งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Acquisition Module 2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Development) คือ กระบวนการ ในการรวบรวมสื่อสารสนเทศ ประเภทต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Acquisition Module 2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Development) คือ กระบวนการ ในการรวบรวมสื่อสารสนเทศ ประเภทต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 Acquisition Module

3 2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Development) คือ กระบวนการ ในการรวบรวมสื่อสารสนเทศ ประเภทต่างๆ ไว้เพื่อให้บริการ โดย มีการวางแผนอย่างดี และมีการ จัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ ทรัพยากรสารสนเทศนั้นตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้ใช้

4 3 กระบวนการพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ 1. การศึกษาผู้ใช้ 2. จัดทำนโยบาย 3. การคัดเลือก 4. การจัดหา 5. การคัดออกหรือจำหน่ายออก 6. การประเมินทรัพยากร สารสนเทศ

5 4 Book selection Paper book recommendations Acquisitions Department Bibliographic checking Send out orders by mail Book vendor Typing orders

6 5 หน้าที่ของระบบงานพัฒนาฯ หน้าที่การสั่งซื้อ หน้าที่การรับเข้า หน้าที่การทวงถาม หน้าที่บอกยกเลิก หน้าที่ส่งคืน หน้าที่จัดทำสถิติ / รายงาน

7 6 ลักษณะทั่วไปของระบบงาน แสดงรายการสั่งจัดซื้อในออนไลน์ แคตตาล็อก แสดงรายการที่จัดซื้อ ควบคุมรายการที่ผู้ใช้บริการเสนอมา ทำรายการจัดซื้อ จัดทำฐานข้อมูลผู้ขาย จัดทำรายการบรรณานุกรมเบื้องต้น ได้

8 7 ลักษณะทั่วไปของระบบงาน จัดซื้อในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จัดทำจดหมายทวงถามได้ มีระบบจัดการงบประมาณ จัดทำงบประปี ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้ จัดทำรายงานการจัดซื้อ

9 8 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ 1. ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย – ฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่าย (Vendor Database) – ฐานข้อมูลการเงิน (Funds Database)

10 9 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ 2. ขั้นตอนของระบบงานจัดหา (The Acquisition Process) - การคัดเลือกทรัพยากร สารสนเทศ (Selection of materials)

11 10 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ตรวจสอบรายการก่อนสั่งซื้อ (Approval of selection for ordering) จัดทำรายการอย่างง่าย (Provisional cataloging) แสดงสถานการณ์สั่งซื้อใน ระบบออนไลน์ (Display of order status in the online catalog)

12 11

13 12 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ตรวจสอบและคัดเลือกตัวแทน จำหน่าย (Verification and Vendor selection) จัดทำใบสั่งซื้อ (Creating the order) การสั่งซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ordering of materials) การทำรายการหลังการสั่งซื้อ (Final catalog)

14 13 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ จัดการจ่ายเงินให้กับผู้จำหน่าย (Making payment to vendors) การทวงถาม (Claims) การยกเลิก (Cancel) การส่งคืน (Return)

15 14 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ 3. ระบบจัดการด้านการเงิน (Funds accounting system) - การจัดตั้งงบประมาณและค่าใช้จ่าย (Establishing funds and budgets) - การจัดทำสถานะบัญชีปัจจุบัน (Current status of accounts) - การจัดทำบัญชีตามปีงบประมาณ (Accounting by discrete fiscal year) - การตรวจสอบระบบการเงิน (Audit trail for financial transactions)

16 15 ระบบงานพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ 4. ระบบการจัดทำรายงาน (Reports) คือ ระบบการจัดทำ รายงานการจัดซื้อ และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับระบบการจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ

17 16 ตัวอย่างหน้าจอการทำงาน

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23 ขั้นตอนการสร้างไฟล์การ จัดหา

25 24 Budget file Vendor file Order file

26 25 Budget : การเพิ่มระเบียน

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30 Vendor : การเพิ่มระเบียน

32 31

33 32

34 33

35 34 Order : การสร้างระเบียน

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44 ตัวอย่างการทำงานของ ระบบงานพัฒนาฯ http://www.polarislibrary.com/products- services/acquisitions.htmlhttp://www.polarislibrary.com/products- services/acquisitions.html


ดาวน์โหลด ppt 1 Acquisition Module 2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources Development) คือ กระบวนการ ในการรวบรวมสื่อสารสนเทศ ประเภทต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google