งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ Acquisition Module อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ Acquisition Module อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ Acquisition Module อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน

3 2 งานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Development) คือ กระบวนการ ในการรวบรวมสื่อสารสนเทศ ประเภทต่างๆ ไว้เพื่อให้บริการ โดยมีการวางแผนอย่างดี และมี การจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศนั้น ตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้ใช้

4 3 กระบวนการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ 1. การศึกษาผู้ใช้ 2. จัดทำนโยบาย 3. การคัดเลือก 4. การจัดหา 5. การคัดออกหรือจำหน่ายออก 6. การประเมินทรัพยากร สารสนเทศ

5 4 Book selection Paper book recommendations Acquisitions Department Bibliographic checking Send out orders by mail Book vendor Typing orders

6 5 หน้าที่ของระบบงานพัฒนา ทรัพยากรฯ  หน้าที่การสั่งซื้อ  หน้าที่การรับเข้า  หน้าที่การทวงถาม  หน้าที่บอกยกเลิก  หน้าที่ส่งคืน  หน้าที่จัดทำสถิติ / รายงาน

7 6 ลักษณะทั่วไปของระบบงาน  แสดงรายการสั่งซื้อในออนไลน์ แคตตาล็อก  แสดงรายการที่จัดซื้อ  ควบคุมรายการที่ผู้ใช้บริการ เสนอมา  ทำรายการจัดซื้อ  จัดทำฐานข้อมูลผู้ขาย  จัดทำรายการบรรณานุกรม เบื้องต้นได้

8 7 ลักษณะทั่วไปของระบบงาน  จัดซื้อในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  จัดทำจดหมายทวงถามได้  มีระบบจัดการงบประมาณ  จัดทำงบประปี  ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้  จัดทำรายงานการจัดซื้อ

9 8 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ  1. ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย  ฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่าย (Vendor Database)  ฐานข้อมูลการเงิน (Funds Database)

10 9 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ  2. ขั้นตอนของระบบงานจัดหา (The Acquisition Process)  การคัดเลือกทรัพยากร สารสนเทศ (Selection of materials)

11 10 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ  ตรวจสอบรายการก่อนสั่งซื้อ (Approval of selection for ordering)  จัดทำรายการอย่างง่าย (Provisional cataloging)  แสดงสถานการณ์สั่งซื้อในระบบ ออนไลน์ (Display of order status in the online catalog)

12 11

13 12 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ  ตรวจสอบและคัดเลือกตัวแทน จำหน่าย (Verification and Vendor selection)  จัดทำใบสั่งซื้อ (Creating the order)  การสั่งซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ordering of materials)  การทำรายการหลังการสั่งซื้อ (Final catalog)

14 13 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ  จัดการจ่ายเงินให้กับผู้จำหน่าย (Making payment to vendors)  การทวงถาม (Claims)  การยกเลิก (Cancel)  การส่งคืน (Return)

15 14 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ  3. ระบบจัดการด้านการเงิน (Funds accounting system) การจัดตั้งงบประมาณและค่าใช้จ่าย (Establishing funds and budgets) การจัดทำสถานะบัญชีปัจจุบัน (Current status of accounts) การจัดทำบัญชีตามปีงบประมาณ (Accounting by discrete fiscal year) การตรวจสอบระบบการเงิน (Audit trail for financial transactions)

16 15 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ 4. ระบบการจัดทำรายงาน (Reports) คือ ระบบการจัดทำ รายงานการจัดซื้อ และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับระบบการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ

17 16 ตัวอย่างหน้าจอการ ทำงาน

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23 ขั้นตอนการสร้างไฟล์การจัดหา  สร้างข้อมูลผู้จำหน่าย  สร้างข้อมูลการเงิน  สร้างข้อมูลการจัดซื้อ

25 24

26 25

27 26

28 27


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ Acquisition Module อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google