งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติการประเมินประสิทธิผล (ตัวชี้วัดศูนย์อนามัยที่ 1-12) 1 เจ้าภาพ : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติการประเมินประสิทธิผล (ตัวชี้วัดศูนย์อนามัยที่ 1-12) 1 เจ้าภาพ : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติการประเมินประสิทธิผล (ตัวชี้วัดศูนย์อนามัยที่ 1-12) 1 เจ้าภาพ : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

2 คำอธิบาย ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนของรพ.สป.ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้รพ.จัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็น มิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : รพช. รพ.สมเด็จพระยุพราช รพ.ทั่วไป และรพ.ศูนย์ ที่เข้าร่วมโครงการ และผ่านการอบรมเพื่อการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่น มีจำนวน 855 แห่ง โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ บูรณาการ : รพ.มีการจัดบริการ “คลินิกวัยรุ่น” ตามองค์ประกอบของมาตรฐาน 4 องค์ประกอบ คือ 1)การบริหารจัดการ 2)การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างความ ต้องการในการใช้บริการ 3) บริการที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 4) ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อวัยรุ่น และผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 2 ในทุก องค์ประกอบ สำนักอนามัย การเจริญ พันธุ์ 2 2

3 มาตรฐาน บริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ องค์ประกอบที่ 2 การเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความ ต้องการ ในการใช้บริการ องค์ประกอบที่ 3 บริการที่ครอบคลุม ความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 4 ระบบบริการที่มี ประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อวัยรุ่น องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย 1.2 คณะทำงาน/คณะกรรมการ 1.3 แผนปฏิบัติงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 1.4 ระบบข้อมูล สารสนเทศ และการ จัดการความรู้ 1.5 การสื่อสารภายใน 1.6 การสนับสนุนทรัพยากร 1.7 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 2.1 เครือข่าย 2.2 การประชาสัมพันธ์ 2.3 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3.1 บริการให้ข้อมูล 3.2 บริการให้การปรึกษา 3.3 บริการครอบคลุมการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 3.4 การดูแลต่อเนื่องและการ ส่งต่อ 4.1 ระบบบริการ 4.2 สถานที่ให้บริการ 4.3 บุคลากรผู้ให้บริการ

4 1) เป็นกรรมการประเมินและรับรอง YFHS ระดับกรม 2) สุ่มเยี่ยมประเมิน YFHS ฉบับบูรณาการร่วมกัน 3 กรม 3) สนับสนุนการประเมินYFHS โดยจัดทีมร่วมประเมินฯ ตาม การร้องขอ(สอวพ. / สำนักส่งเสริมและพัฒนาจิต ฯ / สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก ฯ / สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 4)เป็นที่ปรึกษาในการประเมินรับรองYFHS 5) เสนอผลการประเมินรับรองYFHS เพื่อให้ปลัดกระทรวงลง นามในหนังสือแจ้งผลประเมิน บทบาทการดำเนินงานของกรมวิชาการในส่วนกลาง

5 1. ชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน(สคร. ศูนย์ สุขภาพจิต ศูนย์อนามัย สสจ. รพ.ในเขตรับผิดชอบ) 2. เยี่ยมประเมินYFHS ฉบับบูรณาการร่วมกัน 3. สรุปผลการประเมินYFHS เสนอกรรมการประเมินและ รับรองส่วนกลาง 4. นิเทศติดตามการดำเนินงาน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่ บทบาทการดำเนินงานของศูนย์อนามัย สคร. ศูนย์สุขภาพจิต ตามมาตรการ การจัดบริการที่เป็นมิตรในสถานบริการ

6 โรงพยาบาล พัฒนาคุณภาพบริการตามคู่มือแนวทางคลินิกวัยรุ่นและ มาตรฐานYFHS (ฉบับบูรณาการ) ประเมินตนเอง รพ. ที่พร้อม(คะแนน>/= 2.0 ) แจ้งความประสงค์ไปยัง สสจ. พร้อมส่งแบบประเมินตนเอง เยี่ยมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ฯ ทีมเยี่ยมและพัฒนา ระดับจังหวัด ไม่ผ่าน ผ่าน 2.0 ขึ้นไป รายงานผลให้คณะกรรมการประเมิน ฯ ระดับเขต เยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลที่ผ่านระดับ 2.0 ขึ้นไปเพื่อการ พิจารณาตัดสินและรับรองในระดับเขต รายงานผลการประเมินและรับรองมายังส่วนกลาง พิจารณาและสรุปผลการประเมินรับรอง นำเสนอผลการประเมินรับรอง ฯ เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ และลงนาม เพื่อ แจ้งผลการประเมินให้จังหวัดและโรงพยาบาลทราบ ดำเนินการมอบเกียรติบัตร และโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติปีละครั้ง กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการประเมิน และรับรอง ส่วนกลาง คณะกรรมการประเมินและ รับรองระดับเขต

7 หน่วยงาน จำนวน รพ. ทั้งหมด ผลงาน ปี 2557 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 855 408 แห่ง (47.72%) 342385428470513 ศูนย์อนามัยที่ 1 37 17 แห่ง (45.94%) 1619222528 ศูนย์อนามัยที่ 2 33 16 แห่ง (48.48%) 1618202326 ศูนย์อนามัยที่ 3 71 28 แห่ง (39.43%) 3134374043 ศูนย์อนามัยที่ 4 67 30 แห่ง (44.77%) 2832353841 ศูนย์อนามัยที่ 5 79 60 แห่ง (75.94%) 5457606366 ศูนย์อนามัยที่ 6 117 66 แห่ง (56.41%) 6063666972 เกณฑ์การให้คะแนน

8 หน่วยงาน จำนวน รพ. ทั้งหมด ผลงาน ปี 2557 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ศูนย์อนามัยที่ 7 101 56 แห่ง (55.44%) 5053565962 ศูนย์อนามัยที่ 8 52 12 แห่ง (23.07%) 1923262932 ศูนย์อนามัยที่ 9 46 21 แห่ง (45.65%) 1619222528 ศูนย์อนามัยที่ 10 100 58 แห่ง (58.00%) 5457606366 ศูนย์อนามัยที่ 11 75 25 แห่ง (33.33%) 3336394245 ศูนย์อนามัยที่ 12 77 19 แห่ง (24.67%) 3438414447

9 หลักฐานอ้างอิง/แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. สรุปการประชุมชี้แจงแผน และขั้นตอนแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนา ศักยภาพทีมผู้ประเมินของศูนย์อนามัย สคร. และศูนย์สุขภาพจิต 2. ข้อมูลรายงานผลการเยี่ยมประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ และการรายงานผลของศูนย์อนามัยตามรายไตรมาส 3. หนังสือราชการ แจ้งผลการเยี่ยมประเมินรับรองให้จังหวัด และโรงพยาบาล 9

10 Q&A 10


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติการประเมินประสิทธิผล (ตัวชี้วัดศูนย์อนามัยที่ 1-12) 1 เจ้าภาพ : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google