งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางจินดาพร พูล สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ชื่อเรื่องวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการจัดการ สำนักงาน ของ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางจินดาพร พูล สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ชื่อเรื่องวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการจัดการ สำนักงาน ของ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางจินดาพร พูล สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ชื่อเรื่องวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการจัดการ สำนักงาน ของ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 เรื่อง การติดต่อสื่อสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point

2 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน วิชา การจัด สำนักงาน เรื่อง การติดต่อสื่อสาร โดยใช้โปรแกรม MICROSOFT POWER POINT วัตถุประสงค์ การวิจัย

3 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 27 ห้องเรียน นักศึกษาจำนวน 462 คน กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบ ง่าย จำนวน 32 คน ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง

4 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ใน รายวิชาการจัดการสำนักงาน คะแนนทดสอบหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่.05 คะแนนจำนวน SDt ก่อนเรียน 324.030.7811.18* หลังเรียน 327.710.63 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน สรุป ผลการวิจั ย

5 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ องค์ประกอบของ การสื่อสาร

6 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้โปรแกรม MICROSOFT POWER POINT ในรายวิชาการ จัดการสำนักงาน คะแนนทดสอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่.05 สรุป ผลการวิจั ย

7 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังการเรียนด้วย การใช้ โปรแกรม Microsoft PowerPoint สูงกว่า ก่อนเรียน แสดงว่าการเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีผลต่อการรียนรู้ ของผู้เรียน ทั้งในด้านความรู้ ความจำและ การนำไปใช้ ในวิชาอื่นๆ ที่มีเนื้อหาลักษณะ เดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ การเรียน การสอน และการศึกษาต่อไป ข้อเสนอแนะ ด้านการ เรียนการสอน

8 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป 1. ทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนระหว่างการเรียน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กับการเรียนด้วยวิธีการสอนแบปกติ กับวิธีการสอนอื่น 2. ทำการวิจัยและพัฒนาบทเรียนด้วย โปรแกรม Microsoft PowerPoint สอนผ่าน เครือข่าย Internet 3. ครูผู้สอนควรมีการจัดการเรียนการสอน ที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการใช้ เทคนิคการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย และเหมาะ กับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

9 ขอบคุณ คะ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt นางจินดาพร พูล สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ชื่อเรื่องวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการจัดการ สำนักงาน ของ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google