งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา ระดับปวส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา ระดับปวส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา ระดับปวส
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา ระดับปวส.1 โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าสถานประกอบการเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ประเภทวิชา นักศึกษาบริหารธุรกิจ (S) ประเภทวิชา นักศึกษาบริหารธุรกิจ (ST) ประเภทวิชา นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม (S) ประเภทวิชา นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม (ST) ตัวแปรตาม ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานประกอบการเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หัวหน้าสถานประกอบการซึ่งปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 395 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง หัวหน้าสถานประกอบการ จำนวน 196 แห่ง

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาที่ไปฝึกงาน ตอนที่ 2 เป็นความคิดเห็นของหัวหน้าสถานประกอบการที่มีต่อการ ฝึกงานของนักศึกษา 3 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยสอบถามเกี่ยวกับ

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ด้านความสามารถทางวิชาการ ด้านเทคนิคทักษะและวิธีปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว

7 สรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกงาน แต่ละด้านโดยรวม 3 ด้าน รายการประเมิน x S.D. ระดับ 1. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว 4.54 1.00 มากที่สุด 2. ด้านความสามารถทางวิชาการ 4.49 0.93 3. ด้านเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงาน 4.40 1.03 รวม 4.48 0.99

8 สรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกงานแต่ละด้าน
โดยแยกตามประเภทวิชาของนักศึกษา

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทราบข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ
ต่อการฝึกงานของนักศึกษา และนำผลการศึกษามา พัฒนาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน

10 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
สถานศึกษาควรจัดการศึกษาและหาวิธีการ ให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว เนื่องจากเป็นความต้องการของสถานประกอบการอันดับแรก สถานศึกษาควรทำความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ สถานประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานประกอบการต่อการฝึกงานของนักศึกษา ระดับปวส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google