งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในประเทศไทย
วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับศูนย์บริการสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในประเทศไทย 11/18/2018 อ.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน

2 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฮอริซอน (Horizon)
1. ระบบวิเคราะห์และจัดหมู่ (Cataloging Module) รูปแบบที่ควบคุมตามมาตรฐาน US-MARC โดยระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูล กับระบบงานอื่นที่ใช้รูปแบบข้อมูลเป็น MARC ได้โดยผ่าน Z39.50 work form ในการลงรายการนั้นสามารถกำหนดได้ 2 ประเภทคือ non MARC กับ MARC 11/18/2018

3 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฮอริซอน (Horizon)
2. ระบบควบคุมการยืม – คืน (Circulation Module) ทำการยืม-คืนวัสดุสารสนเทศได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ระบบยังจัดทำรายการทวงหนังสืออัตโนมัติ ผ่าน electronic mail ได้ ในระบบนี้สามารถทำการจองผ่านระบบ OPAC ได้ในลักษณะออนไลน์ 11/18/2018

4 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฮอริซอน (Horizon)
3. ระบบควบคุมวารสาร (Serials Control Module) ระบบสามารถควบคุมการลงทะเบียนได้ทั้งวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วารสารที่จัดซื้อ ได้รับบริจาคหรือแลกเปลี่ยนรวมถึงหนังสือพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนการทวง การหมุนเวียนรายชื่อวารสารไปยังสมาชิกผู้ใช้บริการได้ 11/18/2018

5 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฮอริซอน (Horizon)
4. ระบบควบคุมการจัดซื้อ (Acquisitions Module) ระบบสามารถควบคุมการสั่งซื้อ การทวง การรับเอกสาร การจ่ายเงิน ตลอดจนการทำรายงาน สามารถดูรายงานการใช้งบประมาณในลักษณะแบบ Real Time ได้ 11/18/2018

6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฮอริซอน (Horizon)
5. ระบบควบคุมการสำรองหนังสือ (Reserve Book Room Module) ระบบสามารถกำหนดข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน และรายวิชาที่สอน สำหรับหนังสือที่ต้องการทำสำรองได้ 11/18/2018

7 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฮอริซอน (Horizon)
6. ระบบสำรวจทรัพยากรห้องสมุด (Inventory Module) ระบบสามารถสำรวจข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท และมีรายงานสรุปข้อมูลการสำรวจได้แก่ ข้อมูลหนังสือที่วางผิดตำแหน่ง ข้อมูลหนังสือที่สูญหาย สถิติการสำรวจหนังสือ 11/18/2018

8 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฮอริซอน (Horizon)
7. ระบบให้บริการสืบค้นข้อมูล (OPAC or i-PAC) ระบบการสืบค้นออกแบบมา 2 ระบบคือ สำหรับสมาชิกทั่วไป และสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ในการสืบค้นมีระบบ Help screen 11/18/2018

9 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฮอริซอน (Horizon)
ข้อดี ระบบสามารถเก็บข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้ในจำนวนมาก รองรับจำนวนสื่อที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ระบบสามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ (O/S) ที่หลากหลาย สามารถเลือก Hardware และระบบปฏิบัติการให้เหมาะสมกับขนาดของห้องสมุดได้ ระบบมีพัฒนาการอันยาวนาน และเป็นที่ยอมรับของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง สามารถเลือกซื้อเฉพาะระบบงาน (Module) ที่ต้องการได้ การคิดราคาตามความจำเป็นของห้องสมุด ขนาดของห้องสมุด และจำนวนทรัพยากรสารสนเทศได้ 11/18/2018

10 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฮอริซอน (Horizon)
ข้อดี สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สืบค้นแบบตรรกบูลีนได้ (Boolean Search) สืบค้นได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องสมุด การจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปมาตรฐานของ Mark format ผู้ใช้สามารถกำหนด tag ได้ตามความต้องการ การบันทึกข้อมูลบันทึกเพียงครั้งเดียวสามารถนำไปใช้กับระบบงานอื่น ๆ ของห้องสมุดได้และสามารถเชื่อมโยงหรือถ่ายโอนข้อมูลร่วมกันกับห้องสมุดอื่น ๆ ได้ มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดี 11/18/2018

11 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฮอริซอน (Horizon)
ข้อเสีย มีราคาแพง เมื่อเทียบกับขนาดและความจำเป็นของห้องสมุด การบริการหลังการขายอาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยในสำนักงานมีจำนวนบุคลากรน้อย อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ทันกับความต้องการเมื่อระบบเกิดปัญหา 11/18/2018

12 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวีทีแอลเอส (VTLS)
1. Online Public access Catalog (OPAC) 1. สามารถสืบค้นข้อมูลจากฟิลด์ต่างๆในฐานข้อมูลร่วมกันได้ 2. สามารถกำหนดฟิลด์ที่จะใช้สืบค้นได้ เช่น Title, Authors, Subject, call No, Keyword หรือ Control Number 3. สามารถใช้เทคนิคการสืบค้นได้หลายวิธี 4. ข้อมูลที่สืบค้นได้สามารถบอกถึง Item status และ Holding Information ของข้อมูลหนังสือนั้น 5. โปรแกรมสามารถสืบค้นได้ทั้งบน Interface ของ Dos, window 6. สามารถสืบค้นและใช้รูปแบบของ Cut & Paste ช่วยได้ 7. สามารถใช้ Remote Terminal log on เข้ามาสืบค้น โดยผ่านทาง Module Dial up 11/18/2018

13 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวีทีแอลเอส (VTLS)
8. สามารถเริ่มต้นสืบค้นใหม่ โดยเริ่มจากจากจุดใดๆได้ 9. สามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยใช้รูปแบบ Pull down หรือ Command Line 10. สามารถแสดงผลลัพธ์แบบต่อไป และย้อนกลับได้ 11. สามารถทำงานแบบทวนคำสั่งเดิม Re-Executive of save such สามารถเรียกใช้คำค้นเก่าที่เรียกใช้ และสามารถดัดแปลงแก้ไขได 12. สามารถ Download หรือ พิมพ์ผลลัพธ์ที่สืบค้นออกมาได้ 13. สามารถ Link ข้อมูลที่เป็น Multi-Media มาแสดงได้ 11/18/2018

14 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวีทีแอลเอส (VTLS)
2. Cataloging Module 1.โปรแกรมมีการออกแบบให้มี Worksheet (Template) มาตรฐาน 2. ผู้ใช้สามารถดัดแปลง เพิ่มเติมข้อมูลในแต่ละฟิลด์ของ Worksheet (Template) สามารถบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบของ MARC มาตรฐานได้ เช่น USMARC 3. สามารถ Load ข้อมูลเดิมจากฐานข้อมูลที่สร้างด้วย CDS-ISIS หรือข้อมูลจาก CD-ROM เช่น Lasercat, Bibliofile 4. การสร้างข้อมูลสามารถทำผ่าน Worksheet (Template) หรือป้อนข้อมูลเข้าสู่ฐานโดยตรงได้ 11/18/2018

15 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวีทีแอลเอส (VTLS)
5. ระบบ MARC สามารถรับข้อมูลจากสื่อต่างๆ 6. สามารถใช้วิธี Cut and paste เพื่อช่วยในการแก้ไขข้อมูลได้ 7. สามารถสร้าง See, See also เพื่อทำ Cross Reference ได้ 8. มีระบบ Authority Control สามารถทำโดยอัตโนมัติ 9. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ Authority ที่สร้างขึ้นใหม่กับ Authority เดิมอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ 10. สามารถ Catalog ข้อมูล และ เก็บข้อมูลในรูป Multi-Media ได้ 11/18/2018

16 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวีทีแอลเอส (VTLS)
3. Circulation module คุณสมบัติทั่วไป 1. สามารถกำหนดเวลาให้ยืมหนังสือแต่ละประเภทได้ 2. สามารถใช้กับ Bar Code ได้ทั้งส่วนของผู้ใช้บริการ และหนังสือ 3. สามารถออกใบเตือนหรือทวงได้เมื่อเกินกำหนด 11/18/2018

17 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวีทีแอลเอส (VTLS)
3. Circulation module ระเบียนเกี่ยวกับสมาชิก 1. สามารถกำหนดสถานะของสมาชิก เพื่อกำหนดวันหมดอายุสมาชิก ต่ออายุ หรือยกเลิกสมาชิก 2. สามารถกำหนดสมาชิกประเภทต่างๆได้ 3. สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ 4. สามารถเก็บประวัติสมาชิกได้ 5. สามารถใช้กับระบบ Barcode ได้ 11/18/2018

18 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวีทีแอลเอส (VTLS)
3. Circulation module ระเบียนเกี่ยวกับชื่อหนังสือ 1. สามารถกำหนดระยะเวลายืม-คืนได้ตามประเภทของหนังสือ 2. สามารถคำนวณวันกำหนดส่งได้โดยอัตโนมัติ 3. สามารถกำหนดสิทธิเพื่อกำหนดจำนวนสิทธิที่ครอบครองได้ 4. สามารถจองหนังสือได้ 5. สามารถยืมต่อได้ 6. สามารถพิมพ์รายงานและสถิติแต่ละเดือนได้ 11/18/2018

19 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวีทีแอลเอส (VTLS)
4. Serial Control Module 1. สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการใช้ในการบริการและบริหารงานวารสาร 2. สามารถควบคุมระบบการบอกรับวารสารในการ Order, Check-in, Check-out, Claiming, Cancel, Return, Receiving 3. ตรวจสอบสถานะของวารสารแต่ละรายชื่อ ว่าอยู่ในสถานะใด 4. สามารถจัดระบบควบคุมและคำนวณค่าใช้จ่าย ค่าบอกรับวารสาร ทำบัญชีวารสารในกรณีที่วารสารหาย หรือได้รับไม่สมบูรณ์ 5. สามารถออกจดหมายทวงในกรณีที่ยังไม่ได้รับวารสาร นอกจากนี้มีโปรแกรม Journal Indexing เสริมการทำงานเพื่อใช้ในการสร้างดัชนีวารสารได้ด้วย 11/18/2018

20 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวีทีแอลเอส (VTLS)
5. Acquisition and Fund Accounting Module 1. สามารถจัดการข้อมูลของรายการการสั่งซื้อ ผู้ขาย ข้อมูลด้านบัญชี ใบส่งของ ใบรับของและรายการ Claim ได้ 2. สามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อ แก้ไข หรือลบรายการ หรือยับยั้งการสั่งซื้อบางรายการได้ก่อนการสั่งซื้อ 3. เมื่อออกรายการสั่งซื้อ สามารถอนุมัติก่อนการสั่งซื้อได้ 4. ผู้อนุมัติสามารถอนุมัติ ลบทิ้ง หรือ รอเฉพาะบางรายการได้ 5. สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ และปรับปรุงข้อมูลบัญชีโดยอัตโนมัติ 6. การสั่งซื้อสามารถดึงข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมได้ 11/18/2018

21 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติวีทีแอลเอส (VTLS)
7. สามารถใช้กับรายการสั่งซื้อประเภทสมัครเป็นสมาชิก(subscription) และเตือนการต่ออายุสมาชิก 8.การรับหนังสือ อาจจะได้รับเฉพาะบางรายการในใบสั่งซื้อ 9.สามารถพิมพ์ Payment และปรับปรุงข้อมูลบัญชีโดยอัตโนมัติ 10.สามารถเปลี่ยนหน่วยเงินตราต่างประเทศได้ 11.สามารถสร้างบานข้อมูลผู้ขาย เพื่อเก็บรายละเอียดของผู้ขายได้ 12.มีระบบให้ความช่วยเหลือแบบ Online Help 13. สามารถทำงานแบบ Real-Time ได้ 14. สามารถดูสถานะของหนังสือที่กำลังซื้อจากOPAC ได้ 11/18/2018

22 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค (INNOPAC)
1. Cataloging Module จะใช้รูปแบบการลงรายการของ MARC อย่างสมบูรณ์ คือ ลักษณะพิเศษสามารถบรรจุระเบียนที่มีความยาวมากถึง 100,000 อักขระ แต่ละเขตข้อมูล มีภาษาต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ภาษาอังกฤษ และอื่นๆนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อแบบออนไลน์กับฐานข้อมูลที่สำคัญ เช่น OLIC,RLIN, ABN และยังสามารถ Download แฟ้มข้อมูลจากฐานข้อมูล CD-ROM ได้ด้วย 11/18/2018

23 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค (INNOPAC)
2. Online Public Access Catalog (OPAC) Module สามารถใช้งานได้ง่ายสืบค้นข้อมูลตามลำดับของตรรกะ เช่น เรียงตามลำดับตัวอักษร และแนะนำหนังสือที่มีลักษณะคล้ายกันที่ผู้ใช้สนใจสามารถดูรายการหนังสือที่อยู่ใกล้เคียงได้ ตลอดจนการจองรายการหนังสือ การส่งข้อมูลผ่านทาง และสามารถสืบค้นผ่านทาง WWW. สามารถสืบค้นข้อมูลได้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก 11/18/2018

24 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค (INNOPAC)
3. Community Information Database Module ใช้สร้างและจัดการฐานข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหน่วยงานและบริการต่างๆรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบัน 11/18/2018

25 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค (INNOPAC)
4. Reference Database Module ใช้สร้างและจัดการเกี่ยวกับดัชนี และสาระสังเขปบทความจากวารสาร หนังสือพิมพ์ อาจจะสร้างขึ้นเอง หรือซื้อจากบริษัทผู้ผลิตต่างๆ เช่น H.W. Wilson และฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ERIC,LAC,APA 11/18/2018

26 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค (INNOPAC)
5. Electronic Gateway to other systems and Database module สามารถเชื่อมกับระบบฐานข้อมูลอื่นๆโดยการใช้โปรโตคอล Z39.50,Gopher, 11/18/2018

27 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค (INNOPAC)
6. Acquisition Module ซึ่งไดรับการบูรณาการ (Integrated) เข้ากับโมดูลอื่นๆอย่างสมบูรณ์ เช่น หนังสือ วารสาร โดยวิธีการจัดซื้อ ขอบริจาค แลกเปลี่ยน และยังสามารถควบคุมบัญชีการเงิน และอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การติดตามการจัดซื้อจากผู้ขาย การได้รับใบส่งของ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้จัดจำหน่าย เช่น EBSCO, FAXON 11/18/2018

28 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค (INNOPAC)
7. Serial Control Module งานส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับงานวารสารต่างๆเช่น การบอกรับวารสาร การต่ออายุวารสาร การตรวจสอบวารสารเย็บเล่ม ล่วงเวลา การทวงถาม ระบบการสั่งซื้อบอกรับวารสารอาจจะสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนจำหน่าย เช่น EBSCO, FAXON ในรูปทางอิเลคทรอนิกส์ รายการเกี่ยวกับงบประมาณการต่ออายุสมาชิกวารสาร โดยการสร้างระเบียนข้อมูลวารสารได้ด้วย 11/18/2018

29 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค (INNOPAC)
8. Circulation Module เกี่ยวกับการยืม คืนการจอง การยืมต่อของสารสนเทศต่างๆ การ ปรับ การออกใบเสร็จรับเงิน การเก็บทะเบียนผู้ใช้ไว้ การทวงถามรายการค้างส่งทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ การตรวจสอบรายละเอียดของค่าปรับที่ค้างชำระ 11/18/2018

30 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค (INNOPAC)
9. Material Booking Module ใช้กับรายการการจองรายการต่างๆเช่น หนังสือ วารสาร วีดีโอเทป ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องฉาย ห้องเรียนสำหรับใช้ตามเวลาที่ต้องการ โมดูลนี้ยังสามารถใช้จัดทำตารางกิจกรรม และอุปกรณ์ต่างๆด้วยตนเอง 11/18/2018

31 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค (INNOPAC)
10. Inter Library loan Module บริการยืมระหว่างห้องสมุดทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ถ้าหากติดตั้ง Software INNOPAC Z39.50 ระบบจะตรวจสอบคำขอเกี่ยวกับการยืม ตลอดจนแสดงให้ผู้ใช้ทราบว่าได้ดำเนินเข้าสู่ระบบแล้ว หากห้องสมุดผนวกฐานข้อมูลวารสารเข้าไปในระบบ INNOPAC ด้วย ผู้ใช้สามารถป้อนคำถามเกี่ยวกับการยืมวารสารระหว่างห้องสมุดได้โดยเพียงแต่เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการจากฐานข้อมูลของวารสาร 11/18/2018

32 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอลิชฟอร์วินโดว์ (Alice for Window)
พัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ ที่ทำให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ใช้เวลาไปกับการทำงานตามวิชาชีพมากกว่าจะใช้เวลาไปกับงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งานง่าย ทำให้ใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยส่งผลให้สามารถนำไปใช้งานได้โดยเร็ว มีประสิทธิภาพ ระบบพัฒนาขึ้นแบบบูรณาการ (System Integration) 11/18/2018

33 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอลิชฟอร์วินโดว์ (Alice for Window)
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรระหว่างสถาบันต่าง ๆ ได้ทั่วโลก รองรับมาตรฐาน Z39.50 Protocol ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก สามารถกำหนดอัตราค่าปรับ คำนวณค่าปรับ แสดงผลค่าปรับ และจำนวนวันที่ยืมเกินกำหนดให้โดยอัตโนมัติ ระบบสามารถตรวจสอบการยืมคืนให้โดยอัตโนมัติ โดยจะมีข้อความเตือนเมื่อสมาชิกที่ยืมเกิดปัญหาขึ้น ได้แก่ ค้างค่าปรับ หมดอายุการเป็นสมาชิก ยืมทรัพยากรเกินกว่าที่อนุญาต และค้างส่งคืนหนังสือ เป็นต้น มีแผนที่แสดงตำแหน่งและสถานะของทรัพยากรที่สืบค้นได้ ทำให้ผู้ใช้บริการทราบทันทีว่า ทรัพยากรนี้จัดเก็บไว้ที่ตู้ไหน มุมไหนของห้องสมุดและมีอยู่เพื่อให้บริการได้หรือถูกยืมไป 11/18/2018

34 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอลิชฟอร์วินโดว์ (Alice for Window)
มีระบบ Authority Control ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มีระบบ Stock Take ที่ช่วยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องที่สุด มีระบบ Multilingual ทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเลือกใช้ภาษาที่ต่างกันสำหรับให้บริการแก่สมาชิกที่หลากหลาย มีระบบการสำรองข้อมูลให้อัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลได้มีการสำรอง และจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย มีระบบการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internet Inquiry) ทำให้สามารถขยายการให้บริการได้อย่างกว้างขวาง 11/18/2018

35 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอลิชฟอร์วินโดว์ (Alice for Window)
สามารถจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศแบบหลากสื่อ(Multi-Media) โปรแกรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าขององค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โปรแกรมพัฒนาขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบน้อย เมื่อเทียบกับโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติอื่น ๆ 11/18/2018

36 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอลิชฟอร์วินโดว์ (Alice for Window)
1. ระบบการจัดการข้อมูล (Management Module) 2. ระบบการสืบค้นข้อมูลโอแพ็ค (OPAC Module) 3. ระบบยืม-คืน (Circulation Module) 4. ระบบวารสาร (Periodicals Module) 5. ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisitions Module) 6. ระบบดรรชนีวารสาร (Journal Indexing Module) 7. ระบบสื่อผสม (Multimedia Module) 8. ระบบการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (Inquiry Module) 9. ระบบบริหาร (System Module) 11/18/2018

37 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแอลสไปร์เดอร์ (Lspider)
ระบบงานด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบบัตรรายการ สำหรับพิมพ์บัตรรายการในกรณีที่ห้องสมุดต้องการพิมพ์บัตรรายการก็สามารถดึงข้อมูลจากงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมาใช้ได้ ระบบพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับงานพิมพ์บาร์โค้ดของทรัพยากรสารสนเทศ ระบบข้อมูลสมาชิก เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลสมาชิกของห้องสมุดซึ่งจะมีรายละเอียดของสมาชิกแต่ละคนที่สมัครเข้ามาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของสมาชิก ระบบพิมพ์บัตรสมาชิก สำหรับจัดพิมพ์บัตรสมาชิกของห้องสมุด ในระบบนี้สามารถพิมพ์บัตรสมาชิกพร้อมรูปของสมาชิกได้ด้วย ระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์ หรือ OPAC 11/18/2018

38 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแอลสไปร์เดอร์ (Lspider)
ระบบจองสื่อออนไลน์ สมาชิกห้องสมุดสามารถทำรายการจองสื่อได้ผ่านระบบออนไลน์ ระบบการให้บริการยืม-คืนสื่อ ระบบส่งข้อความ สามารถส่งข้อความต่างๆ จากห้องสมุดไปยังสมาชิก และนอกจากนี้สมาชิกก็สามารถส่งข้อความมาหาเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ ระบบสร้างคำค้น หรือการจัดทำดรรชนี ใช้สำหรับการตัดคำเพื่อสร้างคำดรรชนีในระบบ ให้สามารถทำการสืบค้นได้ ระบบควบคุมวารสาร สำหรับใช้ในงานวารสาร โดยช่วยจัดการงานต่างๆ ของระบบงานวารสาร ระบบการออกรายงานต่างๆ 11/18/2018

39 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเมจิกไลบรารี่ (Magic Library)
1. ระบบการวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการ (Cataloging) ลงรายการแบบ MARC สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดกับห้องสมุดอื่นๆ ระบบควบคุมแฟ้มข้อมูลหลักฐาน (Authority Control File) 11/18/2018

40 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเมจิกไลบรารี่ (Magic Library)
2. ระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (OPAC : Online Public Access Catalog) ระบบสืบค้นข้อมูลของบรรณารักษ์ (OPAC Client) และระบบ สืบค้นข้อมูลของสมาชิก (Web OPAC) การสืบค้นแบบตรงตัว (Exact Match Search) การสืบค้นคำ หรือ วลี (Word Search) การสืบค้นแบบสร้างเงื่อนไข (Boolean Search) การสืบค้นแบบตัดคำ (Truncation Search) 11/18/2018

41 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเมจิกไลบรารี่ (Magic Library)
การสืบค้นแบบฐานข้อมูลเต็มรูป(Full Text Search) การแสดงผลการสืบค้นแบบ Graphic การแสดงผลการสืบค้นแบบย่อ (Summary Display) การแสดงผลการสืบค้นแบบบรรณานุกรม(Bibliographic Display) การแสดงผลการสืบค้นแบบเต็มรูป (MARC Display) 11/18/2018

42 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเมจิกไลบรารี่ (Magic Library)
3. ระบบบริการยืม - คืน (Circulation) ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก (Patron Management) กำหนดปฏิทินการคำนวณวันคิดค่าปรับล่วงหน้า การกำหนดสิทธิ์การยืม การกำหนดสิทธิ์การจอง กำหนดสิทธิ์การยืมต่อ (Renewal) การจอง (Reservation and Booking) Advance Booking Booking Reservation 11/18/2018

43 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเมจิกไลบรารี่ (Magic Library)
ระบบยืม - คืนชั่วคราว ( Off line Circulation) การรับ–ส่งข้อความจากสมาชิก เป็นโปรแกรมรับ-ส่งข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกับสมาชิก โดยผ่าน WEB OPAC รายงาน 11/18/2018

44 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเมจิกไลบรารี่ (Magic Library)
4. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition) ระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลผู้จำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศ การเก็บข้อมูลผู้จำหน่ายสามารถเก็บได้มีดังต่อไปนี้ รหัสร้านค้า ชื่อร้านค้า รหัสลูกค้า ประเภทของร้านค้า ที่อยู่ ชื่อผู้ที่ติดต่อ วิธีการจัดส่ง 11/18/2018

45 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเมจิกไลบรารี่ (Magic Library)
5. ระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Control) สำหรับใช้ในงานควบคุมวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีในห้องสมุด สามารถจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องได้อย่างครบวงจร 11/18/2018

46 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเมจิกไลบรารี่ (Magic Library)
ข้อดี สามารถใช้งานได้ครบทุกระบบงาน (Module) ของห้องสมุด โปรแกรมพัฒนา เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยี (Hardware) และระบบปฏิบัติการ (O/S) ที่หลากหลาย สามารถเลือกซื้อเฉพาะระบบงาน (Module) ที่จำเป็นก่อนได้ โปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถปรับให้เข้ากับสภาพการทำงานของห้องสมุดได้ รองรับจำนวนทรัพยากรที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของห้องสมุดได้อย่างไม่จำกัด และรองรับสื่อหลายประเภท 11/18/2018

47 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเมจิกไลบรารี่ (Magic Library)
ข้อดี ทำงานด้วยระบบมาตรฐานของ MARC Format เปิดโอกาสให้ผู้ใช้กำหนด tag ที่ต้องการเพิ่มเติมได้ ลงรายการข้อมูลเพียงครั้งเดียว สามารถนำไปใช้กับงานต่าง ๆ ของห้องสมุดได้ และพิมพ์บัตรรายการได้ สามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สืบค้นแบบตรรกบูลีนได้ (Boolean Search) เป็นซอฟต์แวร์คนไทยที่พัฒนาได้ไวและต่อเนื่อง มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ง่ายต่อการใช้งานของห้องสมุด ราคาถูก เมื่อเทียบกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติอื่น ๆ ที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใช้ ซึ่งเป็นของต่างประเทศมีราคาแพงกว่ากันมาก แต่ได้มาตรฐานเดียวกันกับที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใช้ 11/18/2018

48 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเมจิกไลบรารี่ (Magic Library)
ข้อเสีย ยังไม่ใช้เป็นที่กว้างขวางมากนักในห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในห้องสมุดระดับกลาง ห้องสมุดเฉพาะ และห้องสมุดโรงเรียน ความน่าเชื่อถือของผู้จำหน่าย บริษัททำธุรกิจด้านห้องสมุด มาเป็นเวลาไม่นาน ด้านชื่อเสียง ระบบยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น การคิดราคาไม่คิดตามขนาดของห้องสมุด และจำนวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด แต่จะคิดตามระบบงาน (Module) ที่ใช้งาน 11/18/2018

49 ระบบห้องสมุดอัตโนมัตินวสาร 2000
1. ระบบงานการบริหารและการจัดการ (Administration and Management Module) ประกอบด้วย การกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ การบันทึกข้อมูล ได้แก่ สมาชิก งบประมาณ สิทธิ์การใช้งาน อายุการเป็นสมาชิก วันหยุด ประกาศ การปรับปรุง ได้แก่ สมาชิก งบประมาณ อายุการเป็นสมาชิก วันหยุด รหัสผ่าน ประกาศ สิทธิ์การใช้งาน การรายงาน ได้แก่ งบประมาณ สมาชิก สิทธิ์การใช้งาน การพิมพ์งาน ได้แก่ บัตรสมาชิกห้องสมุด บัตรบุคลากร บัตรพิเศษ ประกาศ 11/18/2018

50 ระบบห้องสมุดอัตโนมัตินวสาร 2000
2. ระบบงานการทำทะเบียนสื่อต่างๆ (Acquisition & Cataloging Module) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป ได้แก่ สื่อห้องสมุด เอกสาร การปรับปรุง การรายงาน ได้แก่ รายงานทั่วไป งบประมาณ รับ-จ่าย การพิมพ์งาน ได้แก่ การพิมพ์บาร์โค้ดและสันหนังสือ บรรณานุกรม บัตรรายการ ใบสั่งซื้อ ใบทวงสินค้า ใบสมัครสมาชิก 11/18/2018

51 ระบบห้องสมุดอัตโนมัตินวสาร 2000
3. ระบบการสืบค้นอัตโนมัติ (OPAC Module) ประกอบด้วย การสืบค้น ข้อมูลสมาชิก ไทย/อังกฤษ เกี่ยวกับห้องสมุด เกี่ยวกับนวสาร 2000 11/18/2018

52 ระบบห้องสมุดอัตโนมัตินวสาร 2000
4. ระบบการยืม-คืน จองอัตโนมัติ (Circulation Module) ประกอบด้วย การบันทึก ได้แก่ บันทึกข้อมูลการยืม บันทึกข้อมูลการคืน บันทึกข้อมูลการยืมต่อ บันทึกข้อมูลการจอง การจ่ายค่าปรับ การตรวจสอบ การปรับปรุง รายงาน สถิติ 11/18/2018

53 ระบบห้องสมุดอัตโนมัตินวสาร 2000
5. ระบบการทำสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด (Verification and Statistics Module) ประกอบด้วย การบันทึก ปรับปรุง รายงาน 11/18/2018

54 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2000
1. ระบบงานรักษาความปลอดภัย คือ การกำหนดรหัสผ่านสำหรับรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ ซึ่งผู้มีหน้าที่ดูแลระบบจะเป็นผู้กำหนดสิทธิต่างๆ สำหรับผู้ใช้งานอื่นๆ 11/18/2018

55 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2000
2. ระบบการลงทะเบียนหนังสือ สำหรับลงทะเบียนหนังสือในห้องสมุด ลงรายการหนังสือ แก้ไขข้อมูลการลงรายการ ลบข้อมูลหนังสือ การพิมพ์บาร์โค้ด การพิมพ์บัตรรายการ นอกจากนี้ในส่วนนี้ยังสามารถกำหนดรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ได้แก่ การกำหนดเลขเรียก การกำหนดประเภทหนังสือ การกำหนดแหล่งงบประมาณ การกำหนดสถานที่จัดเก็บ 11/18/2018

56 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2000
3. ระบบการลงทะเบียนวารสาร เป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดการงานวารสารในห้องสมุด โดยจัดแบ่งระบบงานนี้ออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ การลงทะเบียนชื่อวารสาร การลงทะเบียนวารสารฉบับปลีก การลงทะเบียนดรรชนีวารสาร การลงทะเบียนวารสารฉบับเย็บเล่ม นอกจากนี้ระบบสามารถพิมพ์บาร์โค้ดของวารสารจากระบบได้ 11/18/2018

57 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2000
4. ระบบงานการลงทะเบียนวัสดุไม่ตีพิมพ์ เป็นระบบการลงรายการทรัพยากรอื่นๆ ของห้องสมุดนอกเหนือจากหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ซึ่งวัสดุเหล่านั้น เช่น แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ซีดีรอม เป็นต้น นอกจากนี้ในระบบสามารถทำการแก้ไขข้อมูลวัสดุ การพิมพ์บาร์โค้ด การกำหนดประเภทสื่อ การกำหนดประเภทเนื้อหา ได้ด้วย 11/18/2018

58 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2000
5. ระบบการลงทะเบียนสมาชิก สำหรับลงทะเบียนสมาชิกห้องสมุด โดยในระบบสามารถกำหนดประเภทสมาชิก กลุ่มย่อยของประเภทสมาชิก การพิมพ์บัตรสมาชิก การตรวจสอบสถานการยืม การเลื่อนชั้นเรียน/เปลี่ยนแผนก 11/18/2018

59 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2000
7. ระบบงานบริการ ได้แก่ งานบริการยืม งานบริการคืน การชำระค่าปรับ งานบริการจอง การกำหนดวันหยุดของห้องสมุด 11/18/2018

60 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2000
8. ระบบงานสถิติและรายงาน รายงานสถิติต่างๆ ของห้องสมุด สถิติหนังสือ วารสาร วัสดุไม่ตีพิมพ์ สมาชิก การยืม การคืน การจอง การจัดอันดับยอดนักอ่าน การจัดอันดับหนังสือที่ยืมบ่อยที่สุด และการเข้าใช้บริการ 11/18/2018

61 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2000
ข้อดี ระบบสืบค้นข้อมูลไม่ซับซ้อนในการใช้งาน ง่ายต่อการใช้ ระบบสามารถทำงานได้ครบทุกระบบงาน (Module) มีระบบบันทึกการเข้าใช้บริการของสมาชิก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกเป็นรายบุคคลสมาชิกแต่ละคนเข้าใช้ห้องสมุดตลอดปีเป็นจำนวนกี่ชั่วโมง สามารถแสดงผลข้อมูลทางสถิติต่างๆ ของห้องสมุด สามารถสืบค้นผ่านเครือข่าย Internet ได้ เหมาะสำหรับห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดเฉพาะที่ไม่ใหญ่และไม่มีข้อมูลมากนัก ราคาถูกมาก 11/18/2018

62 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Library 2000
ข้อเสีย ความน่าเชื่อถือของบริษัท บริษัทที่จำหน่ายเป็นบริษัทขนาดเล็ก ระบบทำงานได้กับระบบปฎิบัติการเดียว คือ Windows ความยืดหยุ่นของระบบ ระบบไม่สามารถขยายหรือเพิ่มได้ การลงรายการไม่ได้ลงตามมาตรฐานการลงรายการแบบสากล MARC Format ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติอื่น ๆ ได้ ในอนาคต การถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากรองรับการทำงานเฉพาะระบบเท่านั้น การสืบค้นข้อมูลทำได้ไม่หลากหลาย การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet แสดงผลข้อมูลได้ช้า บริการหลังการขายอาจไม่ได้รับความสะดวก 11/18/2018

63 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB
1. Acquisition Module เป็นระบบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ใช้ในงานจัดหา สั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 2. Catalog Module ระบบงานทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ สามารถลงรายการโดยใช้มาตรฐาน MARC ได้ 3. Circulation Module ระบบงานบริการยืม-คืน ให้บริการยืม และคืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รวมถึงจัดทำระบบสมาชิก 4. OPAC Module ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ 5. Web Gateway ระบบสืบค้นสารสนเทศในกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB 11/18/2018

64 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB
ข้อดี บริษัทมีความน่าเชื่อถือ และสำนักงานอยู่ในประเทศไทย สะดวกต่อการติดต่อ ระบบสามารถแยกซื้อได้ตามระบบงาน (Module) ตามความจำเป็นของห้องสมุด และถ้าต้องการเพิ่มสามารถจัดซื้อเพิ่มได้ ระบบเอื้อต่อการทำงานแบบ Multimedia ง่ายต่อการใช้งาน การลงรายการเป็นมาตรฐานสากล MARC Format สามารถเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลกับห้องสมุดได้ เหมาะสำหรับห้องสมุดระดับกลาง และห้องสมุดเฉพาะ มีมาตรฐานการลงรายการข้อมูล และการทำงานเทียบเท่าระบบที่มีขนาดใหญ่ การสืบค้นข้อมูลทำได้ง่าย และสะดวก สามารถออกรายงานสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับห้องสมุด มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ดี 11/18/2018

65 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB
ข้อเสีย โปรแกรมมีราคาแพง คิดราคาตามจำนวนระบบงาน (Module) ที่ซื้อ และไม่สามารถลดราคาตามขนาดของห้องสมุด หรือตามจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ได้ ระบบไม่มีชื่อเสียงมากนัก และไม่นิยมใช้ในห้องสมุดระดับอุดมศึกษา เมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ และจำนวนห้องสมุดที่ใช้ระบบ 11/18/2018

66 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติทรงไทย (SongThai)
คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม เป็นระบบงานแบบให้ผู้ใช้หลายคนได้ใช้งานพร้อมกัน เป็นระบบงานที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้เว็บ (Web-base user interface) เป็นระบบงานเป็นแบบบริการลูกข่าย และแม่ข่าย (Client server system) เป็นระบบงานแบบใช้ฐานข้อมูลสัมพัทธ์ตามมาตรฐาน SQL 92 (RDBMS SQL 92) เป็นระบบงานฐานข้อมูลที่สามารถใช้แม่ข่ายได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ (Multi vendor database server) 11/18/2018

67 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติทรงไทย (SongThai)
เป็นระบบงานที่ใช้ระบบปฏิบัติการได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมงานหลักของห้องสมุด พัฒนามาจากการใช้งานจริง มีขั้นตอนการทำงานที่หลากหลายได้เลือกตามต้องการ ผู้พัฒนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านห้องสมุด และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี เชื่อถือได้ ศักยภาพของโปรแกรมเป็นสากล มีการดูแลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง ราคาย่อมเยา 11/18/2018

68 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติทรงไทย (SongThai)
1. โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “ทรงไทย” [ Project A ] 1. ระบบงานลงรายการทางบรรณานุกรมและการจัดการฐานข้อมูล 2. ระบบงานสืบค้นข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ (OPAC) 3. ระบบงานยืม-คืน 11/18/2018

69 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติทรงไทย (SongThai)
2. โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “ทรงไทย” [ Project B ] 1. ระบบงานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด 2. ระบบงานลงรายการทางบรรณานุกรมและการจัดการฐานข้อมูล 3. ระบบงานสืบค้นข้อมูลด้วยระบบออนไลน์(OPAC) 4. ระบบงานยืม-คืน 11/18/2018

70 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติทรงไทย (SongThai)
3. โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “ทรงไทย” [ Project C ] 1. ระบบงานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด 2. ระบบงานลงรายการทางบรรณานุกรมและการจัดการฐานข้อมูล 3. ระบบงานวารสาร 4. ระบบงานสืบค้นข้อมูลด้วยระบบออนไลน์(OPAC) 5. ระบบงานยืม-คืน 11/18/2018

71 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอื่นๆ
TAS-LIB Digital Librarian MELIB 2.2 CLM โปรแกรมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ Library 2001 ฯลฯ 11/18/2018

72 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในต่างประเทศ
Polaris Circulation Plus Millennium Library Solution Unicorn Horizon Winnebago ALEPH 500 Voyager Athena 11/18/2018


ดาวน์โหลด ppt ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google