งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้น ทรัพยากรห้องสมุด ( OPAC: Online Public Access Catalog)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้น ทรัพยากรห้องสมุด ( OPAC: Online Public Access Catalog)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้น ทรัพยากรห้องสมุด ( OPAC: Online Public Access Catalog)

2 หัวข้อการ เรียนรู้ 1. การสืบค้นหนังสือ จากเว็บ OPAC 2. การสืบค้นวารสาร จากเว็บ OPAC 3. การสืบค้นบทความวารสาร (Journal Indexing) 4. การตรวจสอบการยืม / ยืมต่อ ด้วยตนเอง

3 OPAC หรือ Online Public Access Catalog คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ประกอบด้วย หนังสือ (Books) วารสาร (Journal / Magazine) โสตทัศนวัสดุ (Audio – Visual Materials) บทความวารสาร (Journal Indexing)

4 เริ่มต้นการสืบค้นจากหน้าเว็บไวต์ศูนย์บรรณสาร และ สื่อการศึกษา (http://www.mfu.ac.th/center/lib)

5 การสืบค้นหนังสือ วารสารและสื่อ โสตทัศนวัสดุ ( ตัวอย่าง สืบค้นโดยเลือกเขตข้อมูล หัวเรื่อง - Subject ) 1 พิมพ์คำค้นที่ ต้องการ เลือกเขตข้อมูลที่ ต้องการค้น 2 กด Searc h 3 เลือก ภาษาได้ 4

6 ผลลัพธ์ที่ได้จากการ สืบค้น - ดูรายละเอียดทาง บรรณานุกรมรายการ ที่ต้องการโดยคลิก “Full” - ดูรายละเอียด สถานะของรายการ ที่ต้องการโดยคลิก “Items” - ดูรายละเอียดทาง บรรณานุกรมรายการ ที่ต้องการโดยคลิก “Full” - ดูรายละเอียด สถานะของรายการ ที่ต้องการโดยคลิก “Items” บอกวิธีการสืบค้น และ จำนวนที่ค้นได้ 1 2

7 รายละเอียดทาง บรรณานุกรม ชื่อเรื่องสามารถลิงค์ไปยังชื่อ เรื่องที่เกี่ยวข้อง หัวเรื่องสามารถลิงค์ไปยังหัว เรื่องที่เกี่ยวข้อง

8 รายละเอียดสถานะของ รายการที่ต้องการ แจ้งรายละเอียด สถานะของหนังสือ แต่ละเล่มในรายการ เดียวกันว่าอยู่ใน สถานะใด อยู่ชั้นไหน สามารถ ยืมได้หรือไม่และมีกี่ รายการที่สามารถยืม ได้ แจ้งรายละเอียด สถานะของหนังสือ แต่ละเล่มในรายการ เดียวกันว่าอยู่ใน สถานะใด อยู่ชั้นไหน สามารถ ยืมได้หรือไม่และมีกี่ รายการที่สามารถยืม ได้

9 Status ( สถานภาพ ) ที่ ควรทราบ Due date : 31– October-2014 ถูกยืมไปกำหนดส่ง 31-October-2014

10 การสืบค้นวารสารจากหน้าเว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารฯ 1 2

11 การสืบค้นวารสาร จาก หน้าเว็บ OPAC พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการ แล้วเลือก Journal Title แล้ว Search 1 ผลลัพธ์ที่ได้ จะมีคำ ว่า ( วารสาร ) หรือ (Journal Title) ต่อท้าย ผลลัพธ์ที่ได้ จะมีคำ ว่า ( วารสาร ) หรือ (Journal Title) ต่อท้าย 2

12 รายละเอียดของ วารสาร บอกรายละเอียดต่าง ๆ ของวารสาร เช่น ชื่อวารสาร / ISSN / หัวเรื่อง / กำหนดออก เป็นต้น ดูรายละเอียดฉบับปัจจุบัน และ ฉบับย้อนหลัง บอกสถานที่ ( ตู้ ) จัดเก็บ

13 การสืบค้นบทความวารสาร (Journal Indexing) 1 2 พิมพ์คำที่ ต้องการค้นหา เลือกฐานข้อมูล เป็น Journal Indexing

14 การสืบค้นบทความวารสาร (Journal Indexing) ( ต่อ ) จะมีบทความที่มีหัวเรื่องที่ เกี่ยวข้องมาให้เลือก เลือกบทความที่ ต้องการ

15 การสืบค้นบทความวารสาร (Journal Indexing) ( ต่อ ) 1 2 3 จะให้ข้อมูลทาง บรรณานุกรม ประกอบด้วย 1. ชื่อผู้แต่ง 2. ชื่อบทความ / หัวเรื่อง 3. ชื่อวารสาร / ปีที่ / ฉบับ ที่ / เดือน ปี / เลขหน้า จะให้ข้อมูลทาง บรรณานุกรม ประกอบด้วย 1. ชื่อผู้แต่ง 2. ชื่อบทความ / หัวเรื่อง 3. ชื่อวารสาร / ปีที่ / ฉบับ ที่ / เดือน ปี / เลขหน้า

16 การตรวจสอบการยืม / ยืมต่อด้วย ตนเอง 1 2

17 การตรวจสอบการยืม / ยืมต่อ ด้วยตนเอง ( ต่อ ) - ในช่อง Patron Id ให้ ใส่ รหัสประจำตัว นักศึกษา - และใส่ Password เป็น ตัวเลข 4 ตัว ที่ได้ กำหนดไว้กับทาง ห้องสมุด - ในช่อง Patron Id ให้ ใส่ รหัสประจำตัว นักศึกษา - และใส่ Password เป็น ตัวเลข 4 ตัว ที่ได้ กำหนดไว้กับทาง ห้องสมุด

18 การตรวจสอบการยืม / ยืมต่อด้วย ตนเอง ( ต่อ ) - จะบอกรายละเอียดการ ยืม ว่ามียืมไปแล้ว ทั้งหมดกี่รายการ และ มีกำหนดส่งคืนเมื่อใด - สามารถเลือกยืมต่อ รายการที่ต้องการได้ ( ต้องไม่เกินกำหนด ส่งคืนเดิม ) - จะบอกรายละเอียดการ ยืม ว่ามียืมไปแล้ว ทั้งหมดกี่รายการ และ มีกำหนดส่งคืนเมื่อใด - สามารถเลือกยืมต่อ รายการที่ต้องการได้ ( ต้องไม่เกินกำหนด ส่งคืนเดิม )

19 การตรวจสอบการยืม / ยืมต่อด้วย ตนเอง ( ต่อ ) - หากทำการยืมต่อสำเร็จ จะปรากฏ วันกำหนด ส่งคืนครั้งต่อไปขึ้นมาให้

20 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำใน การสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและ ช่วยค้นคว้า โทร. 0 5391 6339 หรือ 0 5391 6345 E-mail: library@mfu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้น ทรัพยากรห้องสมุด ( OPAC: Online Public Access Catalog)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google