งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.2 วิธีการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 3.2.2 แบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก oPAC และ การค้นหาหนังสือ - การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.2 วิธีการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 3.2.2 แบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก oPAC และ การค้นหาหนังสือ - การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.2 วิธีการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 3.2.2 แบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก oPAC และ การค้นหาหนังสือ - การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ : กรณีศึกษา สำนักหอสมุดกลาง บทที่ 3 กระบวนการแสวงหาและนำเสนอ สารสนเทศ

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมาย และวัตถุประสงค์ ของการสืบค้นได้ 2. อธิบายความหมายและประเภทของ การสืบค้นสารสนเทศได้ 3. สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ของห้องสมุดได้

3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุด อัตโนมัติ VTLS โดยมี Module ( ชุดคำสั่ง ) ดังนี้ - Catalog Module ( การลงรายการ ทางบรรณานุกรม ) - Circulation Module ( การยืม - คืน ) - Serial Control ( การลงรายการ วารสาร / สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ) - Journal indexing ( ดรรชนีวารสาร )

4 ฐานข้อมูลทรัพยากรฯ OPAC - เพื่อค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีใน ห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อโสต ทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฤตภาค วีดีโอ ดีวีดีฯลฯ - OPAC สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเข้าเว็บไซต์ http://eaulib.eau.ac.th Online Public Access Catalog เป็น เครื่องมือช่วยค้นหารายชื่อทรัพยากร สารสนเทศของห้องสมุด ทั้งสิ่งพิมพ์ภาษา ไทย และภาษาต่างประเทศ ซีดีรอม ฯลฯ ที่มี ให้บริการในห้องสมุด โดยผู้ใช้สามารถใช้ บริการสืบค้นข้อมูลได้จากห้องสมุด หรือจาก ทุกแห่ง โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

5 การค้นข้อมูลจาก oPAC - เข้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด เมนูสืบค้นจะอยู่ด้าน ขวามือ ชื่อเมนูคือ “ สืบค้นทรัพยากร (OPAC)” และเลือก “ หนังสือ / วารสาร / สื่อโสตฯ ”

6 หน้าหลัก OPAC

7 การสืบค้นด้วยคำและวลี : หน้า แรก

8 การสืบค้นด้วยคำและวลี : เลือก ประเภทคำค้น

9 การสืบค้นด้วยคำและวลี : หน้า แรก

10 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลการสืบค้น จากหัวเรื่อง

11 เลือก รายการที่ 2

12 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลการเลือก “ รายการที่ 2”

13 แนะนำเมนูต่างๆ

14 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลลัพธ์เลือกดู “ รายการตัวเล่ม ”

15 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลลัพธ์เลือกดู “ สถานะ ”

16 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลลัพธ์เลือก ดู “ รายละเอียด Copy”

17 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลลัพธ์ เลือกดู “ แนวสืบค้น ”

18 การสืบค้นด้วยคำและวลี : ผลลัพธ์เลือกดู “Save/Capture”

19 การสืบค้นสื่อโสตทัศน์

20 การสืบค้นสื่อโสตทัศน์ : ค้นด้วย ชื่อเรื่อง

21 การสืบค้นสื่อโสตทัศน์ : ผล สืบค้นด้วยชื่อเรื่อง

22 การสืบค้นสื่อโสตทัศน์ : ผลลัพธ์

23 การสืบค้นสื่อโสตทัศน์ : ผลลัพธ์ เลือกดูรายการ Copy

24 การสืบค้นสื่อโสตทัศน์ : ผลลัพธ์ ภาพยนต์ไทย

25 การสืบค้นตัวเล่มวารสาร

26 ผลลัพธ์ : การสืบค้นตัวเล่ม วารสาร

27

28 การสืบค้นตัวเล่มวารสาร : ดู บัตรรายการ

29 การสืบค้นตัวเล่มวารสาร : ดูตัว เล่ม (copy)

30 การสืบค้นบทความวารสาร

31 การสืบค้นบทความวารสาร : ผลลัพธ์

32 การสืบค้นบทความวารสาร : แสดง บัตรรายการ

33 การสืบค้นบทความวารสาร : ดู รายการตัวเล่ม (copy)

34 การสืบค้นบทความวารสาร : ดู Full Text

35 การค้นแบบใช้คำเชื่อม

36 การค้นแบบคำเชื่อม คำแนะนำการสืบค้น : - และ (and) เพื่อ ลดขอบเขต การสืบค้น. ระบบจะสืบค้น เฉพาะเอกสารที่มีคำแรก และ คำที่สอง - หรือ (or) เพื่อ ขยายขอบเขต การสืบค้น. ระบบจะสืบค้น เอกสารทั้งหมดที่มีคำแรก หรือ คำที่สอง - ไม่ (not) เพื่อ จำกัด การสืบค้น. ระบบจะ สืบค้น เอกสารที่มีเพียงคำแรกเท่านั้น - หากต้องการสืบค้นข้อมูลทั้งหมด เลือก ประเภทการสืบค้นแบบ คำสำคัญ

37 การค้นแบบใช้คำสั่ง

38 คำแนะนำการสืบค้น : - คำสั่งในการสืบค้นมีรูปแบบดังนี้ search type=search term - ประเภทการสืบค้นมีดังนี้ AUTHOR, TITLE, SUBJECT and GENERAL KEYWORD - หากต้องการสืบค้นแบบเชื่อมคำ ให้ใช้คำเหล่านี้ ในการเชื่อมคำ AND, OR, หรือ NOT - ใช้เครื่องหมายวงเล็บเพื่อแบ่งกลุ่มการสืบค้น ตัวอย่าง : (AUTHOR=Shakespeare) AND (TITLE=Romeo)

39 เมนูอื่น ๆ

40 เมนูอื่นๆ ( ต่อ )

41 ระเบียนข้อมูลสมาชิก

42 การร้องขอ

43 สืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

44 วารสาร

45 ค้นรายชื่อ / สารบัญวารสาร (Curren content)

46 สืบค้นข้อมูล

47 ผลการค้นหารายการวารสาร

48 รายละเอียดวารสาร

49 หน้าสารบัญวารสาร ถ้าต้องการ ขยายใหญ่ คลิก

50 หน้ารายการวารสารทั่วไป

51


ดาวน์โหลด ppt 3.2 วิธีการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 3.2.2 แบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก oPAC และ การค้นหาหนังสือ - การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google