งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Searching Library Catalog “How-to” guide. Library Catalog คือ ฐานข้อมูล บรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Searching Library Catalog “How-to” guide. Library Catalog คือ ฐานข้อมูล บรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Searching Library Catalog “How-to” guide

2 Library Catalog คือ ฐานข้อมูล บรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย วารสาร โสตทัศนวัสดุ ฯลฯ

3 Koha.library.tu.ac.th One library : four campuses

4 พิมพ์คำค้นในช่อง Search box โดยระบุเขตข้อมูลตามต้องการ a.Keyword = คำแทนเนื้อหาของเอกสาร เช่น คอมพิวเตอร์ ภาวะโลกร้อน แคลคูลัส เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นต้น b.Title = ชื่อเรื่อง c. Author = ผู้แต่ง d. Subject = หัวเรื่อง e.ISBN = เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ f. Series = ชื่อชุดของหนังสือ g. Call number = เลขเรียกหนังสือ Basic Search

5 Advanced Search Add search box PLUS Boolean operator

6 A typical library catalog record for a book.

7 Holding information


ดาวน์โหลด ppt Searching Library Catalog “How-to” guide. Library Catalog คือ ฐานข้อมูล บรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google