งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดเห็นของหัวหน้า สถานประกอบการต่อการ ฝึกงานของนักศึกษา ระดับปวส.1 โรงเรียนเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดเห็นของหัวหน้า สถานประกอบการต่อการ ฝึกงานของนักศึกษา ระดับปวส.1 โรงเรียนเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดเห็นของหัวหน้า สถานประกอบการต่อการ ฝึกงานของนักศึกษา ระดับปวส.1 โรงเรียนเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค )

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าสถาน ประกอบการเกี่ยวกับการฝึกงานของ นักศึกษา ระดับ ปวส.1 โรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค )

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปร อิสระ ประเภทวิชา นักศึกษา บริหารธุรกิจ ( S ) ประเภทวิชา นักศึกษา บริหารธุรกิจ (ST) ประเภทวิชา นักศึกษาช่าง อุตสาหกรรม ( S ) ประเภทวิชา นักศึกษาช่าง อุตสาหกรรม (ST) ตัวแปรตาม ความคิดเห็นของหัวหน้า สถานประกอบการ เกี่ยวกับการฝึกงานของ นักศึกษา

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หัวหน้าสถานประกอบการซึ่ง ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 395 แห่ง ประชา กร หัวหน้าสถานประกอบการ จำนวน 196 แห่ง กลุ่ม ตัวอย่ าง

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาที่ไป ฝึกงาน ตอนที่ 2 เป็นความคิดเห็นของหัวหน้าสถาน ประกอบการที่มีต่อการ ฝึกงานของนักศึกษา 3 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย ที่สุด โดยสอบถามเกี่ยวกับ

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด้านความสามารถทาง วิชาการ ด้านเทคนิคทักษะและวิธี ปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพและ คุณลักษณะส่วนตัว

7 สรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานประกอบการที่มี ต่อการฝึกงาน แต่ละด้านโดยรวม 3 ด้าน รายการประเมิน xS.D. ระดับ 1. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะ ส่วนตัว 4.541.00 มากที่สุด 2. ด้านความสามารถทางวิชาการ 4.490.93 มากที่สุด 3. ด้านเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงาน 4.401.03 มากที่สุด รวม 4.480.99 มากที่สุด

8 สรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อการ ฝึกงานแต่ละด้าน โดยแยกตามประเภทวิชาของนักศึกษา

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทราบข้อมูลความต้องการของ สถานประกอบการ ต่อการฝึกงานของนักศึกษา และ นำผลการศึกษามา พัฒนาจัดการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน

10 ข้อเสนอแนะในการวิจัย สถานศึกษาควรจัดการศึกษาและหาวิธีการ ให้ นักศึกษามีบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว เนื่องจากเป็นความต้องการของสถาน ประกอบการอันดับแรก สถานศึกษาควรทำความร่วมมือกับหน่วยงาน เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ ต้องการของ สถานประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt ความคิดเห็นของหัวหน้า สถานประกอบการต่อการ ฝึกงานของนักศึกษา ระดับปวส.1 โรงเรียนเทคโนโลยีภาค ตะวันออก ( อี. เทค )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google