งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) หน่วยงาน.................. รูปแบบการนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) หน่วยงาน.................. รูปแบบการนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) หน่วยงาน.................. รูปแบบการนำเสนอ

2 ประเด็นหัวข้อ 1. โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และกรอบ อัตรากำลัง 2. ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ณ สิ้นสุดไตรมาส 2) 1) ด้านรายรับและการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงาน 2) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ( ถ้ามี ) 3) ด้านการดำเนินงานตามภารกิจ 4) ด้านการดำเนินโครงการ ( อาทิ โครงการ ปฏิบัติการประจำปี โครงการตามพัฒนาสำนักวิชา โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โครงการ ตาม งบแผ่นดิน โครงการอื่นๆ ( ถ้ามี )) กรณีหน่วยงานที่มีการจัดหารายได้ให้รายงานผล การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพิ่มเติม 2

3 รองอธิการบดี (...) อธิการบดี 3 (1) โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และ กรอบอัตรากำลัง

4 4 1) ด้านรายรับและการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงาน รายการ ประมาณการ ทั้งปี ผลรายรับจริง % 1. รายการ..... 2. รายการ..... รวม รายการ ได้รับ จัดสรร ( บาท ) ผลการใช้จ่าย ( บาท ) คงเหลือ ( บาท ) เบิกจ่ าย จริง % ขออนุมัติ กันเงิน เหลื่อมปี % รวม % บาท % 1. ราย การ... 2. ราย การ... รวม รายจ่าย รายรับ ( ถ้า มี ) (2) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ณ สิ้นสุดไตรมาส 2) หมายเหตุ กรณี กลุ่มสำนักวิชา โปรดระบุรายรับจากการจัดการศึกษา รายรับจากการวิจัย รายรับจากการบริการวิชาการ รายรับอื่นๆ

5 2) ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง ( ถ้ามี ) สถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนรายการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ไม่ได้ดำเนินการ * รวม 5 หมายเหตุ : * รายการที่ไม่ได้ดำเนินการ ( โปรดระบุ เฉพาะรายการที่ไม่ได้ ดำเนินการตามแผน พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ ) 1............................... เนื่องจาก....................................... 2............................... เนื่องจาก.......................................

6 3) ด้านการดำเนินงาน ตามภารกิจ 6 1) ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต 2) ภารกิจด้านการวิจัย 3) ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 5) ภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 6) ภารกิจด้านการร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงาน ภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 7) ภารกิจด้านอื่น ๆ ( งานสนับสนุนภารกิจหลัก ) หมายเหตุ ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตาม ภารกิจ ลักษณะงานประจำตามฝ่ายงานหรือต่อเนื่องที่ไม่ ซ้ำซ้อนกับโครงการ โดยสะท้อนถึงประสิทธิผล ( ตัวชี้วัด ) และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ( ระยะเวลา / การใช้ จ่ายเงิน ) รวมถึงปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ ดำเนินงาน ( ถ้ามี )

7 4) ด้านการดำเนินโครงการ ( อาทิ โครงการปฏิบัติการ ประจำปี โครงการตามพัฒนาสำนักวิชา โครงการพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษา โครงการตามงบแผ่นดิน โครงการ อื่นๆ ( ถ้ามี )) 7 1) ชื่อโครงการ........................... 2) ชื่อโครงการ........................... 3) ชื่อโครงการ........................... 4) ชื่อโครงการ........................... 5) ชื่อโครงการ........................... 6)...... สรุปโครงการที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2558 รวมจำนวน.......... โครงการ ประกอบด้วย โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 จำนวน..... โครงการ มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

8 รายละเอียดผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้ว เสร็จ (Final Report) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 8 1. ชื่อโครงการที่ 1 : 2. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มฟล. ระยะที่ 3/ กลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย / นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี : 3. วัตถุประสงค์ : ผลการดำเนินงาน ( นำข้อมูลจาก Final Report ในส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงานของโครงการฯ มารายงาน ) ประกอบด้วย 1. ผลของตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 2. ผลรายรับ 3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 4. สรุปผลการดำเนินงาน 5. ภาพกิจกรรม 6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

9 รายละเอียดผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้ว เสร็จ (Final Report) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 9 1. ชื่อโครงการที่ 2 : 2. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มฟล. ระยะที่ 3/ กลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย / นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี : 3. วัตถุประสงค์ : ผลการดำเนินงาน ( นำข้อมูลจาก Final Report ในส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงานของโครงการฯ มารายงาน ) ประกอบด้วย 1. ผลของตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 2. ผลรายรับ 3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 4. สรุปผลการดำเนินงาน 5. ภาพกิจกรรม 6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

10 รายละเอียดผลการดำเนินงานของโครงการที่แล้ว เสร็จ (Final Report) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 10 1. ชื่อโครงการที่ 3 : 2. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มฟล. ระยะที่ 3/ กลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย / นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี : 3. วัตถุประสงค์ : ผลการดำเนินงาน ( นำข้อมูลจาก Final Report ในส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงานของโครงการฯ มารายงาน ) ประกอบด้วย 1. ผลของตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 2. ผลรายรับ 3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 4. สรุปผลการดำเนินงาน 5. ภาพกิจกรรม 6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) หน่วยงาน.................. รูปแบบการนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google