งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อ สถาบันอุดมศึกษาไทย Automated.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อ สถาบันอุดมศึกษาไทย Automated."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อ สถาบันอุดมศึกษาไทย Automated Library System For Thai Higher Education Institutes สายพิณ วิไลรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University แนวคิด / หลักการ พัฒนาระบบใช้เอง ลดการพึ่งพาระบบ จากต่างประเทศ พัฒนาระบบใช้เอง ลดการพึ่งพาระบบ จากต่างประเทศ ประหยัดงบประมาณ ใช้งบประมาณที่มี จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ ใช้งบประมาณที่มี จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตามความจำเป็น/ความต้องการใน การใช้งาน พัฒนาตามความจำเป็น/ความต้องการใน การใช้งาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากร Open-sourcecode Software Open-sourcecode Software

3 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของห้องสมุด มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่ – หอสมุดคุณหญิงหลง ฯ วิทยาเขตหาดใหญ่ – หอสมุดคุณหญิงหลง ฯ ก่อน 2543 ใช้ระบบ Dynix ก่อน 2543 ใช้ระบบ Dynix ปลายปี 2543 เรื่มพัฒนาระบบใช้เอง ปลายปี 2543 เรื่มพัฒนาระบบใช้เอง ธันวาคม 2544 - 2547 ใช้ระบบที่พัฒนาเอง (Phase 1) ธันวาคม 2544 - 2547 ใช้ระบบที่พัฒนาเอง (Phase 1) Cataloging Module Cataloging Module Circulation Module Circulation Module OPAC OPAC Serial Module (การทำงานยังไม่สมบูรณ์) Serial Module (การทำงานยังไม่สมบูรณ์) มิ.ย. 2545- ธ.ค. 2547 พัฒนาใหม่ทั้งระบบ (Phase 2) มิ.ย. 2545- ธ.ค. 2547 พัฒนาใหม่ทั้งระบบ (Phase 2) มีนาคม 2548 – ปัจจุบันใช้ระบบใหม่ (Phase 2) มีนาคม 2548 – ปัจจุบันใช้ระบบใหม่ (Phase 2) วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตปัตตานี - หอสมุด JFK ใฃ้ INNOPAC จนกระทั่งปัจจุบัน 2549 ห้องสมุดของ มอ.ทั้ง 5 วิทยาเขต ใช้ระบบที่พัฒนา เอง 2549 ห้องสมุดของ มอ.ทั้ง 5 วิทยาเขต ใช้ระบบที่พัฒนา เอง

4 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University PSU Passport Registrar BackOffice Teaching Performance Assessment System Library Management System Financial Management System Human Resource Management System E-Journal E-Document E-Mail Web Hosting Web Portal FTP Service P rince O f Songkla U niversity D igital Information S ystem (PROUDS) On-line Registration Student Information System E-Learning/Virtual Classroom Student Affairs Information System Health Insurance & Hospital Information System Grade Submission System Knowledge Management System

5 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University คุณลักษณะระบบ คุณลักษณะระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับ ห้องสมุดในประเทศไทย ตุลาคม 2544 Integrated Library System for Thailand Libraries October 2001 จัดทำโดย คณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุเสถาบัน อุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ Thai Library Information Technology Working Group

6 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University System Design with UML

7 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University Sequence Diagram

8 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University Automated Library System for Thai Higher Education Institutes ประกอบด้วย 6 ระบบย่อย ประกอบด้วย 6 ระบบย่อย Acquisition Module Acquisition Module Cataloging Module Cataloging Module Circulation Module Circulation Module Serial Module Serial Module Online Public Access Catalog - OPAC Module Online Public Access Catalog - OPAC Module Administration Module Administration Module

9 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University Module Interaction

10 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University Acquisition Module การตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลการสั่งซื้อ การตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลการสั่งซื้อ บันทึกรายการสั่งซื้อ บันทึกรายการสั่งซื้อ ดำเนินการสั่งซื้อ ดำเนินการสั่งซื้อ การตรวจรับ การตรวจรับ รายงาน สถิติ รายงาน สถิติ

11 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ข้อมูลการสั่งซื้อ การรับข้อมูลการสั่งซื้อ การรับข้อมูลการสั่งซื้อ การตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลการ สั่งซื้อจากฐานข้อมูลของห้องสมุด การตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลการ สั่งซื้อจากฐานข้อมูลของห้องสมุด การสร้าง Bib Record การสร้าง Bib Record

12 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University บันทึกรายการสั่งซื้อ

13 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University จัดทำใบสอบราคารายการสั่งซื้อ ส่งให้ร้านค้า

14 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ตัวอย่างใบสอบราคา

15 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University เลือกรายการจากใบเสนอราคา เพื่อทำใบสั่งซื้อ

16 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ป้อนข้อมูลในใบสั่งซื้อ

17 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ตัวอย่างใบสั่งซื้อ

18 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การตรวจรับรายการสั่งซื้อ

19 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ป้อนข้อมูลรายละเอียดการตรวจรับ

20 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University จัดทำเอกสารแนบการตรวจรับ

21 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ตัวอย่างรายงานการสั่งซื้อหนังสือ

22 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ตัวอย่างรายงานการใช้เงิน จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

23 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University Cataloging Module การป้อน/ปรับปรุงรายการบรรณานุกรม การป้อน/ปรับปรุงรายการบรรณานุกรม การปรับปรุงรายการตัวเล่ม การปรับปรุงรายการตัวเล่ม การปรับปรุงรายการ Authority record การปรับปรุงรายการ Authority record การ Merge ข้อมูลบรรณานุกรม การ Merge ข้อมูลบรรณานุกรม การ Merge ข้อมูล Authority record การ Merge ข้อมูล Authority record การพิมพ์ข้อมูล Label การพิมพ์ข้อมูล Label การจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ การจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ

24 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การป้อนข้อมูลบรรณานุกรม

25 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ปรับปรุงข้อมูล Tag 008

26 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การเพิ่ม Tag

27 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การเพิ่ม Subfield

28 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University แสดงข้อมูลบรรณานุกรม สำหรับ OPAC

29 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ข้อมูลตัวเล่ม (Item ๗

30 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การจัดการข้อมูลตัวเล่ม

31 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การจัดการข้อมูล Authority record

32 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การ Merge ข้อมูล บรรณานุกรม

33 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การ Merge ข้อมูล Authority record

34 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การพิมพ์ข้อมูล Label

35 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การพิมพ์ข้อมูล Label ( ต่อ )

36 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การพิมพ์ข้อมูล Label ( ต่อ )

37 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University Circulation Module การยืม คืน การยืม คืน การปรับปรุงวันกำหนดคืน ยืมต่อ การปรับปรุงวันกำหนดคืน ยืมต่อ ก่รจัดการหนังสือหาย ก่รจัดการหนังสือหาย การจัดการข้อมูลสมาชิก การจัดการข้อมูลสมาชิก การจอง การจัดการบล็อกหนังสือ สมาชิก การจอง การจัดการบล็อกหนังสือ สมาชิก การปรับ ยกเว้นค่าปรับ การปรับ ยกเว้นค่าปรับ ดารส่งข้อความ หนังสือสำรอง ยกเลิก ดารส่งข้อความ หนังสือสำรอง ยกเลิก การ Inventory การ Inventory การจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ การจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ

38 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การยืมตัวเล่ม

39 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การยืมเกินสิทธิ์

40 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การเพิ่ม Check in Note

41 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การแจ้งสื่อหาย

42 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การเพิ่มข้อความถึงสมาชิก

43 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การชำระค่าปรับ

44 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การยกเว้นค่าปรับ

45 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การคืนตัวเล่ม

46 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การคืนตัวเล่มเกินกำหนดส่ง

47 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การเลือกรูปแบบการคืน

48 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การจองตัวเล่ม

49 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การยกเลิกการจองตัวเล่ม

50 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การยืมตัวเล่มต่อ

51 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การยืมตัวเล่มต่อ ( ต่อ )

52 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University รายงานสำหรับ Circulation Module

53 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University รายงานสมาชิกค้างส่ง หนังสือ

54 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University รายงานค่าปรับ

55 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University รายงานการคืน Book Drop

56 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University Serial Module การทบทวนการบอกรับ ยกเลิก เพิ่มชื่อวารสาร การทบทวนการบอกรับ ยกเลิก เพิ่มชื่อวารสาร การสร้าง Publication pattern การสร้าง Publication pattern การสร้าง Check-in card การสร้าง Check-in card การสร้าง Serial block การสร้าง Serial block การลงทะเบียนวารสารปกติ การลงทะเบียนวารสารปกติ การทวงวารสาร การทวงวารสาร การจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ การจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ

57 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การสร้าง Checkin Card

58 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การกำหนด Publication Pattern : Enumeration

59 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การกำหนด Publication Pattern:Chronology Data

60 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การสร้าง Serial Block สำหรับ Register

61 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การลงทะเบียนวารสาร

62 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การปรับปรุงข้อมูล Library Has

63 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การเย็บเล่มวารสาร (Binding)

64 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การเย็บเล่มวารสาร ( ต่อ )

65 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การเย็บเล่มวารสาร ( ต่อ )

66 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University แสดงข้อมูลวารสารบน WEB OPAC

67 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การทวงวารสาร

68 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การทวงวารสาร ( ต่อ )

69 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ตัวอย่างรายงานการทวง วารสาร

70 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University Web OPAC การสืบค้นแบบ Basic และ Advanced Search การสืบค้นแบบ Basic และ Advanced Search การ Export ข้อมูลบรรณานุกรม การ Export ข้อมูลบรรณานุกรม ข้อมูลข่าวสารแจ้งสมาชิกห้องสมุด ข้อมูลข่าวสารแจ้งสมาชิกห้องสมุด การจอง การยืมตัวเล่มต่อ (Renew) การจอง การยืมตัวเล่มต่อ (Renew) ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุด ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุด รายงานสถิติการสืบค้นผ่านทาง Web OPAC รายงานสถิติการสืบค้นผ่านทาง Web OPAC

71 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การค้นแบบ Basic Search

72 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การค้นแบบ Advanced Search

73 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การแสดงในรูปแบบ NonMARC format

74 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การแสดงในรูปแบบ MARC format

75 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การ Export ข้อมูล

76 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University เลือกรูปแบบและวิธีการ Export

77 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University เลือก Field เพื่อ Export

78 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ตัวอย่างข้อมูลที่ Export แบบ Brief format

79 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ตัวอย่างข้อมูลที่ Export แบบ MARC format

80 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การจองสื่อผ่าน Web OPAC

81 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การต่ออายุสื่อผ่าน Web OPAC

82 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University เมนูหลักสำหรับ Web OPAC

83 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ข้อมูลรายละเอียดรายการของ สมาชิก

84 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University สถิติจำนวนทรัพยากรที่มีใน ห้องสมุด

85 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University รายชื่อหนังสือใหม่

86 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University รายงานการสืบค้น OPAC

87 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ตัวอย่างรายงาน สถิติการค้น ข้อมูล

88 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University Administration Module จัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ จัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการข้อมูลระดับสิทธิ์การใช้งานระบบ จัดการข้อมูลระดับสิทธิ์การใช้งานระบบ การ Import/Export ข้อมูลบรรณานุกรม การ Import/Export ข้อมูลบรรณานุกรม การจัดการ Barcode การจัดการ Barcode

89 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การจัดการข้อมูลพื้นฐานของ ระบบ

90 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การจัดการข้อมูลสมาชิก ห้องสมุด

91 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การกำหนดระดับสิทธิ์ในการ เข้าใช้งานระบบ

92 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การ Import ข้อมูล Bibliographic Record

93 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การ Export ข้อมูล Bibliographic Record

94 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การจัดทำ Barcode

95 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University สถิติการเข้าใช้งานระบบ

96 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services Prince of Songkla University

97 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University การนำ ALIST ไปใช้งาน การพัฒนาระบบ - สกอ. การพัฒนาระบบ - สกอ. Phase 1 Phase 1 การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนา Catalog Module, Circulation Module, OPAC Module 10 เดือน การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนา Catalog Module, Circulation Module, OPAC Module 10 เดือน Phase 2 Phase 2 การพัฒนา Serial Module, ACQ และ Administration Module 7 เดือน การพัฒนา Serial Module, ACQ และ Administration Module 7 เดือน

98 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University Three Tier Software Architecture ORACLE Database Server Web Server Librarian Client (Windows Form) OPAC Client (Web-based) Web Service

99 Web Server Client(Web/Windows) ORACLE Database Server Hatyai ORACLE Database Server Pattani ORACLE Database Server Trang ORACLE Database Server Phuket ORACLE Database Server Surattani Web Server PSU Passport ORACLE Database Cluster Hatyai

100 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ALIST HW & SW ชั้น HardwareSoftware Database Server Linux/Windows Server ขนาดที่เหมาะสม กับขนาดของห้องสมุด ( รองรับการขยาย ในอนาคต โดยการทำ Clustering) Oracle9i หรือสูงกว่า (5-users licensed) Web Server Windows 2003 Server ขนาดที่เหมาะสมกับ ขนาดของห้องสมุด ( รองรับการขยายตัว โดยใช้ load balancing) Windows 2003 Server User Interface Windows Form WorkstationAcquisition Module Windows Form WorkstationCataloging Module Windows Form WorkstationCirculation Module Windows Form WorkstationSerials Module Web-based WorkstationOPAC Module Windows Form WorkstationAdministration Module

101 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University Server ราคาต่อหน่วย ( บาท ) หมายเหตุ Domain Controller 70,000 ควบคุมระบบ PSU Passport Web70,000 Web Service Database Server 300,000 DB Server Windows 2003 50,000OS Windows Client Access License 50,000 50 users license Oracle 10g 50,000DB รวมทั้งหมด590,000 งบประมาณ

102 Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt Lady Atthakraweesunthorn Library JFK Library Office of Academic Services, Prince of Songkla University ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อ สถาบันอุดมศึกษาไทย Automated.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google