งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ALIST Automated Library System For Thai Higher Education Institutes Prince of Songkla University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ALIST Automated Library System For Thai Higher Education Institutes Prince of Songkla University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ALIST Automated Library System For Thai Higher Education Institutes Prince of Songkla University

2 ALIST Automated Library System For Thai Higher Education Institutes ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับ สถาบันอุดมศึกษาไทย

3 พัฒนาการของระบบห้องสมุด อัตโนมัติ ALIST สถาบันที่ใช้งานจุดเด่น Version 4 ( กำลังพัฒนา ) มีรูปแบบ Single System รองรับรูปแบบ Branch Library จัดทำรายงานแสดงบน Web Version 3 มอ. ปัตตานี, ตรัง, ภูเก็ต ม. ราชภัฎวไลย อลงกรณ์ ม. หาดใหญ่ ม. เทคโนโลยีราชมงคล อีสาน รองรับข้อมูลรูปแบบ MARC21 ทำรายการจอง ทรัพยากร แบบไม่ระบุตัวเล่มผ่าน Web Version 2 ม. สงขลานครินทร์ ( หาดใหญ่ ) Export ข้อมูลรูปแบบ MARC21 สืบค้นข้อมูลผ่าน Web OPAC ทำรายการจอง / ยืมต่อ ผ่าน Web Version 1 ม. สงขลานครินทร์ ( สุ ราษฎร์ธานี ) มีระบบคืนด้วยตัวเอง (Plug-in) สืบค้นข้อมูล (Windows, Web OPAC)

4 ฐานความรู้การพัฒนาระบบห้องสมุด อัตโนมัติ Dynix/Horizon มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Innopac มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี VTLS มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ Magic Library มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน Non-Standard มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

5 ตู้ยืมคืนด้วยตัวเอง ( มอ. สุราษฎร์ ธานี )

6 สถาปัตยกรรมระบบ Database RDBMS Application Servers & Web Servers User Interface Mail Server FTP Server Content Server Active Directory Windows-based Web browsers 3 rd party apps Web Services Window Services Independence Database Web Application Logs Data Access Servers

7 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องระบบห้องสมุด อัตโนมัติ MARC21 ISO 2709 AACR2 Z39.50 * Text File CSV File DataNetworkBarcode TCP/IP HTTP FTP SMTP Code 39 Interleaved Codabar EAN13 EAN128

8 Automated Library System for Thai Higher Education Institutes Features Environments Authentication Standards opac1.clib.psu.ac.th opac2.clib.psu.ac.th opac3.clib.psu.ac.th jfklib.oas.psu.ac.th opac.surat.psu.ac.th opac.trang.psu.ac.th opac.phuket.psu.ac.th opac.vru.ac.th opac.hu.ac.th Links www.alist.psu.ac.th Database Server Windows2003/Linux Windows2003/Linux ORACLE 10gR2 ORACLE 10gR2 Web Server Windows2003 Windows2003 IIS 6.0 IIS 6.0.NET Framework.NET Framework Web Services Web Services Windows 2003 Active Directory Active DirectoryLinux LDAP Services LDAP ServicesDatabase Database Services Database Services MARC21 MARC21 ISO 2709 ISO 2709 Z39.50 Z39.50 Bibliographic Record Authority Record Holding Record Import/Export Record Clipboard Management Merge Bib. Record Merge Authority Record Cataloging Module Integrated Modules Integrated Modules Branch Library Branch Library User Friendly User Friendly Command Search Command Search Enhance Clipboard Enhance Clipboard Z39.50 Z39.50 Web Services Web Services Unlimited Staffs Unlimited Staffs Unlimited Items Unlimited Items Ready for Open Source RDBMS Ready for Open Source RDBMS User-Defined Reports User-Defined Reports Support Union Catalog Support Union Catalog Circulation Module Circulation Desk Reservation Renew In-House Use Inventory Patron Management Self Services Item/Patron History Serials Module Publication pattern Check-In Card Issue Registering Claiming Canceling Binding Holding Record Ordering Receiving Claiming Canceling Fund Management Acquisitions Module Basic Search Advanced Search Patron Information Library Information Mail Message Services Statistics OPAC Module System Admin. Module Authorization system IP Registering Massaging system Backup/Recovery system Library Statistics ALIST4

9 ALIST Modules Cataloging Circulation Web OPAC Acquisition Serials System Admin.

10 จุดเด่นระบบห้องสมุด ALIST CatalogingCirculationWeb OPAC What’s new!!! Searching Worksheet Fullscreen Editing Fixed Field Editing Cloning Record Cover Image Logs Searching Circulation Desk Support Multiple Branch Recall Items Debt Management Hour Check-Out Logs Searching Search in Result Search History Patron Profile Material Recommended

11 ข้อดีของระบบห้องสมุด ALIST ผู้ใช้งานทั่วไป : สามารถตรวจสอบ / แก้ไข ข้อมูลส่วนตัว Profile จัดทำรายการผ่านทาง Web OPAC รับทราบข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุดผ่านทาง e-mail ผู้ใช้ / ผู้ดูแลระบบ : ทุกโมดูลทำงานประสานกัน (Integrated Modules) จัดทำรายงานทุกอย่างผ่านทาง Browser บริหารจัดการระบบผ่านทาง Browser องค์กร : ระบบห้องสมุดที่คุ้มค่า ระบบที่สามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลกันได้ (Union Catalog)

12 Servers Database Server Windows 2003, Linux, Fedora RDBMS Commercial  ORACLE 10g, MS SQL Server Opensource  PostgreSQL, MySQL Web Server Windows 2003 or higher IIS 6 or higher

13 Windows based Application.NET Framework 2.0 Web based Application Web browser Developing Software MS Visual Studio.NET 2005 Clients

14 ALIST Roadmap ALIST4.0 (3 Modules) Aug. 2008 ALIST4.0 (Complete System) Nov. 2008 Z39.50 Plug-in Mar. 2009 Self-Check 2009 ALIST Union Catalog 20?? Moving to Web based App. 20??


ดาวน์โหลด ppt ALIST Automated Library System For Thai Higher Education Institutes Prince of Songkla University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google