งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับโครงสร้างการผลิตเป็นแปลงใหญ่ 1.วัตถุประสงค์ 1.1 ให้เกิดความร่วมมือในการผลิตโดยเกษตรกร และ/หรือองค์กร เกษตรกรในพื้นที่และกิจกรรมที่ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับโครงสร้างการผลิตเป็นแปลงใหญ่ 1.วัตถุประสงค์ 1.1 ให้เกิดความร่วมมือในการผลิตโดยเกษตรกร และ/หรือองค์กร เกษตรกรในพื้นที่และกิจกรรมที่ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับโครงสร้างการผลิตเป็นแปลงใหญ่ 1.วัตถุประสงค์ 1.1 ให้เกิดความร่วมมือในการผลิตโดยเกษตรกร และ/หรือองค์กร เกษตรกรในพื้นที่และกิจกรรมที่ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่ 1.2 ทำให้เกิดขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ (Economy of Scale) เพื่อ อำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้แก่ การจัดการปัจจัยการผลิต การผลิต เทคโนโลยี การ เก็บเกี่ยว การจัดการหลังการผลิต การแปรรูปเบื้องต้น และ การตลาด 1.3 ทำให้เกิดความสะดวกในการรวบรวมสรรพกำลังของ กษ. ใน ภูมิภาคทุกหน่วยงาน เพื่อระดมให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น รูปธรรมในแปลงที่กำหนดแต่ละจังหวัด

2 การปรับโครงสร้างการผลิตเป็นแปลงใหญ่ 2.เป้าหมาย 2.1 มีพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดในแต่ละจังหวัด 2.2 มีการกำหนดเป้าหมายการผลิต เทคโนโลยี ประสิทธิภาพใน การผลิต ขั้นตอนตั้งแต่การผลิต ตลาดทุกแห่ง 2.3 มีข้อมูลเบื้องต้นและมีการประเมินผลโครงการทุกปีการผลิต 2.4 ผลิตผู้จัดการโครงการภาครัฐ และเอกชน และเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ตลอดจนการใช้แหล่งส่งเสริมและถ่ายทอด เทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้ประโยชน์ สูงสุด 2.5 ทุ่มเทสรรพกำลังของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่แปลงใหญ่ เพื่อให้เห็นผลและเกิดการขยายผล 2.6 ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีการลดต้นทุนการผลิต มีประสิทธิภาพในการ ผลิต และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

3 คัดเลือกพื้นที่ เขต ชป. ส.ป.ก. นิคมสหกรณ์ อื่น ๆ จัดทำข้อมูล เกษตรกร พื้นที่โครงการ และการผลิต กำหนดเป้าหมาย การผลิต เทคโนโลยี การตลาด และ ความรับผิดชอบ วางแผนการผลิต ร่วมกับผู้เข้าร่วม โครงการ วางแผนด้าน การตลาด การจัด การปัจจัยการผลิต การเฝ้าระวังฯ การ จัดการแหล่งผลิต ฯลฯ ผลิตและควบคุม การผลิต การเก็บ เกี่ยว วิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยว การผลิต ผลิตภัณฑ์อย่าง ง่าย (ถ้ามี) ตลาด - เกษตรกร - Modern Trade - ทั่วไป - อื่น ๆ ให้ความ ช่วยเหลือด้าน อื่นๆ เท่าที่ จำเป็น/เหมาะสม - ประเมินผล - ปรับปรุง - ขยายพื้นที่ปีการ เพาะปลูกต่อไป 3.ขั้นตอน คัดเลือกข้อมูลกำหนด เป้าหมาย วางแผน ตลาด ปัจจัย วางแผน ร่วมกับ ผู้ผลิต ผลิตให้ความ ช่วยเหลือ อื่นๆ ผลิต ผลิตภัณฑ์ ตลาดประเมิน

4 4.การกำกับดูแล 4.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับกระทรวง + สศก. และส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย 4.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด และอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นตามความ เหมาะสม การรายงาน (รายเดือน) โครงการ และจังหวัด สศก. และ คณะกรรมการ ขับเคลื่อนฯ สรุปเสนอการ ประชุม Morning Talk และ รมว.กษ. ข้อมูลที่จำเป็น 1.รายนามเกษตรกรและแผนที่โครงการ 2.เป้าหมายการผลิต/ เทคโนโลยีที่จะใช้ (อาจมีหลายอย่าง)/ เป้าหมายการตลาด 3.ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข 4.ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

5 ยาง ปาล์ม ผลไม้ สับปะรด ยาง ผลไม้ ข้าวขาว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ อ้อย ข้าวไร่ ข้าวโพด ผลไม้ InputProcessOutputMarket Primary Industry

6 แปลงใหญ่ ข้าว ยางพารา ประมง ปศุสัตว์ พืชอื่นๆ สหกรณ์ โครงการสนับสนุน กฎหมาย และการ บังคับใช้กฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt การปรับโครงสร้างการผลิตเป็นแปลงใหญ่ 1.วัตถุประสงค์ 1.1 ให้เกิดความร่วมมือในการผลิตโดยเกษตรกร และ/หรือองค์กร เกษตรกรในพื้นที่และกิจกรรมที่ติดต่อกันเป็นแปลงใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google