งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่องรอยหลักฐานการกำหนด มาตรฐานและการจัดระบบ บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่องรอยหลักฐานการกำหนด มาตรฐานและการจัดระบบ บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่องรอยหลักฐานการกำหนด มาตรฐานและการจัดระบบ บริหาร

2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน

3 1.1 การกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่า ด้วยการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน

4 1.2 กำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานและ ตัวบ่งชี้ชัดเจนและเป็นไปได้ ระดับปฐมวัย

5 1.2 กำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานและ ตัวบ่งชี้ชัดเจนและเป็นไปได้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 1.3 จัดให้กรรมการร่วมกำหนดมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

7 1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกัน คุณภาพภายในของโรงเรียนให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ

8 1.4 กำหนดสาระสำคัญที่กำหนดใน มาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อน อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ โรงเรียน แบบสรุปโครงการที่ตอบสนอง

9 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน

10 2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และ ความต้องการที่จำเป็น อย่างเป็นระบบ 2.1.1 บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

11 2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และ ความต้องการที่จำเป็น อย่างเป็นระบบ 2.1.2 คณะกรรมการ / คณะทำงานการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน

12 2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และ ความต้องการที่จำเป็น อย่างเป็นระบบ 2.1.3 ศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความจำเป็น ของโรงเรียนโดย - ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT - ใช้มาตรฐานของชาติ / มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ภายใน / ภายนอก - ใช้ผลการประเมิน คุณภาพภายในของ โรงเรียน / ต้นสังกัด - ใช้ผลการประเมิน คุณภาพภายนอก

13 2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และ ความต้องการที่จำเป็น อย่างเป็นระบบ 2.1.4 สาระสำคัญที่ได้จาก การศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความ ต้องการของ โรงเรียน จำแนกเป็น - ปัจจัยภายใน ( จุด แข็ง จุดอ่อน ) - ปัจจัยภายนอก ( โอกาส อุปสรรค )

14 2.2 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ชัดเจนเป็นรูปธรรม 2.2.1 ในแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมีกำหนด - วิสัยทัศน์ พันธกิจ - เป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จ

15 2.2 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ชัดเจนเป็นรูปธรรม 2.2.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโรงเรียน มีความสอดคล้อง และ มีสาระสำคัญที่ - แสดงถึงเอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ / ปรัชญา - สอดคล้องกับหลักสูตร - สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด / เขตพื้นที่ - สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของชาติ

16 2.3 กำหนดแผนงาน / ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ กิจกรรมที่ใช้กระบวนการวิจัย และผลการวิจัยที่อ้างอิงได้ โดย ครอบคลุมภาระงานงาน - แผนงาน / ฝ่ายวิชาการ - แผนงาน / ฝ่ายบริหารทั่วไป - แผนงาน / ฝ่ายบริหารงานบุคคล - แผนงาน / ฝ่ายงบประมาณ

17 2.4 ใช้แหล่งวิทยาการภายนอกสนับสนุน ทางวิชาการของโรงเรียน

18 2.5 กำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรภายใน โรงเรียนให้รับผิดชอบ

19 2.6 กำหนดบทบาทหน้าที่หรือแนวทางการมี ส่วนร่วมของบุคคลภายนอก

20 2.7 กำหนดแผนงานงบประมาณและ ทรัพยากรของโรงเรียนในแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย

21 2.8 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารของ โรงเรียน 2.8.1 นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน ให้กรรมการบริหาร ของโรงเรียนพิจารณาก่อนนำมาจัด แผนปฏิบัติการประจำปี

22 2.8 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 2.8.2 มีการทำความเข้าใจสาระสำคัญของ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดแผนปฏิบัติ การประจำปีทราบ

23 2.8 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 2.8.3 คณะกรรมการ / คณะทำงานจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี

24 2.8 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 2.8.4 รายละเอียดโครงการแต่ละแผนงานใน แผนปฏิบัติการประจำปี

25 2.8 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 2.8.5 นำเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีต่อผู้เกี่ยวข้อง

26 2.8 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 2.8.6 การจัดทำปฏิทินประจำปี

27 การจัดระบบบริหารและ สารสนเทศ

28 3.1 จัดโครงสร้างระบบการบริหารงาน ชัดเจน คลอบคลุมทุกหน้าที่ ปฏิบัติงานได้ อย่างเป็นระบบ / กำหนดตัวบ่งชี้และระดับ ความสำเร็จโดย

29 3.2 กำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนตาม พ. ร. บ. โรงเรียนเอกชน พ. ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 มาตรา 31 กำหนดในเรื่อง

30 3.3 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและ เอื้อต่อการดำเนินงานของโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt ร่องรอยหลักฐานการกำหนด มาตรฐานและการจัดระบบ บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google