งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดย การชมนิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานภาษาต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดย การชมนิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานภาษาต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดย การชมนิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกรุงเทพ การบัญชีวิทยาลัย

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคม อาเซียนโดยการชมนิทรรศการ ในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 1 สาขางานภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

3 กรอบแนวความคิดในการวิจัย ตัวแปรตาม ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน ตัวแปรต้น การชมนิทรรศการใน งาน BBC’s Educa Talent Contest 2014

4 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานภาษาต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย จำนวน 14 คน โดยสุ่มอย่างง่าย ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานภาษาต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ ปรนัย เรื่องความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน การสอนโดยการชมนิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014

6 การรวบรวมข้อมูล 1. ทดสอบนักเรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประชาคม อาเซียน ก่อนชมนิทรรศการแล้วครูตรวจข้อสอบ 2. หลังจากนั้นครูให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมชม นิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 บริเวณชั้นลอย อาคารละเอียด บูรณะสมบัติ ซึ่งแต่ละแผนกจะจัดป้ายนิเทศ เกี่ยวกับอาเซียน และนักเรียนแต่ละคนจะได้รับใบร่วม กิจกรรมจากครูที่ปรึกษา เมื่อนักเรียนเข้าชมนิทรรศการจะมี ครูประจำแต่ละแผนกลงชื่อในใบร่วมกิจกรรม 3. หลังจากนั้นทำการทดสอบ เรื่องความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน อีกครั้ง แล้วครูตรวจข้อสอบ และให้นักเรียนทำแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการชมนิทรรศการ ในงาน BBC’s EducaTalent Contest 2014 4. นำผลการทดสอบก่อนชมนิทรรศการและหลังชม นิทรรศการมาวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน

7 ตารางที่ 1 คะแนนก่อนการชมนิทรรศการ หลังการชม นิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 จากตารางพบว่า คะแนนก่อนการชมนิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 มีคะแนนตั้งแต่ 5 -15 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 12.43 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.77 คะแนน คะแนนหลังการชมนิทรรศการมีคะแนนตั้งแต่ 9- 19 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 15.07 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.81 คะแนน มีคะแนนพัฒนาการตั้งแต่ 0 -88.9 % คะแนน พัฒนาการเฉลี่ย 35.9 %

8 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง พอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการชมนิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ต่อการสอนโดยการชมนิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 โดยรวม ( ค่าเฉลี่ย = 3.95 S.D. = 0.42 ) และ รายข้ออยู่ในระดับมาก

9 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกรุงเทพ การบัญชีวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ยก่อนการชม นิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 12.43 คะแนน คะแนนเฉลี่ย หลังการชมนิทรรศการ 15.07 คะแนน มีคะแนน พัฒนาการเฉลี่ย 35.9 % และมีความพึงพอใจต่อ การสอนโดยการชมนิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 อยู่ในระดับมาก

10 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยการชมนิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 ของนักเรียน จะต้องให้ ครูผู้สอนสรุปความรู้ที่นักเรียนไปชมนิทรรศการอีก ครั้ง

11 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ครูผู้สอนวิชาอาเซียนศึกษา ควรให้ ความสนใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนโดยนำเอารูปแบบการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ มาประกอบการจัดการ เรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดย การชมนิทรรศการในงาน BBC’s Educa Talent Contest 2014 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานภาษาต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google