งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KMUTT- LM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KMUTT- LM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KMUTT- LM)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 2549 – พัฒนาระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KMUTT- LM) 2546 – มหาวิทยาลัยมีความสนใจและมีความพร้อมที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ที่ซื้อจากต่างประเทศ 2547 – รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร นำเสนอโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อของบประมาณสาหรับพัฒนาใช้งานภายในประเทศ 2549 – พัฒนาระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 2550 – พัฒนาโมดูลวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Catalog) 2551 – พัฒนาโมดูลยืมคืน (Circulation)

3 2551 – พัฒนาโมดูลยืมคืน (Circulation)
– พัฒนาโมดูลวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials) ตุลาคม 2556 – ของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโมดูลส่วนการ จัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (Acquisition) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 2556-ปัจจุบัน – พัฒนาโมดูลส่วนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (Acquisition)

4 องค์ประกอบของโปรแกรม KMUTT-LM
ระบบบริหาร/จัดการซอฟต์แวร์ (Management) ระบบใช้งานทั่วไป โมดูลสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) โมดูลวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Catalog) โมดูลยืมคืน(Circulation) โมดูลวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials) โมดูลส่วนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (Acquisition)

5 ตัวอย่างหน้าตาของการจัดการ หรือหน้าของแอดมิน

6 ระบบบริหาร/จัดการซอฟต์แวร์ (Management)
ฟังก์ชันการทำงาน : - Staff Management - Login History - System Setting - Fine Report - Administration - Locker

7 โมดูลวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Catalog)
ฟังก์ชันการทำงาน : - New/Edit - Record List - Rapid Update - Global Update - Customized - Template Manager - Import/Export - Statistic - Heading Changes - Report

8 ตัวอย่างหน้าโมดูล Catalog

9 โมดูลยืมคืน (Circulation)
ฟังก์ชันการทำงาน: - Patron Management - Main Circulation - Reservation - Rapid Update - Course Reserve - Circulation statistic - Item Info - Notice

10 ตัวอย่างโมดูลยืมคืน

11 โมดูลวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials)
ฟังก์ชันการทำงาน: - Serials Check-in - Claim - Bind - Report

12 ตัวอย่างโมดูลวารสาร

13

14 โมดูลการสืบค้นผ่านเว็บ (Web OPAC)
• ฟังก์ชันการทำงาน: - การสืบค้นพื้นฐาน (Basic Search) - การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) - การสืบค้นแบบไล่เรียง (Browse Search) - การจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการ เช่น รายการยืมปัจจุบัน (Checked out Item) การยืมต่อออนไลน์ (Renew Online) รายการจองออนไลน์ (Reserved Online) รายการค่าปรับคงค้าง (Fine)

15 ตัวอย่างโมดูล Web OPAC

16 โมดูลส่วนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด (Acquisition)
ฟังก์ชันการทำงาน - การจัดการปีงบประมาณ (Fund) - การจัดการข้อมูลตัวแทนจำหน่าย (Vendor) - การแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (Request) - การจัดการการสั่งซื้อ (Order) - การทวงทรัพยากร (Claim) - รายงานการเงิน/การสั่งซื้อ/การค้างส่ง (Report)

17 ตัวอย่างโมดูล Acquisition

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KMUTT- LM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google