งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานเพาะ ชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่า ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานเพาะ ชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่า ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานเพาะ ชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่า ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่า ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้

2 องค์ประกอบ 1) การวางแผนงาน หรือ กำหนดภารกิจและ มอบหมายงาน มี 2 กระบวนการ 1.1 การกำหนดเป้าหมาย : จำนวนกล้าไม้ที่ ผลิต ชนิดไม้ ประชาชนเป้าหมาย 1.2 กำหนดวิธีการไปสู่เป้าหมาย : ทำให้ผู้ ปฏิบัติทราบหน้าที่รับผิดชอบ 2) สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ 2.1 โครงสร้างของการทำงานที่เหมาะสม 2.2 ความเหมาะสมของสถานที่ 2.3 ความรู้ทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ 2.4 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์

3 3) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติและการทำงาน เป็นทีม : ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีส่วนร่วม 3.1 กำหนดแผน 3.2 การแก้ไขปัญหา 3.3 การตัดสินใจ 3.4 การกระจายอำนาจ 4) การบวนการติดต่อสื่อสาร และการ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่าง - หน่วยเหนือ กับผู้ปฏิบัติงาน - หน่วยงาน กับประชาชน

4 5) การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของ ประชาชน 5.1 การให้ประชาชนได้กำหนดชนิดไม้ 5.2 ระยะเวลาที่สอดคล้องกับความ ต้องการ 5.3 ความสะดวกในการขอรับกล้าไม้ 5.4 ความพึงพอใจของประชาชน

5 การบริหารงานเพาะชำกล้าไม้ การเพาะชำกล้าไม้ งานจัดหาเมล็ดพันธุ์ ไม้ งานธุรการและ ประชาสัมพันธ์ งานจัดหาและ เตรียมวัสดุเพาะชำ งานเตรียมถุงดิน เพื่อการเพาะชำ งานเพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำ งานดูแลรักษากล้า ไม้ งานบริหารข้อมูลและ แจกจ่ายกล้าไม้

6 การบริหารงาน การเพาะชำกล้าไม้ (The Administration of Large- scale Tree Nursery Center) 1) งานธุรการและประชาสัมพันธ์ (Administration And Information) - สารบัญ (Registering) - การธุรการและการเงิน (Administration And Accounting) - การประสานงาน (Co-operation) - การประชาสัมพันธ์ (Information) - การพัสดุครุภัณฑ์ (Materials) - การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจัดส่งรายงาน การเพาะชำ (Data collection)

7 2) การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ (Seed Management) - สำรวจแหล่งและการแก่ ( Seed source and Maturity) - การเก็บเมล็ดไม้ (Seed collection) - การปฏิบัติต่อเมล็ดไม้ก่อนเพาะและ เก็บรักษา (Seed processing) - การทอสอบเมล็ดพันธุ์ไม้ (Seed testing) - การเก็บรักษาเมล็ดไม้ (Seed Storage) - การเบิกจ่ายเมล็ดไม้ (Seed distribution)

8 3) งานจัดหาและเตรียมวัสดุเพาะชำ (Medium management) - การจัดหาวัสดุเพาะ (Sowing medium procurement) - การผสมวัสดุเพาะ (Sowing medium mixing) - การขนส่งวัสดุเพาะ (Sowing medium transportation) - การทำปุ๋ยหมัก (Compost production)

9 4) งานเตรียมถุงดินเพาะชำ (Potting) - การจัดหาถุงเพาะชำ (Plastic bag and Root container procurement) - การกรอกดินลงถุง (Potting) - การขนส่งถุงดิน (Transportation) - การเรียงถุงดิน (Soil bag arrangement)

10 5) งานเพาะเมล็ดไม้และย้ายชำ (Seed sowing and Transplanting) - การเร่งการงอกเมล็ดไม้ก่อนเพาะ (Seed pretreatment) - การเตรียมแปลงกระบะ (Sowing bed preparation) - การหว่านเมล็ดและปักชำ (Seed sowing and Transplanting) - การดูแลรักษากล้าอ่อน (Seedling maintenance) - การย้ายชำกล้าอ่อน (Seedling transplanting)

11 6) งานดูแลรักษากล้าไม้ (Seedling tending) - การให้น้ำ (Watering) - การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช (Weeding and Insect Fungi Protection) - การตัดรากลงดิน (Root pruning) - กาจัดชั้นความสูง (Height grading) - การทำกล้าไม้แกร่ง (Seedling hardening)


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานเพาะ ชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่า ไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google