งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TU Library Catalog. Search Menu  Search – สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้ง 10 แห่ง ใน มธ.  Borrower Info. – ตรวจสอบข้อมูลการยืม - คืน การจองหนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TU Library Catalog. Search Menu  Search – สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้ง 10 แห่ง ใน มธ.  Borrower Info. – ตรวจสอบข้อมูลการยืม - คืน การจองหนังสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TU Library Catalog

2 Search Menu  Search – สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้ง 10 แห่ง ใน มธ.  Borrower Info. – ตรวจสอบข้อมูลการยืม - คืน การจองหนังสือ ตรวจสอบค่าปรับ การยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง ฯลฯ  Journal Index – สืบค้นบทความวารสารและหนังสือพิมพ์  E-Resources – สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือหายาก อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  Book Suggestion – การแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด  Book Delivery – การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดในวิทยาเขตต่างๆ ของ มธ.  Union Catalog - การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

3 Alphabetical Search  Title - ชื่อเรื่อง  Author - ชื่อผู้แต่ง  Subject - หัวเรื่อง  Series - ชื่อชุดของหนังสือ  Conference author – ชื่อการประชุม ชื่อการสัมมนา  LC Call Number – เลขเรียกหนังสือระบบ LC  Dewey Call Number - เลขเรียกหนังสือระบบ Dewey  Local Call Number - เลขเรียกหนังสือที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นใช้ เอง  Barcode - เลขบาร์โค้ดของหนังสือ  ISBN - เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ  ISSN - เลขมาตรฐานสากลของวารสาร

4 Keyword Search  การสืบค้นด้วยคำสำคัญ (Keyword)  เลือกสืบค้นได้ตามเขตข้อมูลที่ต้องการ ดังนี้ General Keyword Title Keyword Author Keyword Subject Keyword Series Keyword  สามารถ Limit ผลการสืบค้น ดังนี้ ประเภทของสิ่งพิมพ์ ห้องสมุดที่มีตัวเล่มให้บริการ ปีพิมพ์ของทรัพยากรสารสนเทศ

5 Boolean Search  ใช้ในกรณีที่มีคำค้นหลายคำ  เชื่อมคำค้นเหล่านั้นด้วย and or not xor  สามารถ Limit ผลการสืบค้น ดังนี้ ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ ตามห้องสมุดที่มีตัวเล่มให้บริการ ตามปีพิมพ์ของทรัพยากร

6 Reserve Book Room การสืบค้นหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนทำการสำรองไว้ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในแต่ละวิชา สืบค้นได้จากทางเลือก ดังนี้  ชื่อห้องสมุดที่มีหนังสือสำรอง  ชื่ออาจารย์ผู้สอน (Instructor Alphabetical)  ชื่อวิชา (Course Alphabetical)

7 ตัวอย่างการสืบค้น 1. พิมพ์ชื่อเรื่องในช่อง Title Alphabetical 2. คลิก GO เพื่อเริ่มการสืบค้น

8 หน้าจอผลการสืบค้น คลิกที่ชื่อเรื่อง “ เล็กนั้นงาม :..” เพื่อดูรายละเอียดทาง บรรณานุกรมของหนังสือเล่มนี้

9 หน้าจอรายละเอียดทางบรรณานุกรม ข้อมูลที่จำเป็นในการค้นหาตัวเล่มบนชั้น Location - ห้องสมุดที่มีตัวเล่มให้บริการ Collection - ประเภทของหนังสือ Call No. – เลขเรียกหนังสือ เพื่อการค้นหาตัวเล่มบนชั้นหนังสือ Status – เพื่อดูว่าหนังสืออยู่ที่ชั้น (On Shelf) หรือยืมออกไปแล้ว (Checked Out)

10 Location : ชื่อห้องสมุดต่างๆ ใน มธ. Pridi Banomyong Library - หอสมุดปรีดี พนมยงค์ Faculty of Commerce and Accountancy Library - ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์ฯ Professor Direk Jayanama Library - ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ Puey Ungphakorn Library – ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ Faculty of Journalism and Mass Communication Library - ห้องสมุดคณะ วารสารศาสตร์ฯ Sanya Dhamasak Library - ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus – หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์ รังสิต Thammasat Library, Rangsit Campus – ห้องสมุดธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Thammasat Medical Library - ห้องสมุดกลุ่มแพทย์ฯ Lampang Campus Library - ห้องสมุดศูนย์ลำปาง

11 Status : สถานะต่างๆ ของหนังสือ Checked Out - หนังสือถูกยืมออกจากห้องสมุด In Cataloging – อยู่ในขั้นตอนการเตรียมทรัพยากร / รอส่งหนังสือให้ ห้องสมุดสาขา Item being held - หนังสือมีผู้จอง Item hold expired – หนังสือที่หมดอายุในการจอง เนื่องจากผู้จองไม่มารับ หนังสือในเวลาที่กำหนด Item missing - หนังสือสูญหาย Newly acquire - อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางเทคนิค On order - หนังสืออยู่ในระหว่างการสั่งซื้อ On Shelf – หนังสืออยู่บนชั้น สามารถยืมได้ Shelving cart - หนังสือเตรียมจะเรียงขึ้นชั้น Withdraw - หนังสือถูกจำหน่ายออกจากระบบแล้ว


ดาวน์โหลด ppt TU Library Catalog. Search Menu  Search – สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้ง 10 แห่ง ใน มธ.  Borrower Info. – ตรวจสอบข้อมูลการยืม - คืน การจองหนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google