งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC: Online Public Access Catalog)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC: Online Public Access Catalog)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC: Online Public Access Catalog)

2 หัวข้อการเรียนรู้ 1. การสืบค้นหนังสือ จากเว็บ OPAC
3. การสืบค้นบทความวารสาร (Journal Indexing) 4. การตรวจสอบการยืม / ยืมต่อด้วยตนเอง

3 OPAC หรือ Online Public Access Catalog
คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ประกอบด้วย หนังสือ (Books) วารสาร (Journal / Magazine) โสตทัศนวัสดุ (Audio – Visual Materials) บทความวารสาร (Journal Indexing)

4 เริ่มต้นการสืบค้นจากหน้าเว็บไวต์ศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา
(

5 4 3 1 2 การสืบค้นหนังสือ วารสารและสื่อโสตทัศนวัสดุ
(ตัวอย่าง สืบค้นโดยเลือกเขตข้อมูล หัวเรื่อง - Subject ) 4 เลือกภาษาได้ 3 1 กด Search พิมพ์คำค้นที่ต้องการ 2 เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการค้น

6 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น
1 บอกวิธีการสืบค้น และจำนวนที่ค้นได้ - ดูรายละเอียดทาง บรรณานุกรมรายการ ที่ต้องการโดยคลิก “Full” -ดูรายละเอียด สถานะของรายการ ที่ต้องการโดยคลิก “Items” 2

7 รายละเอียดทางบรรณานุกรม
ชื่อเรื่องสามารถลิงค์ไปยังชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้อง หัวเรื่องสามารถลิงค์ไปยังหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง

8 รายละเอียดสถานะของรายการที่ต้องการ
แจ้งรายละเอียดสถานะของหนังสือ แต่ละเล่มในรายการเดียวกันว่าอยู่ในสถานะใด อยู่ชั้นไหน สามารถยืมได้หรือไม่และมีกี่รายการที่สามารถยืมได้

9 Status (สถานภาพ) ที่ควรทราบ
Due date : 31– October-2014 ถูกยืมไปกำหนดส่ง 31-October-2014

10 การสืบค้นวารสารจากหน้าเว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารฯ
1 2

11 การสืบค้นวารสาร จากหน้าเว็บ OPAC
1 พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการ แล้วเลือก Journal Title แล้ว Search ผลลัพธ์ที่ได้ จะมีคำว่า (วารสาร) หรือ (Journal Title) ต่อท้าย 2

12 รายละเอียดของวารสาร บอกรายละเอียดต่าง ๆ ของวารสาร เช่น ชื่อวารสาร / ISSN / หัวเรื่อง / กำหนดออก เป็นต้น ดูรายละเอียดฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง บอกสถานที่ (ตู้) จัดเก็บ

13 การสืบค้นบทความวารสาร (Journal Indexing)
พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา 1 2 เลือกฐานข้อมูล เป็น Journal Indexing

14 การสืบค้นบทความวารสาร (Journal Indexing) (ต่อ)
จะมีบทความที่มีหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องมาให้เลือก เลือกบทความที่ต้องการ

15 การสืบค้นบทความวารสาร (Journal Indexing) (ต่อ)
จะให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมประกอบด้วย 1. ชื่อผู้แต่ง 2. ชื่อบทความ/หัวเรื่อง 3. ชื่อวารสาร/ปีที่/ฉบับที่/เดือน ปี/เลขหน้า 1 2 3

16 การตรวจสอบการยืม / ยืมต่อด้วยตนเอง
1 2

17 การตรวจสอบการยืม / ยืมต่อด้วยตนเอง (ต่อ)
ในช่อง Patron Id ให้ใส่ รหัสประจำตัวนักศึกษา และใส่ Password เป็นตัวเลข 4 ตัว ที่ได้กำหนดไว้กับทางห้องสมุด

18 การตรวจสอบการยืม / ยืมต่อด้วยตนเอง (ต่อ)
จะบอกรายละเอียดการยืม ว่ามียืมไปแล้วทั้งหมดกี่รายการ และมีกำหนดส่งคืนเมื่อใด สามารถเลือกยืมต่อรายการที่ต้องการได้ (ต้องไม่เกินกำหนดส่งคืนเดิม)

19 การตรวจสอบการยืม / ยืมต่อด้วยตนเอง (ต่อ)
หากทำการยืมต่อสำเร็จจะปรากฏ วันกำหนดส่งคืนครั้งต่อไปขึ้นมาให้

20 E-mail: library@mfu.ac.th
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โทร หรือ


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC: Online Public Access Catalog)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google