งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Thai Qualifications Framework for Higher Education for Higher Education TQF : HEd TQF : HEd Thai Qualifications.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Thai Qualifications Framework for Higher Education for Higher Education TQF : HEd TQF : HEd Thai Qualifications."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Thai Qualifications Framework for Higher Education for Higher Education TQF : HEd TQF : HEd Thai Qualifications Framework : TQF

2 รายละเอียดรายงานผลการ ดำเนินการ มคอ. 2 มคอ. 7 ประธาน หลักสูตร มคอ. 3 มคอ. 5 อาจารย์ ผู้สอน มคอ. 4 มคอ. 6 อาจารย์ ผู้สอน มคอ. 1 มคอ. 1

3 การจัดทำ รายละเอียด ของหลัสูตร มคอ. 2 มคอ. 2 ก่อนเปิดหลักสูตรในปี การศึกษา

4 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนประกอบของมคอ. 2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะ ของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัด การศึกษา การดำเนินการ และ โครงสร้างหลักสูตร และ โครงสร้างหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กล ยุทธ์การสอน และ การประเมินผลการ เรียนรู้ การประเมินผลการ เรียนรู้

5 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ใน การประเมินผล ส่วนประกอบของมคอ. 2 หมวดที่ 6 การพัฒนา คณาจารย์และบุคลากร หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ หลักสูตร หมวดที่ 8 การประเมินและการ ปรับปรุง การดำเนินการการ หลักสูตร การดำเนินการการ หลักสูตร

6 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดทำ มคอ. 2 ข้อคิดเห็นจาก - ผู้ทรงคุณวุฒิ - กลุ่มผู้สอน และ สาขาวิชา - ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ใช้บัณฑิต - บัณฑิต และ นิสิตที่ เรียนผ่านแล้ว

7 การจัดทำ รายละเอียดของ รายวิชา มคอ. 3 มคอ. 3 ก่อนเปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษา

8 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนประกอบของมคอ. 3 หมวดที่ 2 จุดประสงค์และ วัตถุประสงค์ หมวดที่ 3 ลักษณะและการ ดำเนินการ หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการ เรียนรู้ของนิสิต

9 หมวดที่ 5 แผนการสอนและ การประเมินผล หมวดที่ 6 ทรัพยากร ประกอบการเรียนการสอน หมวดที่ 7 การประเมินและ การปรับปรุง การดำเนินการของ รายวิชา การดำเนินการของ รายวิชา ส่วนประกอบของมคอ. 3

10 การจัดทำ รายงานผลการดำเนินการ ของรายวิชา มคอ. 5 มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค การศึกษาที่เปิดสอน

11 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนประกอบของมคอ. 5 หมวดที่ 2 การจัดการเรียน การสอน เปรียบเทียบกับ แผนการสอน เปรียบเทียบกับ แผนการสอน หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการ เรียนการสอน ของรายวิชา ของรายวิชา

12 หมวดที่ 4 ปัญหาและ ผลกระทบต่อ การดำเนินการ การดำเนินการ ส่วนประกอบของมคอ.5 หมวดที่ 5 การประเมิน รายวิชา หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง

13 การจัดทำ รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม มคอ. 4 มคอ. 4 ก่อนเปิดสอนในแต่ละ ภาคการศึกษา

14 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนประกอบของมคอ. 4 หมวดที่ 2 จุดประสงค์และ วัตถุประสงค์ หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการ เรียนรู้ หมวดที่ 4 ลักษณะและการ ดำเนินการ

15 หมวดที่ 5 การวางแผนและ การเตรียมการ หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต หมวดที่ 7 การประเมินและ การปรับปรุง การดำเนินการของ การฝึก การดำเนินการของ การฝึก ประสบการณ์ ภาคสนาม ประสบการณ์ ภาคสนาม ส่วนประกอบของมคอ. 4

16 การจัดทำ รายงานผลการดำเนินการของ ประสบการณ์ภาคสนาม มคอ. 6 มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค การศึกษาที่เปิดสอน

17 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนประกอบของมคอ. 6 หมวดที่ 2 การดำเนินการที่ ต่างไปจาก แผนการฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม แผนการฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม หมวดที่ 3 ผลการดำเนินการ

18 หมวดที่ 4 ปัญหาและ ผลกระทบ ด้านการบริหาร ด้านการบริหาร ส่วนประกอบของมคอ.6 หมวดที่ 5 การประเมินการ ฝึก ประสบการณ์ ภาคสนาม ประสบการณ์ ภาคสนาม หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง

19 การจัดทำ รายงานผลการดำเนินการของ หลักสูตร มคอ. 7 มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษาที่เปิดสอน

20 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของหลักสูตร ส่วนประกอบของมคอ. 6 หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติของ ผลการดำเนินการ ของหลักสูตร ของหลักสูตร หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ มีผลกระทบที่มีต่อ หลักสูตร หลักสูตร

21 หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุป รายวิชาของหลักสูตร ส่วนประกอบของมคอ.6 หมวดที่ 5 การบริหาร หลักสูตร หมวดที่ 6 สรุปการประเมิน หลักสูตร

22 หมวดที่ 7 คุณภาพของการ สอน ส่วนประกอบของมคอ.6 หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ คุณภาพหลักสูตร จากผู้ประเมินอิสระ คุณภาพหลักสูตร จากผู้ประเมินอิสระ หมวดที่ 9 แผนการดำเนินการ เพื่อพัฒนาหลักสูตร

23 ขอบคุณ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Thai Qualifications Framework for Higher Education for Higher Education TQF : HEd TQF : HEd Thai Qualifications.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google