งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลโครงการ คป สอ. เกาะช้าง ปี 2558. การดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประธาน คปสอ. เกาะช้าง ประธาน คณะกรรมการ ผอ. รพ. เกาะช้างรองประธาน เลขานุการผู้รับผิดชอบงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลโครงการ คป สอ. เกาะช้าง ปี 2558. การดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประธาน คปสอ. เกาะช้าง ประธาน คณะกรรมการ ผอ. รพ. เกาะช้างรองประธาน เลขานุการผู้รับผิดชอบงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลโครงการ คป สอ. เกาะช้าง ปี 2558

2 การดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประธาน คปสอ. เกาะช้าง ประธาน คณะกรรมการ ผอ. รพ. เกาะช้างรองประธาน เลขานุการผู้รับผิดชอบงาน ยุทธศาสตร์ สมาชิกแต่ละโครงการ ( หน.+ เลขา ) กรรมการ ร่างบทบาทหน้าที่

3 การดำเนินงาน ( ต่อ ) 2. โครงร่างการประเมินผล  หลักการและเหตุผล  ดูคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาล  ดูระบบสนับสนุน  โดยอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆข้อ  วัตถุประสงค์  ประเมิน 4 องค์ประกอบ  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ประเมินผลไปแล้ว เกาะช้างได้อะไร เช่น ได้แนวทางในการพัฒนาระบบ บริการในปีต่อไป

4 วิธีการประเมินผล 1. คุณภาพบริการ ประเมินจาก  KPI ท้าทาย 7 ด้าน ประมวลข้อมูลจากรายงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ /HOSxP  ผลงานตัวชี้วัด RPUI รายโครงการ ประมวลข้อมูล จากรายงานผู้รับผิดชอบโครงการ /HOSxP  ความพึงพอใจของผู้รับผลงาน ประมวลข้อมูลจาก แบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้การสุ่มแบบ กระจาย

5 2. การประเมินผลศักยภาพของระบบสนับสนุน ประเด็นประเมินวิธีการประเมินแหล่งข้อมูล 1. การวางแผนวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของ พื้นที่ ผลลัพธ์การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด 2. การบริหารงานบุคคลการจัดการบุคลากรเพียงพอ เหมาะสมหรือไม่ การสอบถามผู้รับผิดชอบ โครงการ 3. ด้านการฝึกอบรมผลการฝึกอบรบ / การนำ กลับมาใช้ / ความคุ้มค่า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายบุคคล / ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 4. ด้านการนิเทศผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายงานการประชุม / รายงาน การนิเทศงาน 5. ด้านการบริหารการเงินความอยู่รอดขององค์กร ความ คุ้มค่าคุ้มทุน รายงานสถานการณ์การเงิน CFO, I/E คล่องกับเร็ว 6. ด้านการบริหารวัสดุครุภัณฑ์ความเพียงพอ, ความคุ้มค่าผลการตรวจสอบควบคุม ภายใน / แผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ / ความถี่ในการใช้งาน 7. ด้านการบริหารระบบ สารสนเทศ การตอบสนองของข้อมูล ความถูกต้องน่าเชื่อถือของ ข้อมูล ผลการประมวลผล 8. ด้านการเตรียมชุมชนความร่วมมือ ความพร้อม ความกระตือรือร้นของชุมชน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม, สังเกตการณ์

6 3. การประเมินผลต้นทุน ประเมินต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม และ ต้นทุนประสิทธิผล  ต้นทุนทางตรง : ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ ดำเนินงานตามโครงการ  ต้นทุนทางอ้อม : ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น เพิ่มเติม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการเบิกจ่ายเงิน / การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

7 4. การประเมินความยั่งยืน ประเด็นการ ประเมิน แหล่งข้อมูล 1. ขนาดของประชากร กลุ่มเป้าหมาย ทะเบียนราษฎร์ / การสำรวจ 2. ความรู้ ทัศนคติ และ การปฏิบัติ แบบสอบถาม / ตัวชี้วัด / การสังเกต 3. ระบบสนับสนุนการ ให้บริการ ตามการประเมิน 8 องค์ประกอบ 4. ความสามารถของ องค์การ การขับเคลื่อนองค์การ, การบริหารจัดการ, ความเพียงพอของบุคลากร, การแก้ไขปัญหา, ความสามัคคี, การสื่อสาร 5. ระบบสนับสนุนทาง การเมือง การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ - ครุภัณฑ์ / ความร่วมมือจากชมรม, สมาคม, NGO 6. ทรัพยากรบุคคลความเพียงพอของบุคลากร, อัตราการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่, การขับเคลื่อนขององค์กรตามแผนงาน / นโยบาย 7. งบประมาณการได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 8. ปัจจัยแวดล้อมความสำเร็จ / ปัญหา - อุปสรรคในการดำเนินงาน

8 แผนระยะเวลา กิจกรรม / เวลา กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 1-78-1415-2122-311-78-1415-2122-31 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 2. สรุปผลตัวชี้วัดมานำเสนอทุก โครงการ 3. นำเสนอผลจากการสรุป โครงการต่อคณะกรรมการ 4. กรรมการนำมาวิเคราะห์ทั้ง 9 โครงการให้เห็นภาพรวม ( คน, เงิน, ของ ) 5. จัดทำรูปเล่มและสรุปผล 1-15 16-17 20-31 3-14


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลโครงการ คป สอ. เกาะช้าง ปี 2558. การดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประธาน คปสอ. เกาะช้าง ประธาน คณะกรรมการ ผอ. รพ. เกาะช้างรองประธาน เลขานุการผู้รับผิดชอบงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google