งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายเหตุ: ถ้าต้องการเปลี่ยน รูปภาพบนสไลด์นี้ ให้เลือกรูปภาพ และลบรูปภาพนั้น จากนั้นคลิกที่ ไอคอนรูปภาพ ในตัวแทนรูป เพื่อ แทรกรูปภาพของ คุณ ศูนย์วิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายเหตุ: ถ้าต้องการเปลี่ยน รูปภาพบนสไลด์นี้ ให้เลือกรูปภาพ และลบรูปภาพนั้น จากนั้นคลิกที่ ไอคอนรูปภาพ ในตัวแทนรูป เพื่อ แทรกรูปภาพของ คุณ ศูนย์วิทยบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายเหตุ: ถ้าต้องการเปลี่ยน รูปภาพบนสไลด์นี้ ให้เลือกรูปภาพ และลบรูปภาพนั้น จากนั้นคลิกที่ ไอคอนรูปภาพ ในตัวแทนรูป เพื่อ แทรกรูปภาพของ คุณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Academic Resources Center

2 ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการเป็นศูนย์รวม สารสนเทศทางวิชาการเพื่อสนับสนุน การเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัย ของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่จัดหา/ รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทั้งหลาย เพื่อให้บริการ แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบริการแก่บุคคลทั่วไปใน ท้องถิ่น

3 อาคารศูนย์วิทยบริการ

4 Website ศูนย์วิทยบริการ http://www.library.lru.ac.th

5 Facebook https://www.facebook.com/lrulibrary

6 สิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการในศูนย์วิทยบริการ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สิ่งพิมพ์รัฐบาล นิยาย นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือภาษาไทย หนังสือ ภาษาต่างประเทศ ข้อมูลท้องถิ่นไทเลย

7 หมายเหตุ: ถ้าต้องการเปลี่ยน รูปภาพบนสไลด์นี้ ให้เลือกรูปภาพ และลบรูปภาพนั้น จากนั้นคลิกที่ ไอคอนรูปภาพ ในตัวแทนรูป เพื่อ แทรกรูปภาพของ คุณ บริการในศูนย์วิทยบริการ

8 บริการ ยืม-คืน ศูนย์วิทยบริการให้บริการการ ยืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุด VTLS Virtua สามารถให้บริการ ยืม-คืน ได้รวดเร็ว และยังสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ได้รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โปรแกรมยืม-คืนหน้าเว็บสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด WebOPAC

9 ระบบสืบค้น Web OPAC http://opac.lru.ac.th/

10 การตรวจสอบสถานะการยืมด้วยตนเองด้วย Web Opac คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง

11 ระเบียบการยืม-คืน - ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษายื่น ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้บริการ - ให้ใช้บัตรนักศึกษาของตัวเองเท่านั้นในการยืม - ชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกัน ยืมได้ 1 เล่ม เท่านั้น - หนังสืออ้างอิง วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุบางประเภท ไม่สามารถยืมได้ - ถ้ามีรายการค้างส่ง จะไม่สามารถยืมได้ จนกว่าจะนำรายการค้างมาคืน - การยืมต่อในรายการเดิม ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (รวมครั้งแรกที่ยืม) - นักศึกษาต้องต่ออายุสมาชิกปีละ 2 ครั้งช่วงต้นภาคการศึกษา (มกราคม และ สิงหาคม)

12 สิทธิการยืม-ค่าปรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี - หนังสือทั่วไปยืมได้ไม่เกิน 10 รายการ/7 วัน - วิจัยและวิทยานิพนธ์ยืมได้ไม่เกิน 3 รายการ/7 วัน *ทรัพยากรทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน 10 รายการต่อการยืม 1 ครั้ง* - ทรัพยากรทุกประเภทคืนเกินกำหนดคิดค่าปรับ วันละ 5 บาท /รายการ

13 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 บริการยืม - คืน ฝากกระเป๋า วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มุมเด็ก นิยาย นวนิยาย เรื่องสั้นร้านกาแฟ ห้องข้อมูลท้องถิ่นไทเลย

14 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 พื้นที่ชั้น 2 เป็นพื้นที่ให้บริการนั่งอ่าน และจัดเก็บหนังสือหมวดต่าง ในระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification: DDC) โดยแบ่งหนังสือออกเป็นหมู่ต่าง ๆ เริ่มจากหมู่ใหญ่ คือหลักร้อย ไปหาหมู่ย่อยคือหลักสิบ หลักหน่วย ตามลำดับ 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานเขียนทั่วไป 100 – ปรัชญาและจิตวิทยา 200 – ศาสนา 300 – สังคมศาสตร์ 400 – ภาษา 500 – วิทยาศาสตร์ 600 – เทคโนโลยี 700 – ศิลปะและนันทนาการ 800 – วรรณกรรม 900 – ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

15 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 - ห้องหนังสือวิทยานิพนธ์ - ห้องหนังสืออ้างอิง - ชั้นหนังสืออื่นๆ - โต๊ะส่วนบุคคล - พื้นที่อ่านหนังสือ

16 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 บริการโสตทัศนศึกษา - บริการโสตทัศนวัสดุ - บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น - ห้องฉายภาพยนตร์ - TrueVision - บริการ ยืม-คืน CD,VCD,DVD,BD - ชั้นเก็บหนังสือเก่า

17 ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น (Reference Database) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนิน โครงการพัฒนา เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย/ สถาบันที่เป็นสมาชิกผ่านเครือข่าย UniNet โดยดำเนินการบอกรับฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ ร่วมกัน ซึ่งในการใช้บริการฐานข้อมูลเหล่านี้ ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่าย มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะไม่สามารถใช้งานได้

18 ฐานข้อมูลออนไลน์ ABI/INFORM Complete ฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอกฉบับเต็ม ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ แคนาดา รวมถึงบางสถาบันจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย ACM Digital Library ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ SpringerLink-Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Web of Science บรรณานุกรม และสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึงที่ครอบคลุม สาขาวิชาหลัก American Chemical Society Journal (ACS) ฐานข้อมูลบทความ และงานวิจัย จาก วารสารทางด้านเคมี และวิทยาศาสตร์ Academic Search Complete ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาครอบคลุมสห สาขาวิชาจำนวนมาก EBSCO Discovery Service Plus Full Text ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา

19 Computers & Applied Sciences Complete ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Education Research Complete แหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้าน การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับ H.W. Wilson ดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา Emerald Management (EM92) ฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ScienceDirect บรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ใน เครือ Elsevier SAGE Journals Online วารสารที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในสาขาวิชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ World Scientific eBooks ครอบคลุม e-book กว่า 6,000 ชื่อเรื่องในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น แสดงเอกสารใน รูปแบบ PDF File ฐานข้อมูลออนไลน์

20 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (e-Thesis) TDC (Thai Digital Collection) โครงการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการพัฒนา เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) ThaiLIS ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน สมาชิก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเดิม 24 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ 41 แห่ง มหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน TDC (Thai Digital Collection ) คู่มือ เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS เพื่อให้บริการสืบค้น ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และ บทความ จากหน่วยงานที่เป็นสมาชิก โดย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการ เข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในเครือข่ายสมาชิก ThaiLIS

21 ฐานข้อมูลข่าว (e-News) Matichon E-Library ห้องสมุดข่าว Matichon E- Libraryบริการสืบค้นที่ครอบคลุม ฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุดกว่า 30 ฉบับในเมืองไทย ในรูปแบบ ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับ องค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคล สำคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท

22 ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้บริการ

23 ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้บริการห้องสมุด 1. แต่งกายให้สุภาพ ไม่ควร สวมกางเกงขาสั้น,กางเกงขาสามส่วน, เสื้อ กล้าม,เสื้อสายเดี่ยว ยกเว้นสวมชุดนักกีฬา 2. ใช้บัตรนักศึกษาสแกนประตูอัตโนมัติในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง บัตร 1 ใบเข้าได้ 1 คนเท่านั้น 3. ไม่คุยโทรศัพท์เสียงดัง หรือเปิดเสียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเสียงดัง รบกวนผู้อื่น 4. ห้ามนำ อาหาร ขนม เครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด ยกเว้นน้ำขวด 5. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด และห้องน้ำโดยเด็ดขาด 6. สามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ตู้รับฝากด้านหน้าได้ ส่วนของมีค่าให้นำติด ตัวเข้าไปด้วย

24 ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้บริการห้องสมุด 7. ไม่จองโต๊ะ หรือนำหนังสือมาวางจองที่นั่งไว้สำหรับตนเอง 8. ห้ามนำทรัพยากรของ ศูนย์วิทยบริการออกไปโดยไม่ผ่านการยืม หรือไม่ได้รับอนุญาต 9. หากนำกระเป๋าเข้าไปด้านในเมื่อออกจากห้องสมุด ต้องให้เจ้าหน้าที่ ตรวจกระเป๋าทุกครั้ง 10. ไม่ตัด ฉีก ขีดเขียนหนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด 11. หากไม่สามารถเข้าประตูอัตโนมัติได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อ ลงทะเบียนเข้าประตูอัตโนมัติ

25 12. หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะถูกตักเตือนหรือลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 13. นักศึกษาใหม่ ที่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา สามารถนำบัตรนักศึกษามาใช้บริการยืมได้ และสามารถกำหนด password แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถ login หน้า Web OPAC ใน การทำรายการต่างๆ ด้วยตัวเองได้ ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้บริการห้องสมุด

26 เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ 08.00 – 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 – 16.30 น. *การเปิดบริการ 16.30 – 20.00 น.เปิดตามประกาศจากศูนย์วิทยบริการ* ปิดบริการ ตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของมหาวิทยาลัย

27 ติดต่อเรา โทรศัพท์042-835-234 เบอร์ภายใน 57031-9 และ 1703 โทรสาร 042-835-234 Email: library@lru.ac.th Website: http://www.library.lru.ac.th http://www.library.lru.ac.th Facebook: https://www.facebook.com/lrulibrary https://www.facebook.com/lrulibrary


ดาวน์โหลด ppt หมายเหตุ: ถ้าต้องการเปลี่ยน รูปภาพบนสไลด์นี้ ให้เลือกรูปภาพ และลบรูปภาพนั้น จากนั้นคลิกที่ ไอคอนรูปภาพ ในตัวแทนรูป เพื่อ แทรกรูปภาพของ คุณ ศูนย์วิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google