งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ระบบงานวารสาร (Serial Control Module) อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ ลุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ระบบงานวารสาร (Serial Control Module) อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ ลุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ระบบงานวารสาร (Serial Control Module) อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ ลุน

2 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 ระบบงานวารสาร เป็นระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับ วารสารที่มีในห้องสมุด ในด้านการ สั่งซื้อ การับเข้ามา ซึ่งจะมีความ แตกต่างจากการสั่งซื้อหนังสือ แต่ก็ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ มีหน้าที่ ในการจัดการคล้ายกัน แต่ระบบใน การสั่งซื้อนั้นต่างกัน วารสารมีการ สั่งซื้อแบบต่อเนื่องจึงทำให้ต้องแยก ระบบออกจากหนังสือ รวมถึงระบบ ในการส่งเย็บเล่ม และการเวียน วารสาร

3 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 ส่วนประกอบในระบบงาน วารสาร 1. การแสดงรายชื่อในระบบ ออนไลน์ (Online Catalog Display)

4 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 4

5 5 ส่วนประกอบในระบบงาน วารสาร 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน วารสาร (Data Sets Involved with Serial Control) 2.1 ระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic Record) 2.2 ระเบียนวารสารแต่ละฉบับ (Holdings or Issue Records) 2.3 ฐานข้อมูลผู้แทนจำหน่าย (Vendor Database) 2.4 ฐานข้อมูลทางการเงิน (Funs Database)

6 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6

7 7

8 8

9 9 ส่วนประกอบในระบบงาน วารสาร 3. การจัดการงานวารสารตามลำดับ ขั้นตอน 3.1 การแจ้งความประสงค์ / ความต้องการ (Requests) 3.2 การคัดเลือก (Selection) 3.3 การตรวจสอบและการ สั่งซื้อ (Approving and Creating Orders) 3.4 การทำรายการ (Cataloging)

10 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 10 ส่วนประกอบในระบบงาน วารสาร 3. การจัดการงานวารสารตามลำดับ ขั้นตอน 3.5 สร้างระเบียนเล่มวารสาร (Issue Record Creation) 3.6 การรับวารสารเข้าสู่ระบบ (Serial Check- In) 3.7 การทวงถาม (Claiming) 3.8 การบอกรับต่อเนื่องและ การยกเลิก (Subscription Continuation and Cancellations) 3.9 การเย็บเล่มวารสาร (Binding)

11 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 11 หน้าที่หลักของระบบงาน วารสาร 1. การสั่งซื้อ (Order) 2. การรับเข้า (Check in Function) 3. การส่งคืน (Return Function) 4. การทวงถาม (Claiming Function) 5. การยกเลิกรายการ (Cancellation Function) 6. การเย็บเล่ม (Binding Function) 7. การเวียนวารสาร (Routing Function)

12 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 12

13 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 13

14 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 14

15 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15

16 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 16

17 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ระบบงานบริหาร (Administratio n Module)

18 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 18 ระบบงานบริหาร เป็นระบบที่ใช้ในการ กำหนดรายละเอียดต่างๆ ของระบบ โดยมีผู้ดูแล ระบบเพียงคนเดียว

19 อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 19 รายละเอียดสำคัญ 1. การกำหนดค่าเริ่มต้น 2. การกำหนดรูปแบบการ สำรองข้อมูล 3. การกำหนดสิทธิในการ ใช้งาน 4. การกำหนดรายละเอียด อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ระบบงานวารสาร (Serial Control Module) อ. จุฑาทิพย์ จันทร์ ลุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google