งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2 ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สมานฉันท์ บนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชน สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ภาคีมีส่วน ร่วม ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

3 เป้าหมายจังหวัดเลย ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการเป็นหนึ่งเดียวทั้ง คปสอ. จุดเน้น  มีความเพียงพอ เหมาะสมกับ ภาระงาน  มีการกระจายที่เหมาะสม  มีความรู้ และสมรรถนะที่ เหมาะสม  มีความสุขขวัญกำลังใจที่ดี

4 แนวทางการดำเนินงานด้าน HR ระดับอำเภอ  มีคณะกรรมการ HR / KM ระดับ คปสอ. ที่ ประกอบด้วย ทีมบริหาร ระดับ รพ./สสอ./รพ.สต. มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี  มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากร ดังนี้ - กรอบและความสามารถของบุคลากรที่หน่วยงาน ต้องการ - วิเคราะห์ training need ของหน่วยงาน - ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หรือ ปัญหาของหน่วยงาน - ปัจจัยแห่งความผาสุก - ตรวจสุขภาพ และประเมินภาวะสุขภาพประจำปี

5 แนวทางการดำเนินงานด้าน HR ระดับอำเภอ  มีการจัดทำแผนด้านบุคลากร ดังนี้ - แผนอัตรากำลัง 1 ปี และ 5 ปี - แผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ สภาพ ปัญหาของหน่วยงาน - แผนการจัดการความรู้ - แผนส่งเสริมความผาสุก - แผนแก้ไขปัญหาสุขภาพบุคลากร

6 แนวทางการดำเนินงานด้าน HR ระดับอำเภอ  จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการ ทำงานที่สนับสนุนให้บุคลากรมีความสุข และปลอดภัย  จัดกิจกรรมประกวดยกย่องชมเชย ให้ รางวัลบุคลากรด้านต่างๆ  สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้เป็น เอกสาร หรือฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้น ได้

7 แนวทางการดำเนินงานด้าน HR ระดับจังหวัด  ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย HR 2 ครั้ง /ปี  ติดตามนิเทศงาน 2 ครั้ง /ปี  จัดทำแผนอัตรากำลังระดับจังหวัด 1 ปี 5 ปี  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระดับจังหวัด  พัฒนาศักยภาพเครือข่าย KM ระดับอำเภอ 1 ครั้ง หลักสูตร 2 วัน  ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ หลักสูตร 2 วัน 1 ครั้ง  ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตร 12 วัน 1 ครั้ง  จัดเวทีคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข / บุคลากร / จนท.สาธารณสุขดีเด่น 1 ครั้ง / ปี


ดาวน์โหลด ppt โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google