค์รวม มองภาพที่เป็นลักษณะองค์รวม แนวคิดการบริหาร ที่ เปลี่ยนไป

6 6 ปัจจัยแวดล้อมบ้านเมืองเรา

7 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ไทย ( พ. ศ.2546 – 2550) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและ วิธีการทำงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการ บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรื้อปรับระบบการเงินและ การงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างระบบราชการให้ ทันสมัย ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเปิดระบบราชการให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

8 8 ปัจจุบันมีเรือผ่าน ทางตอนใต้ของ ประเทศไทย ประมาณ ปีละ 520,000 ลำหรือ ประ มาณวันละ 1,300 – 1,400 ลำ ต่อวัน เส้นทางที่ 1 ผ่านที่ช่อง แคบ มะละกา เรือที่ผ่าน ช่องแคบนี้จะผ่านแวะ จอด ที่ท่าเรือประเทศ สิงคโปร์ประมาณวันละ 600 ลำ เส้นทางที่ 2 ผ่านที่ช่อง แคบ ซุนด้า เส้นทางที่ 3 ผ่านที่ช่อง แคบ ลอมบ๊อค ท่าตอน - พะอัน - กอกะเก็ก - แม่สอด - พิษณุโลก พิษณุโลก - มุกดาหาร - สุวรรณเขต - เว้ - ดานัง แหล่งที่มาของ ข้อมูล : www.thai- canal.com ทะว าย

9 9 การ เชื่อมโยงกับ ประเทศ เพื่อนบ้าน - จีน - พม่า - ลาว - กัมพูชา - เวียดนาม - มาเลเซีย พิษณุ โลก คุนห มิง กัวลาลัมเป อร์ พม่า ( ย่าง กุ้ง ) อินเ ดีย ลาวลาว เวียดนา ม ( ดานัง ) กัมพู ชา ลาว

10 10

11 The Boston Consulting Group’s Growth-Share Matrix Integration Diversification Harvest Turnaround Liquidation Regressive

12 12 Database ภาพแสดง ลักษณะ โครงสร้างและ การสื่อสาร ภายใน เครือข่าย ผู้บริหารการศึกษา งานการเงินฯ คณะกรรมการ / องค์ คณะฯ / เครือข่าย งานบุคลากร งานนิเทศ งาน นโยบาย งานอำนวยการ

13 13 Database ภาพแสดง ลักษณะ โครงสร้างและ การสื่อสาร ภายใน เครือข่าย คณะกรรมการ งานการเรียน การสอน คณะกรรมการ โรงเรียน งานพัฒนา บุคลากร งานการเงินอื่นๆ เครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt นายพิทยา ไชย มงคล Mr. Pittaya Chaimongkol ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 Tel. 0-2593-3530 Fax. 0-2593-3530 Mobile : 08-9719- 9199.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google