งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหาร งบประมาณ ปี 2556 ( งบแปร ญัตติ ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหาร งบประมาณ ปี 2556 ( งบแปร ญัตติ )."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหาร งบประมาณ ปี 2556 ( งบแปร ญัตติ )

2 สรุปรายการงบประมาณ ( งบแปร ญัตติ ) กลุ่ม 1 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท งบประมาณ 1,500,000,000 บาท

3 สรุปรายการงบประมาณ ( งบแปร ญัตติ ) กลุ่ม 2 งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบ อุบัติภัย งบประมาณ 1,296,300,000 บาท

4 สพฐ. 1. กำหนดแนวทาง / ขั้นตอนการ บริหารงบประมาณสำหรับ สพท. 2. จัดทำแนวทางวิเคราะห์ งบประมาณ สำหรับ สพท./ โรงเรียน 3. กำหนดกรอบงบประมาณ / จำแนก รายการ / จำแนกเขต 4. แจ้งขออนุมัติงบประมาณไปยัง สำนักงบประมาณ 5. แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ สพท. ดำเนินการ

5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6 สพท. 1. ชี้แจง / แจ้งกรอบ งปม./ ให้ รร. ส่ง โครงการฯ / รายละเอียด / ประมาณราคา / แบบ พิเศษฯ 2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายละเอียดให้ เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐาน ราคากลาง 3. แจ้งจัดสรรงบประมาณ / โรงเรียน ดำเนินการจัดจ้างฯ 4. กรณีขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่ แตกต่างจากที่ได้รับ จัดสรร ให้ขอเปลี่ยนแปลงที่ ผวจ. ตามตำสั่ง สพฐ. ที่ 1449/2555 ส่ง ณ วันที่ 5 กันยายน. 2555

7 สพท. 4. จัดสรรงบประมาณให้ตรงตาม รายการ งบประมาณที่ได้รับแจ้งจาก สพฐ./ สอดคล้องกับความขาดแคลน 4.1 กรณีรายการนอกมาตรฐานขอ เปลี่ยนแปลง ที่ ผวจ. 4.2 พิจารณารายละเอียดให้ ถูกต้องก่อนเสนอ ผวจ. 5. กรณีใช้แบบพิเศษ สพท./ โรงเรียน จัดทำ แบบรูปรายการและจัดหาวิศวกร รับรอง ให้เป็นไปตาม พ. ร. บ. วิศวกร กำหนด

8 สพท. 6. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ บริหาร งบประมาณปี 2548 และคำสั่ง สพฐ. ที่ ศธ 1449/2555 ลว.5 กย.55 มอบอำนาจให้ ผวจ. 7. ครุภัณฑ์ ตรวจสอบราคา / รายละเอียด / คุณลักษณะ และความจำเป็นขาด แคลน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สพฐ./ สงป.

9 แนวทางที่ สพท. พิจารณา จัดสรรฯ 1. โครงการฯที่โรงเรียนขอ งบประมาณ 2. รายละเอียดงบประมาณ 2.1 แบบพิเศษ ( ถ้ามี ) 2.2 บัญชีรายละเอียด 2.3 ข้อมูลความขาดแคลน 2.4 ประมาณราคาวัสดุ 2.5 คำสั่ง / เอกสาร ( กรณี ครุภัณฑ์รายการนอกเหนือ มาตรฐาน )

10 โรงเรียน

11 โรงเรียน 1. วิเคราะห์ความจำเป็นขาดแคลน กำหนดประเภทงานภายในวงเงิน ที่ได้รับจัดสรร 2. วิเคราะห์ความจำเป็นในการ ก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซม / จัดทำ ประมาณราคาวัสดุ / ครุภัณฑ์การศึกษา 3. จัดทำโครงการฯ ของบประมาณ ส่ง สพท. ( แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เน้นการมี ส่วนร่วม )

12 โรงเรียน 4. แบบพิเศษ ต้องจัดทำเอง / จัดหาวิศวกร รับรอง 5. เตรียมแผนรองรับและแก้ไข ปัญหาพื้นที่ใช้สอยฯ 6. กรณีจัดหาครุภัณฑ์นอกเหนือ รายการมาตรฐาน สพฐ./ สงป. ให้ดำเนินการตาม ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ( แต่งตั้ง กรรมการฯ ) 7. สื่อการเรียน / หนังสือ ฯลฯ ต้อง สอดคล้องหลักสูตรฯส่งผลต่อ คุณภาพ กศ.

13 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ / ผู้มีความรู้ ร่วม เป็น กก. ด้วย 2. คณะกก. ต้องกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้ เปิด กว้างให้มีการ แข่งขันด้านราคา มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา 3. ห้ามกำหนด Spec ที่กีดกันสินค้า ไทย 4. สินค้ามี มอก.3 รายขึ้นไปให้ระบุ หมายเลข มอก.

14 เมื่อได้ข้อยุติในการพิจารณาแล้ว 1. เสนอผู้มีอำนาจฯ ( ผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ) อนุมัติ รายละเอียด / คุณลักษณะ / ราคา - แนบบันทึกรายงานการประชุม - กรรมการทุกคนเซ็นกำกับ รายงานฯทุกแผ่น 2. สพท./ โรงเรียน ดำเนินการฯ / ขอเปลี่ยนแปลงฯ / หาผู้รับจ้าง

15 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหาร งบประมาณ ปี 2556 ( งบแปร ญัตติ ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google