งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารงบประมาณ
ปี 2556 (งบแปรญัตติ)

2 สรุปรายการงบประมาณ (งบแปรญัตติ)
กลุ่ม 1 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท งบประมาณ 1,500,000,000 บาท

3 สรุปรายการงบประมาณ (งบแปรญัตติ)
กลุ่ม 2 งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย งบประมาณ 1,296,300,000 บาท

4 สพฐ. 1.กำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการ บริหารงบประมาณสำหรับ สพท.
2. จัดทำแนวทางวิเคราะห์งบประมาณ สำหรับ สพท./ โรงเรียน 3. กำหนดกรอบงบประมาณ/จำแนกรายการ/ จำแนกเขต 4.แจ้งขออนุมัติงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณ 5. แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ สพท.ดำเนินการ

5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6 สพท. 1.ชี้แจง/แจ้งกรอบ งปม./ให้ รร.ส่งโครงการฯ
/รายละเอียด /ประมาณราคา/แบบพิเศษฯ 2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายละเอียดให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน ราคากลาง 3. แจ้งจัดสรรงบประมาณ / โรงเรียนดำเนินการจัดจ้างฯ 4. กรณีขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่แตกต่างจากที่ได้รับ จัดสรร ให้ขอเปลี่ยนแปลงที่ ผวจ. ตามตำสั่ง สพฐ. ที่ 1449/2555 ส่ง ณ วันที่ 5 กันยายน. 2555

7 สพท. 4. จัดสรรงบประมาณให้ตรงตามรายการ งบประมาณที่ได้รับแจ้งจาก สพฐ./
สอดคล้องกับความขาดแคลน 4.1กรณีรายการนอกมาตรฐานขอเปลี่ยนแปลง ที่ ผวจ. 4.2 พิจารณารายละเอียดให้ถูกต้องก่อนเสนอ ผวจ. 5. กรณีใช้แบบพิเศษ สพท./โรงเรียน จัดทำ แบบรูปรายการและจัดหาวิศวกรรับรอง ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิศวกรกำหนด

8 สพท. 6. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณปี 2548 และคำสั่ง สพฐ. ที่ ศธ 1449/2555 ลว.5 กย.55 มอบอำนาจให้ ผวจ. 7. ครุภัณฑ์ ตรวจสอบราคา/รายละเอียด/ คุณลักษณะ และความจำเป็นขาดแคลน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สพฐ./สงป.

9 แนวทางที่ สพท.พิจารณาจัดสรรฯ
แนวทางที่ สพท.พิจารณาจัดสรรฯ 1.โครงการฯที่โรงเรียนของบประมาณ 2.รายละเอียดงบประมาณ 2.1 แบบพิเศษ(ถ้ามี) 2.2 บัญชีรายละเอียด 2.3 ข้อมูลความขาดแคลน 2.4 ประมาณราคาวัสดุ 2.5 คำสั่ง/เอกสาร(กรณีครุภัณฑ์รายการนอกเหนือมาตรฐาน)

10 โรงเรียน

11 โรงเรียน 1.วิเคราะห์ความจำเป็นขาดแคลน กำหนดประเภทงานภายในวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร 2. วิเคราะห์ความจำเป็นในการก่อสร้าง/ ปรับปรุงซ่อมแซม/ จัดทำประมาณราคาวัสดุ / ครุภัณฑ์การศึกษา 3. จัดทำโครงการฯ ของบประมาณ ส่ง สพท. (แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เน้นการมีส่วนร่วม)

12 โรงเรียน 4. แบบพิเศษ ต้องจัดทำเอง/ จัดหาวิศวกร รับรอง
5. เตรียมแผนรองรับและแก้ไขปัญหาพื้นที่ใช้สอยฯ 6. กรณีจัดหาครุภัณฑ์นอกเหนือรายการมาตรฐาน สพฐ./สงป. ให้ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ (แต่งตั้งกรรมการฯ) 7. สื่อการเรียน/หนังสือ ฯลฯ ต้องสอดคล้องหลักสูตรฯส่งผลต่อคุณภาพ กศ.

13 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีความรู้ ร่วมเป็น กก.ด้วย 2.คณะกก.ต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้ เปิดกว้างให้มีการ แข่งขันด้านราคา มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 3.ห้ามกำหนด Spec ที่กีดกันสินค้าไทย 4.สินค้ามี มอก.3 รายขึ้นไปให้ระบุหมายเลข มอก.

14 เมื่อได้ข้อยุติในการพิจารณาแล้ว
1.เสนอผู้มีอำนาจฯ (ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ) อนุมัติ รายละเอียด/คุณลักษณะ/ราคา - แนบบันทึกรายงานการประชุม - กรรมการทุกคนเซ็นกำกับรายงานฯทุกแผ่น 2. สพท./โรงเรียน ดำเนินการฯ/ขอเปลี่ยนแปลงฯ/ หาผู้รับจ้าง

15 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google