งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจัดทำแผนปฏิทินการจัดการความรู้ และแผนในการติดตามประเมินผลการ จัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจัดทำแผนปฏิทินการจัดการความรู้ และแผนในการติดตามประเมินผลการ จัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจัดทำแผนปฏิทินการจัดการความรู้ และแผนในการติดตามประเมินผลการ จัดการความรู้

2 คำสั่ง ที่ 537/2554 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 คณะทำงาน KM หน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้ 1.จัดทำหรือกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย 2.กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่าง ชัดเจนตามประเด็นที่กำหนดในข้อ 1 3.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี ประสบการณ์ตรง 4.จัดทำรายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ตามที่ มหาวิทยาลัย 2

3 วัตถุประสงค์ของการประชุม 1.เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ หน่วยงานสำหรับใช้ในการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2.เพื่อการเตรียมการสำหรับการกำกับ ติดตาม ความคืบหน้า และประเมินผลความสำเร็จของ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน 3

4 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ 4

5 5 วงจรของการจัดการความรู้

6 6 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 - ตัวอย่าง -

7 7 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) ผลผลิต / ตัวชี้วัด หน่วย นับ ปีงบประมาณ พ. ศ. 25582559256025612562 ผลผลิต : องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริม ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น ตัวชี้วัด : 1. ความสำเร็จของการนำองค์ ความรู้ไปใช้โดยนักศึกษาในกลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำมี ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ร้อยละ 2040506070 5. รายละเอียดเป้าหมายผลงานจากการจัดการ ความรู้ :

8 8 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) ผลผลิต / ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ * ผลผลิต : องค์ความรู้ในวิธีการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น ขั้นตอนที่ 1 : การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่ บ่งชี้ 20 วัน กิจกรรม : 1. กำหนดประเด็นย่อย ๆ ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น 2. กำหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 6. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558

9 9 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 6. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ต่อ ) ผลผลิต / ขั้นตอน / กิจกรรมระยะเวลา ดำเนินการ * ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้ 90 วัน กิจกรรม : 1. แสวงหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและ ประสบความสำเร็จในประเด็นที่กำหนด 2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ ขั้นตอนที่ 3 : การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 110 วัน กิจกรรม : 1. วิเคราะห์และจำแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ตาม ประเด็นหลักและประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บข้อมูลลง ตามหมวดหมู่ที่กำหนด

10 10 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 6. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ต่อ ) ผลผลิต / ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ * ขั้นตอนที่ 4 : การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 130 วัน กิจกรรม : 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ขั้นตอนที่ 5 : การเข้าถึงความรู้ 150 วัน กิจกรรม : 1. นำความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการเรียนการสอน

11 11 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 6. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ต่อ ) ผลผลิต / ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ * ขั้นตอนที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 170 วัน กิจกรรม : 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสำนักวิชา ขั้นตอนที่ 7 : การเรียนรู้ 200 วัน กิจกรรม : 1. ประเมินผลความสำเร็จในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ประโยชน์

12 12 ปฏิทินการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ประชุมชี้แจงการจัดทำแผน ปฏิบัติการจัดการความรู้ฯ ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงาน ประชุมชี้แจงการจัดทำแผน ปฏิบัติการจัดการความรู้ฯ ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงาน หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้ ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้ฯ นำเสนอแผนปฏิบัติการความรู้ฯ ต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดการ ความรู้ฯ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ ต่อไป วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 29 กันยายน – 20 ตุลาคม 2557 วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2557 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

13 13 แนวทางในการกำกับติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

14 14 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 1. ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การการจัดการความรู้ ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ พิจารณาจาก ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตนเองของประเด็นการ จัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) การนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 2) การสร้างและ แสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและ กลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) ขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยนำระยะเวลาการสะสมที่ดำเนินการ ได้จริงมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาตามแผนสะสมที่กำหนดไว้ โดยใช้ สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้ 1. ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การการจัดการความรู้ ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ พิจารณาจาก ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตนเองของประเด็นการ จัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) การนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 2) การสร้างและ แสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและ กลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) ขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยนำระยะเวลาการสะสมที่ดำเนินการ ได้จริงมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาตามแผนสะสมที่กำหนดไว้ โดยใช้ สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้

15 15 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ต่อ ) การคำนวณ : การคำนวณ :

16 16 การให้คะแนน - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ( คะแนน ) 12345 1. การนิยามความรู้ที่ บ่งชี้ < ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59 ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99  ร้อยละ 100 ขึ้นไป 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้ < ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59 ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99  ร้อยละ 100 ขึ้นไป 3. การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ < ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59 ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99  ร้อยละ 100 ขึ้นไป 4. การประมวลและ กลั่นกรองความรู้ < ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59 ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99  ร้อยละ 100 ขึ้นไป 5. การเข้าถึงความรู้ < ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59 ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99  ร้อยละ 100 ขึ้นไป 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ < ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59 ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99  ร้อยละ 100 ขึ้นไป 7. การเรียนรู้ < ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 59 ร้อยละ 60 - 79 ร้อยละ 80 - 99  ร้อยละ 100 ขึ้นไป เกณฑ์การให้ คะแนน :

17 17 ตัวอย่าง - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรม แผนผล 1. การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ 20 วัน กิจกรรม : 1. กำหนดประเด็นย่อย ๆ ในการส่งเสริมให้นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น 2. กำหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 90 วัน กิจกรรม : 1. แสวงหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและประสบ ความสำเร็จในประเด็นที่กำหนด 2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้

18 18 ตัวอย่าง - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ต่อ ) ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรม แผนผล 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 110 วัน กิจกรรม : 1. วิเคราะห์และจำแนกข้อมูลที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ ตามประเด็นหลักและประเด็นย่อย ๆ และการจัดเก็บ ข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่กำหนด 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 130 วัน กิจกรรม : 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ และจัดรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย 5. การเข้าถึงความรู้ 150 วัน กิจกรรม : 1. นำความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการเรียนการสอน

19 19 ตัวอย่าง - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ( ต่อ ) ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรม แผนผล 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 170 วัน กิจกรรม : 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอกสำนักวิชา 7. การเรียนรู้ 200 วัน กิจกรรม : 1. ประเมินผลความสำเร็จในการ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

20 20 ตัวอย่าง - การคำนวณแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลฯ

21 21 ตัวอย่าง – การคำนวณผลคะแนนการกำกับติดตาม และประเมินผลฯ

22 22 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ************ หน่วยงานดำเนินการรายงานผลตามแผนงบประมาณที่กำหนด และจัดส่งให้แก่ฝ่ายเลขานุการฯ ( ส่วนแผนงาน ) ในทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

23 23 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 การจัดทำแผนปฏิทินการจัดการความรู้ และแผนในการติดตามประเมินผลการ จัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google