งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และศึกษาความเชื่อมั่นใน ความสามารถของตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และศึกษาความเชื่อมั่นใน ความสามารถของตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และศึกษาความเชื่อมั่นใน ความสามารถของตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู โดย นางสาววลัยลักษณ์ ทองสอาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาในการวิจัย 1. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 หลังจากเรียนโดยใช้ โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตร ท้องถิ่นสูงกว่าความสามารถก่อนเรียน โดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง หลักสูตรท้องถิ่นหรือไม่ 2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีความเชื่อมั่นใน ความสามารถของตนเองอย่างไรต่อ การเรียนโดยใช้โครงงาน ภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น

3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพี่อศึกษาความสามารถในการ พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โดยใช้โครงงาน ภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตร ท้องถิ่น 2. เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นใน ความสามารถของตนเองของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้ โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง หลักสูตรท้องถิ่น

4 กรอบแนวคิดการวิจัย โครงงา น ภาษาอัง กฤษ เรื่อง หลักสูตร ท้องถิ่น ความเชื่อมั่น ใน ความสามารถ ของตนเอง ความสามารถ ในการพูด ภาษาอังกฤษ

5 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ที่ ลงทะเบียนเรียน วิชาการสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 ใน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 6 ห้องเรียน จำนวน นักเรียน 210 คน นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ที่ ลงทะเบียน เรียน วิชาการสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 ในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ทำการเลือก ห้องเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) ได้กลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 32 คน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักสูตรท้องถิ่น 1 แบบทดสอบความสามารถใน การพูดภาษาอังกฤษ 2 แบบสอบถามวัดความเชื่อมั่นใน ความสามารถของตนเอง 3

7 สรุปผลการวิจัย 1. ความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 หลังเรียนโดยการใช้โครงงาน ภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียนโดยการใช้ โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง หลักสูตรท้องถิ่น 2. ความเชื่อมั่นในความสามารถของ ตนเองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 หลังเรียนโดยการใช้โครงงาน ภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตรท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเรียนโดยการใช้ โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องหลักสูตร ท้องถิ่น

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. นักเรียนชอบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 2. โคงงงานนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ ทางภาษาอังกฤษไปใช้ได้ในชีวิตจริง

9 ข้อเสนอแนะสำหรับการ วิจัยครั้งต่อไป 2. ควรมี การศึกษาเรื่อง การใช้ โครงงานเรื่อง หลักสูตร ท้องถิ่นกับ ทักษะด้านอื่นๆ บ้าง เช่นการ อ่านและการ เขียน 1. ผู้สอนควรมี ความสามารถ ในการควบคุม เวลาและการ จัดการ ห้องเรียนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt การใช้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และศึกษาความเชื่อมั่นใน ความสามารถของตนเองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google