งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่องรอยหลักฐานการกำหนดมาตรฐานและการจัดระบบบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่องรอยหลักฐานการกำหนดมาตรฐานและการจัดระบบบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่องรอยหลักฐานการกำหนดมาตรฐานและการจัดระบบบริหาร

2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

3 1.1 การกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน

4 1.2 กำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ชัดเจนและเป็นไปได้
ระดับปฐมวัย

5 1.2 กำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ชัดเจนและเป็นไปได้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
1.3 จัดให้กรรมการร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

7 1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

8 แบบสรุปโครงการที่ตอบสนอง
1.4 กำหนดสาระสำคัญที่กำหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้สะท้อน อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียน แบบสรุปโครงการที่ตอบสนอง

9 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

10 2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการที่จำเป็น อย่างเป็นระบบ
2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการที่จำเป็น อย่างเป็นระบบ บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

11 2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการที่จำเป็น อย่างเป็นระบบ
2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการที่จำเป็น อย่างเป็นระบบ 2.1.2 คณะกรรมการ/คณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน

12 2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการที่จำเป็น อย่างเป็นระบบ
2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการที่จำเป็น อย่างเป็นระบบ 2.1.3 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจำเป็น ของโรงเรียนโดย - ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT - ใช้มาตรฐานของชาติ/มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในของ โรงเรียน/ต้นสังกัด - ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

13 2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการที่จำเป็น อย่างเป็นระบบ
2.1 การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการที่จำเป็น อย่างเป็นระบบ 2.1.4 สาระสำคัญที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการของ โรงเรียน จำแนกเป็น - ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) - ปัจจัยภายนอก (โอกาส อุปสรรค)

14 2.2 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ชัดเจนเป็นรูปธรรม
2.2.1 ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมีกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

15 2.2 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ชัดเจนเป็นรูปธรรม
2.2.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของโรงเรียน มีความสอดคล้อง และมีสาระสำคัญที่ - แสดงถึงเอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ปรัชญา - สอดคล้องกับหลักสูตร - สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด/ เขตพื้นที่ - สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของชาติ

16 2.3 กำหนดแผนงาน/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ กิจกรรมที่ใช้กระบวนการวิจัย และผลการวิจัยที่อ้างอิงได้ โดยครอบคลุมภาระงานงาน แผนงาน/ฝ่ายวิชาการ - แผนงาน/ฝ่ายบริหารทั่วไป แผนงาน/ฝ่ายบริหารงานบุคคล - แผนงาน/ฝ่ายงบประมาณ

17 2.4 ใช้แหล่งวิทยาการภายนอกสนับสนุนทางวิชาการของโรงเรียน

18 2.5 กำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรภายในโรงเรียนให้รับผิดชอบ

19 2.6 กำหนดบทบาทหน้าที่หรือแนวทางการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก

20 2.7 กำหนดแผนงานงบประมาณและทรัพยากรของโรงเรียนในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย

21 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน
2.8 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 2.8.1 นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้กรรมการบริหาร ของโรงเรียนพิจารณาก่อนนำมาจัดแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน

22 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
2.8 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ มีการทำความเข้าใจสาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีทราบ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ

23 2.8 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

24 2.8 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ
2.8.4 รายละเอียดโครงการแต่ละแผนงานในแผนปฏิบัติการประจำปี

25 2.8 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ
นำเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีต่อผู้เกี่ยวข้อง

26 2.8 การนำแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ
การจัดทำปฏิทินประจำปี

27 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

28 3.1 จัดโครงสร้างระบบการบริหารงานชัดเจน คลอบคลุมทุกหน้าที่ ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ/กำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จโดย

29 3. 2 กำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตาม พ. ร. บ
3.2 กำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ มาตรา 31 กำหนดในเรื่อง

30 3.3 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและเอื้อต่อการดำเนินงานของโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt ร่องรอยหลักฐานการกำหนดมาตรฐานและการจัดระบบบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google