งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการนำเสนอ หน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการนำเสนอ หน่วยงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการนำเสนอ หน่วยงาน..................
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ (ตุลาคม มีนาคม 2558) หน่วยงาน

2 ประเด็นหัวข้อ 1. โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และกรอบอัตรากำลัง
2. ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ณ สิ้นสุดไตรมาส 2) 1) ด้านรายรับและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 2) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) 3) ด้านการดำเนินงานตามภารกิจ 4) ด้านการดำเนินโครงการ (อาทิ โครงการปฏิบัติการประจำปี โครงการตามพัฒนาสำนักวิชา โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โครงการตาม งบแผ่นดิน โครงการอื่นๆ (ถ้ามี)) กรณีหน่วยงานที่มีการจัดหารายได้ให้รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเพิ่มเติม

3 โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และกรอบอัตรากำลัง
อธิการบดี รองอธิการบดี(...)

4 ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี
(2) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ (ณ สิ้นสุดไตรมาส 2) 1) ด้านรายรับและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน รายรับ(ถ้ามี) รายการ ประมาณการทั้งปี ผลรายรับจริง % 1. รายการ..... 2. รายการ..... รวม หมายเหตุ กรณี กลุ่มสำนักวิชา โปรดระบุรายรับจากการจัดการศึกษา รายรับจากการวิจัย รายรับจากการบริการวิชาการ รายรับอื่นๆ รายจ่าย รายการ ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการใช้จ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) เบิกจ่ายจริง % ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี รวม บาท 1. รายการ... 2. รายการ...

5 2) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)
สถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนรายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ดำเนินการแล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการ -ไม่ได้ดำเนินการ* รวม หมายเหตุ : * รายการที่ไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ เฉพาะรายการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ) เนื่องจาก เนื่องจาก

6 3) ด้านการดำเนินงานตามภารกิจ
1) ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2) ภารกิจด้านการวิจัย 3) ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) ภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 6) ภารกิจด้านการร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 7) ภารกิจด้านอื่น ๆ (งานสนับสนุนภารกิจหลัก) หมายเหตุ ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ ลักษณะงานประจำตามฝ่ายงานหรือต่อเนื่องที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ โดยสะท้อนถึงประสิทธิผล(ตัวชี้วัด) และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (ระยะเวลา/การใช้จ่ายเงิน) รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน (ถ้ามี)

7 4) ด้านการดำเนินโครงการ (อาทิ โครงการปฏิบัติการประจำปี โครงการตามพัฒนาสำนักวิชา โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โครงการตามงบแผ่นดิน โครงการอื่นๆ(ถ้ามี)) สรุปโครงการที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2558 รวมจำนวน โครงการ ประกอบด้วย ชื่อโครงการ ...... โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ จำนวน โครงการ มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

8 รายละเอียดผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ (Final Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อโครงการที่ 1 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มฟล.ระยะที่3/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี : วัตถุประสงค์ : ผลการดำเนินงาน (นำข้อมูลจาก Final Report ในส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงานของโครงการฯ มารายงาน) ประกอบด้วย ผลของตัวชี้วัดตามเป้าหมาย ผลรายรับ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

9 รายละเอียดผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ (Final Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อโครงการที่ 2 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มฟล.ระยะที่3/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี : วัตถุประสงค์ : ผลการดำเนินงาน (นำข้อมูลจาก Final Report ในส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงานของโครงการฯ มารายงาน) ประกอบด้วย ผลของตัวชี้วัดตามเป้าหมาย ผลรายรับ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

10 รายละเอียดผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้วเสร็จ (Final Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อโครงการที่ 3 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มฟล.ระยะที่3/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี : วัตถุประสงค์ : ผลการดำเนินงาน (นำข้อมูลจาก Final Report ในส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงานของโครงการฯ มารายงาน) ประกอบด้วย ผลของตัวชี้วัดตามเป้าหมาย ผลรายรับ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการนำเสนอ หน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google