งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 กระบวนการแสวงหาและนำเสนอสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 กระบวนการแสวงหาและนำเสนอสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 กระบวนการแสวงหาและนำเสนอสารสนเทศ
3.2 วิธีการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ แบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก oPAC และการค้นหาหนังสือ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ : กรณีศึกษา สำนักหอสมุดกลาง

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย และวัตถุประสงค์ของการสืบค้นได้ 2. อธิบายความหมายและประเภทของการสืบค้นสารสนเทศได้ 3. สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดได้

3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS โดยมี Module (ชุดคำสั่ง) ดังนี้ - Catalog Module (การลงรายการทางบรรณานุกรม) - Circulation Module (การยืม-คืน) - Serial Control (การลงรายการวารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) - Journal indexing (ดรรชนีวารสาร)

4 ฐานข้อมูลทรัพยากรฯ OPAC
เพื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฤตภาค วีดีโอ ดีวีดีฯลฯ - OPAC สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเข้าเว็บไซต์ Online Public Access Catalog เป็นเครื่องมือช่วยค้นหารายชื่อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ทั้งสิ่งพิมพ์ภาษา ไทยและภาษาต่างประเทศ ซีดีรอม ฯลฯ ที่มีให้บริการในห้องสมุด โดยผู้ใช้สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้จากห้องสมุด หรือจากทุกแห่ง โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

5 การค้นข้อมูลจาก oPAC - เข้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด เมนูสืบค้นจะอยู่ด้านขวามือ ชื่อเมนูคือ “สืบค้นทรัพยากร (OPAC)” และเลือก “หนังสือ/วารสาร/สื่อโสตฯ”

6 หน้าหลัก OPAC

7 การสืบค้นด้วยคำและวลี : หน้าแรก

8 การสืบค้นด้วยคำและวลี : เลือกประเภทคำค้น

9 การสืบค้นด้วยคำและวลี : หน้าแรก

10 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลการสืบค้นจากหัวเรื่อง

11 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลการสืบค้นจากหัวเรื่อง
เลือกรายการที่ 2

12 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลการเลือก “รายการที่2”

13 แนะนำเมนูต่างๆ

14 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลลัพธ์เลือกดู “รายการตัวเล่ม”

15 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลลัพธ์เลือกดู “สถานะ”

16 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลลัพธ์เลือกดู “รายละเอียดCopy”

17 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลลัพธ์เลือกดู “แนวสืบค้น”

18 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลลัพธ์เลือกดู “Save/Capture”

19 การสืบค้นสื่อโสตทัศน์

20 การสืบค้นสื่อโสตทัศน์ : ค้นด้วยชื่อเรื่อง

21 การสืบค้นสื่อโสตทัศน์ : ผลสืบค้นด้วยชื่อเรื่อง

22 การสืบค้นสื่อโสตทัศน์ : ผลลัพธ์

23 การสืบค้นสื่อโสตทัศน์ : ผลลัพธ์เลือกดูรายการ Copy

24 การสืบค้นสื่อโสตทัศน์ : ผลลัพธ์ภาพยนต์ไทย

25 การสืบค้นตัวเล่มวารสาร

26 ผลลัพธ์ : การสืบค้นตัวเล่มวารสาร

27 ผลลัพธ์ : การสืบค้นตัวเล่มวารสาร

28 การสืบค้นตัวเล่มวารสาร : ดูบัตรรายการ

29 การสืบค้นตัวเล่มวารสาร : ดูตัวเล่ม (copy)

30 การสืบค้นบทความวารสาร

31 การสืบค้นบทความวารสาร : ผลลัพธ์

32 การสืบค้นบทความวารสาร : แสดงบัตรรายการ

33 การสืบค้นบทความวารสาร : ดูรายการตัวเล่ม (copy)

34 การสืบค้นบทความวารสาร : ดู Full Text

35 การค้นแบบใช้คำเชื่อม

36 การค้นแบบคำเชื่อม คำแนะนำการสืบค้น :
- และ (and) เพื่อ ลดขอบเขต การสืบค้น. ระบบจะสืบค้น เฉพาะเอกสารที่มีคำแรก และ คำที่สอง - หรือ (or) เพื่อ ขยายขอบเขต การสืบค้น. ระบบจะสืบค้น เอกสารทั้งหมดที่มีคำแรก หรือ คำที่สอง - ไม่ (not) เพื่อ จำกัด การสืบค้น. ระบบจะสืบค้น เอกสารที่มีเพียงคำแรกเท่านั้น - หากต้องการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด เลือกประเภทการสืบค้นแบบ คำสำคัญ

37 การค้นแบบใช้คำสั่ง

38 การค้นแบบใช้คำสั่ง คำแนะนำการสืบค้น :
- คำสั่งในการสืบค้นมีรูปแบบดังนี้ search type=search term - ประเภทการสืบค้นมีดังนี้ AUTHOR, TITLE, SUBJECT and GENERAL KEYWORD - หากต้องการสืบค้นแบบเชื่อมคำ ให้ใช้คำเหล่านี้ในการเชื่อมคำ AND, OR, หรือ NOT - ใช้เครื่องหมายวงเล็บเพื่อแบ่งกลุ่มการสืบค้น ตัวอย่าง : (AUTHOR=Shakespeare) AND (TITLE=Romeo)

39 เมนูอื่น ๆ

40 เมนูอื่นๆ (ต่อ)

41 ระเบียนข้อมูลสมาชิก

42 การร้องขอ

43 สืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

44 วารสาร

45 ค้นรายชื่อ/สารบัญวารสาร (Curren content)

46 สืบค้นข้อมูล

47 ผลการค้นหารายการวารสาร

48 รายละเอียดวารสาร

49 หน้าสารบัญวารสาร ถ้าต้องการขยายใหญ่ คลิก

50 หน้ารายการวารสารทั่วไป

51


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 กระบวนการแสวงหาและนำเสนอสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google