งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจัดทำแผนปฏิทินการจัดการความรู้ และแผนในการติดตามประเมินผลการ จัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจัดทำแผนปฏิทินการจัดการความรู้ และแผนในการติดตามประเมินผลการ จัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจัดทำแผนปฏิทินการจัดการความรู้ และแผนในการติดตามประเมินผลการ จัดการความรู้

2 คำสั่ง ที่ 537/2554 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 คณะทำงาน KM หน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้ 1.จัดทำหรือกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย 2.กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่าง ชัดเจนตามประเด็นที่กำหนดในข้อ 1 3.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี ประสบการณ์ตรง 4.จัดทำรายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ตามที่ มหาวิทยาลัย 2

3 วัตถุประสงค์ของการประชุม 1.เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ หน่วยงานสำหรับใช้ในการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ เพื่อการเตรียมการสำหรับการกำกับ ติดตาม ความคืบหน้า และประเมินผลความสำเร็จของ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน 3

4 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ 4

5 5 วงจรของการจัดการความรู้

6 6 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ตัวอย่าง -

7 7 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ (ต่อ) ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วย นับ ปีงบประมาณ พ. ศ ผลผลิต : องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริม ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น ตัวชี้วัด : 1. ความสำเร็จของการนำองค์ ความรู้ไปใช้โดยนักศึกษาในกลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำมี ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ร้อยละ รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการ ความรู้ :

8 8 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ (ต่อ) ผลผลิต / ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ * ผลผลิต : องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น ขั้นตอนที่ 1 : การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่ บ่งชี้ 20 วัน กิจกรรม : 1. กำหนดประเด็นย่อย ๆ ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น 2. กำหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 6. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558

9 9 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ (ต่อ) 6. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ ( ต่อ ) ผลผลิต / ขั้นตอน / กิจกรรมระยะเวลา ดำเนินการ * ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 90 วัน กิจกรรม : 1. แสวงหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและ ประสบความสำเร็จในประเด็นที่กำหนด 2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 110 วัน กิจกรรม : 1. วิเคราะห์และจำแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตาม ประเด็นหลักและประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลลง ตามหมวดหมู่ที่กำหนด

10 10 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ (ต่อ) 6. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ ( ต่อ ) ผลผลิต / ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ * ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 130 วัน กิจกรรม : 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 150 วัน กิจกรรม : 1. นำความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการเรียนการสอน

11 11 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ (ต่อ) 6. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ ( ต่อ ) ผลผลิต / ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ * ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 170 วัน กิจกรรม : 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสำนักวิชา ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 200 วัน กิจกรรม : 1. ประเมินผลความสำเร็จในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ประโยชน์

12 12 ปฏิทินการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ประชุมชี้แจงการจัดทำแผน ปฏิบัติการจัดการความรู้ฯ ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงาน ประชุมชี้แจงการจัดทำแผน ปฏิบัติการจัดการความรู้ฯ ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงาน หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้ ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้ฯ นำเสนอแผนปฏิบัติการความรู้ฯ ต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้ฯ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ ต่อไป วันศุกร์ที่ 26 กันยายน กันยายน – 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2557 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

13 13 แนวทางในการกำกับติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

14 14 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การการจัดการความรู้ ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ พิจารณาจาก ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตนเองของประเด็นการ จัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) การนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 2) การสร้างและ แสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและ กลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) ขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยนำระยะเวลาการสะสมที่ดำเนินการ ได้จริงมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาตามแผนสะสมที่กำหนดไว้ โดยใช้ สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้ 1. ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การการจัดการความรู้ ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ พิจารณาจาก ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตนเองของประเด็นการ จัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) การนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 2) การสร้างและ แสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและ กลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) ขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยนำระยะเวลาการสะสมที่ดำเนินการ ได้จริงมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาตามแผนสะสมที่กำหนดไว้ โดยใช้ สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้

15 15 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ( ต่อ ) การคำนวณ : การคำนวณ :

16 16 การให้คะแนน - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ( คะแนน ) การนิยามความรู้ที่ บ่งชี้ < ร้อยละ 40 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ 100 ขึ้นไป 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้ < ร้อยละ 40 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ 100 ขึ้นไป 3. การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ < ร้อยละ 40 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ 100 ขึ้นไป 4. การประมวลและ กลั่นกรองความรู้ < ร้อยละ 40 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ 100 ขึ้นไป 5. การเข้าถึงความรู้ < ร้อยละ 40 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ 100 ขึ้นไป 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ < ร้อยละ 40 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ 100 ขึ้นไป 7. การเรียนรู้ < ร้อยละ 40 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ 100 ขึ้นไป เกณฑ์การให้ คะแนน :

17 17 ตัวอย่าง - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรม แผนผล 1. การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 20 วัน กิจกรรม : 1. กำหนดประเด็นย่อย ๆ ในการส่งเสริมให้นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น 2. กำหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 90 วัน กิจกรรม : 1. แสวงหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและประสบ ความสำเร็จในประเด็นที่กำหนด 2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้

18 18 ตัวอย่าง - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ( ต่อ ) ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรม แผนผล 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 110 วัน กิจกรรม : 1. วิเคราะห์และจำแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ ตามประเด็นหลักและประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บ ข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่กำหนด 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 130 วัน กิจกรรม : 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย 5. การเข้าถึงความรู้ 150 วัน กิจกรรม : 1. นำความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการเรียนการสอน

19 19 ตัวอย่าง - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ( ต่อ ) ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรม แผนผล 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 170 วัน กิจกรรม : 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอกสำนักวิชา 7. การเรียนรู้ 200 วัน กิจกรรม : 1. ประเมินผลความสำเร็จในการ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

20 20 ตัวอย่าง - การคำนวณแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลฯ

21 21 ตัวอย่าง – การคำนวณผลคะแนนการกำกับติดตาม และประเมินผลฯ

22 22 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ************ หน่วยงานดำเนินการรายงานผลตามแผนงบประมาณที่กำหนด และจัดส่งให้แก่ฝ่ายเลขานุการฯ ( ส่วนแผนงาน ) ในทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

23 23 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 การจัดทำแผนปฏิทินการจัดการความรู้ และแผนในการติดตามประเมินผลการ จัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google