งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (KMUTT- LM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (KMUTT- LM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (KMUTT- LM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี

2 2546 – มหาวิทยาลัยมีความสนใจและมี ความพร้อมที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ ทดแทนซอฟต์แวร์ที่ซื้อจากต่างประเทศ 2547 – รศ. ดร. บัณฑิต ทิพากร นำเสนอ โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปยังสานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) เพื่อ ของบประมาณสาหรับพัฒนาใช้งาน ภายในประเทศ 2549 – พัฒนาระบบงานสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ (OPAC) 2550 – พัฒนาโมดูลวิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ (Catalog) 2551 – พัฒนาโมดูลยืมคืน (Circulation) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KMUTT- LM)

3 2554-2555 – พัฒนาโมดูลวารสารและ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials) ตุลาคม 2556 – ของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาโมดูลส่วนการ จัดการ ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (Acquisition) สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ( สกอ.) 2556- ปัจจุบัน – พัฒนาโมดูลส่วนการ จัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (Acquisition) 2551 – พัฒนาโมดูลยืมคืน (Circulation)

4 องค์ประกอบของโปรแกรม KMUTT-LM ระบบบริหาร / จัดการซอฟต์แวร์ (Management) ระบบใช้งานทั่วไป โมดูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) โมดูลวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Catalog) โมดูลยืมคืน (Circulation) โมดูลวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials) โมดูลส่วนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด (Acquisition)

5 ตัวอย่างหน้าตาของการจัดการ หรือหน้าของแอดมิน

6 ระบบบริหาร / จัดการซอฟต์แวร์ (Management) ฟังก์ชันการทำงาน : - Staff Management - Login History - System Setting - Fine Report - Administration - Locker

7 โมดูลวิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ (Catalog) ฟังก์ชันการทำงาน : - New/Edit - Record List - Rapid Update - Global Update - Customized - Template Manager - Import/Export - Statistic - Heading Changes - Report

8 ตัวอย่างหน้าโมดูล Catalog

9 โมดูลยืมคืน (Circulation) ฟังก์ชันการทำงาน : - Patron Management - Main Circulation - Reservation - Rapid Update - Course Reserve - Circulation statistic - Item Info - Notice

10 ตัวอย่างโมดูลยืมคืน

11 โมดูลวารสารและ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials) ฟังก์ชันการทำงาน : - Serials Check-in - Claim - Bind - Report

12 ตัวอย่างโมดูลวารสาร

13

14 โมดูลการสืบค้นผ่านเว็บ (Web OPAC) ฟังก์ชันการทำงาน : - การสืบค้นพื้นฐาน (Basic Search) - การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) - การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Search) - การจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการ เช่น รายการยืมปัจจุบัน (Checked out Item) การยืมต่อออนไลน์ (Renew Online) รายการจองออนไลน์ (Reserved Online) รายการค่าปรับคงค้าง (Fine)

15 ตัวอย่างโมดูล Web OPAC

16 ฟังก์ชันการทำงาน - การจัดการปีงบประมาณ (Fund) - การจัดการข้อมูลตัวแทนจำหน่าย (Vendor) - การแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (Request) - การจัดการการสั่งซื้อ (Order) - การทวงทรัพยากร (Claim) - รายงานการเงิน / การสั่งซื้อ / การ ค้างส่ง (Report) โมดูลส่วนการจัดการทรัพยากร สารสนเทศ ของห้องสมุด (Acquisition)

17 ตัวอย่างโมดูล Acquisition

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (KMUTT- LM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google