งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 4 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 4 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 4 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร ราย 39,57 4 23,96 2 61 3

4 1. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรทั่วไป 4 กิจกรรม / งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ กลุ่ม กพส. 1. แนะนำสหกรณ์ให้มีการใช้ ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด 2. สรุปผลความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานพร้อมรูปถ่ายตามแผน ปรับปรุงปี 2554 3. บทวิเคราะห์ของกลุ่มงาน สก. กิจกรร ม สก./ กลุ่ม 10 2 42/ 40 10 2 42/ 40 100 100/ 100

5 ผลผลิต ; สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก : พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง : การส่งเสริมพัฒนากลุ่ม อาชีพ ( กพส.) 5 ที่ตัวชี้วัดหน่วยนับแผนผล % หมายเหตุ 1 ร้อยละของกลุ่มอาชีพพื้นฐานได้รับการถ่ายทอด ความรู้และสนับสนุนการดำเนินงาน ร้อยละ 100 กลุ่ม 33100 2 ร้อยละของกลุ่มอาชีพต่อยอดได้จัดทำแผนพัฒนา กลุ่มและสนับสนุนการดำเนินงาน ร้อยละ 100 กลุ่ม 33100 3 ร้อยละของกลุ่มอาชีพพื้นฐานสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 50 กลุ่ม 33100 5 ร้อยละของกลุ่มอาชีพต่อยอดมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น จากปีก่อน ร้อยละ 50 บาท 693,51 0 727,65 5 105

6 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมพัฒนากลุ่ม อาชีพ ( กพส.) - ต่อ - 6 กิจกรรม / งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 1. ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มอาชีพ พื้นฐาน กลุ่ม 33100 2. จัดเวทีสำรวจสถานะกลุ่มและจัดทำแผนพัฒนา กลุ่มอาชีพต่อยอด กลุ่ม 33100 3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุน - กลุ่มอาชีพพื้นฐาน - กลุ่มอาชีพต่อยอด กลุ่ม 3333 3333 100 4. ส่งเสริม แนะนำ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม อาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ พร้อม จัดส่งรายงานตามที่ระบุในคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่ม 66100

7 กิจกรรมรอง : การส่งเสริมพัฒนาสินค้า / ผลิตภัณฑ์ของ สถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน ( กพส.) 7 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 2554 ได้รับการพัฒนา แห่ง 11100 2 ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ในปี 2553 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 บาท 246,500 141,34 0 57 กิจกรรม / งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล % หมายเหตุ 1. แนะนำ สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย ใน ปี 54 ในการส่งเสริมพัฒนาสินค้า / ผลิตภัณฑ์ฯ - การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด แห่ง 11100 2. แนะนำติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 53 - พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด แห่ง 11100

8 8 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 1 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ แห่ง 12 100 2 อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 5 ราย 13056143 1 3 สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับ การปลูกฝังสร้างวินัยการเงินและการออม ราย 120056148 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการออมใน ระบบสหกรณ์ ( กพส.) ที่กิจกรรม / งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 รณรงค์ ส่งเสริมการออม ให้สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม ฯ - สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ - จำนวนเงินออม - ผู้เข้าร่วมโครงการ แห่ง บาท คน 12 1,200,0 00 1,200 12 545,25 0 1,200 100 45 100 2 รณรงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างจิตสำนึกรักการ ออม - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ - จำนวนเงินออม แห่ง บาท 1 12,000 1010 100 0

9 9 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการออมใน ระบบสหกรณ์ - ต่อ - ที่กิจกรรม / งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 3 จัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่แก่ผู้นำ สหกรณ์ / โรงเรียนภายใต้โครงการ ส่งเสริมการออมฯ - จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน - จัดกิจกรรมประกวดเพื่อเฟ้นหาสุด ยอดเด็กดีมีเงินออม รุ่น 1110 0 4 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริม การออม ครั้ง 1110 0 5 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมรายงาน ให้สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ทราบ ตามที่กำหนดทุกโครงการ ครั้ง 4250

10 10 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 1 สหกรณ์ / กลุ่มฯได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจแห่ง 826174 2 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามี ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 52 แห่ง 43 54126 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ( กพส.) ที่กิจกรรม / งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 1 แนะนำส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจและ การตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จังหวัด สก./ กลุ่ม 82 6174 2 ประสานงานและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจและการตลาดของสหกรณ์ในจังหวัด ที่ดำเนินธุรกิจ ร้อยละ 80 แห่ง 3454159 3 จัดประชุมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและ การตลาดของสหกรณ์และอื่นๆ ครั้ง / คน 6/18 0 4/12 4 67/69

11 11 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (- ต่อ -) ที่กิจกรรม / งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 4 แนะนำ ติดตามการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ธุรกิจและการตลาดของสหกรณ์ในจังหวัด ครั้ง 6 467 5 ช่วยเหลือ พัฒนาและติดตามการดำเนิน ธุรกิจและการตลาดของสหกรณ์ในจังหวัด ครั้ง 12867 6 ติดตามงานการดำเนินธุรกิจและผลการเบิก จ่ายเงินเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและ ตามตัวชี้วัด ครั้ง 12867

12 12


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 4 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google